Statens provningsanstalts kungörelse (1991:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1991

SFS nr
1991:1
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1991-01-02

Statens provningsanstalt meddelar härmed, att följande skrivmateriel och
reproduktionsmetoder är godkända jämlikt skrivmaterielkungörelsen
(1964:504), under år 1991 för framställning av i nämnda kungörelse
angivna handlingar.

Godkännandet är giltigt endast för materiel märkt med de
registreringsmärken som framgår av förteckningen.

För varje materielgrupp är inom parentes angivet de slag av papper som
materielen får användas till. Godkännandet innebär huvudsakligen att
handlingar framställda med godkända skrivmedel har en skrift med
erforderlig beständighet i avseende på synlighet. Skriftens färg kan t.
ex. förändras utan att synligheten nedsättes. Andra aspekter, vilka för
den enskilde brukaren kan ha betydelse, eller om vilka stadgas i andra
föreskrifter, innefattas inte i godkännanden enligt denna kungörelse.

Det bör även påpekas att det inte är säkert att de inom respektive
materielgrupp upptagna skrivmaterielen är lämpade för alla typer av
maskiner, stämplar m. m. som kan förekomma. Vid inköp bör därför
upplysning om vilken materiel som är lämplig i föreliggande fall,
inhämtas från apparat- eller skrivmaterielleverantör.

Om det i förteckningen anges två färger, t. ex. svart/rött, för ett
färgband, omfattar godkännandet såväl den svarta som den röda delen.

Nötningsbeständigheten är som regel ej helt tillfredsställande för
skrift framställd med karbonpapper och korrigeringsbara färgband. För
skrift framställd med korrigeringsbart färgband krävs dessutom en viss
förvaringstid innan full vidhäftning uppnås.

Arkivhandlingar skall inte förvaras i sådana plastfickor, som kan
förorsaka skador på skriften. Speciellt plastfickor tillverkade av
mjukgjord PVC har visat sig vara olämpliga. Särskilt känsliga för
påverkan är elektrostatiskt framställda kopior.

Med ansvarig firma avses, i förteckningen nedan, den firma vilken är
ansvarig för att respektive skrivmateriel ej saluförs i strid mot
skrivmaterielkungörelsens ansvarsbestämmelser eller mot Statens
provningsanstalts anvisningar och bestämmelser. Firman är bland annat
ansvarig för att saluförd materiel överensstämmer i sammansättning och
egenskaper med den materiel som ursprungligen undersökts och godkänts av
provningsanstalten.

Under året kan ytterligare materiel och metoder komma att godkännas. Den
ansvariga firman erhåller då ett av Statens provningsanstalt separat
utfärdat godkännande, av vilket registreringsmärkning och övriga villkor
för godkännandet framgår.

/r3/ Rader- och korrigeringsmedel

För närvarande får endast radermedel av mekanisk typ användas. Med hjälp
av dessa avlägsnas den befintliga skriften fysiskt från underlaget, utan
att några nämnvärda rester av radermedlet blir kvar.

Till denna grupp hör bl. a. gummikautschuk, raderknivar och den till
vissa färgband hörande “lift-off-tejpen”. Tejpen fungerar så, att skrift
framställd med färgbanden rycks bort från underlaget.

Kemiska radermedel, t. ex. radervätskor, och färggivande
korrigeringsmedel, t. ex. korrekturlack och vita korrigeringsfärgband
får inte användas.

/r3/ Icke godkänd skrivmateriel

Riksarkivet äger rätt att medge att även icke godkänd skrivmateriel får
användas för framställning av sådana handlingar som anges i 8 § i
skrivmaterielkungörelsen (1964:504). Dispens kan lämnas efter ansökan
och prövning i varje enskilt fall. Förutsättning för medgivande är, att
sådana åtgärder vidtages, att handlingarnas innehåll kan bevaras för
framtiden.

Sådana enskilda medgivanden kan ges för mikrofilm och magnetband samt,
för framställning av kartor och ritningar, ritfilm och fotografisk film.

Beträffande mikrofilm finns vissa villkor angivna i riksarkivets
cirkulär angående framställning och handhavande av mikrofilm för
arkivändamål (Statens kulturråds författningssamling KRFS 1982:1).

Beträffande ritfilm och fotografisk film finns villkor angivna i
riksarkivets föreskrifter och allmänna råd angående framställning och
hantering av kartor och ritningar som skall bevaras (Riksarkivets
författningssamling RA-FS 1986:3).

För magnetband finns villkor angivna i riksarkivets föreskrifter om
avlämning av magnetband för ADB (RA-FS 1987:1), samt i riksarkivets
cirkulär (1968:473, ändr. och omtr. 1979:679) om tillämpningen av
allmänna arkivstadgan.

Förteckning över materiel lämpade för ovanstående ändamål kan erhållas
från Statens provningsanstalt.

Beteckning Ansvarig firma Registreringsmärke

Kulpennor (arkivpapper
80, 100 och 112)

A3 plastpatron standard M, blå Dorab Försäljnings AB Svenskt arkiv SP-SFB701
Bankeryd
A3 plastpatron standard M, Dorab Försäljnings AB Svenskt arkiv SP-SFB702
svart Bankeryd

Assistent arkiv skrivsp. 0.8 mm Ed. Rindelaub AB Svenskt arkiv SP-SBJ111
bläckpasta 1769AP, blå Hägersten

Austenit Refill fine bläckpasta Ballograf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF234
81100 blå Göteborg

Austenit Refill fine bläckpasta Ballobraf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF230
8300, svart Göteborg

Austenit Refill medium Ballograf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF232
bläckpasta 81100, blå Göteborg

Austenit Refill medium Ballograf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF229
bläckpasta 8300, svart Göteborg

Austenit Refill medium Ballograf Bic AB SVenskt arkiv SP-SBF231
Rosendahls bläckpasta 81000, Göteborg
blå

Bic Clic medium, blå Ballograf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF227
Göteborg

Bic Crystal medium bläckpasta Ballograf Bic AB Svenskt arkiv SP-SBF202
Biro 180, blå Göteborg

Classic Arkiv, blå J F Björsell, AB Svenskt arkiv SP-SBR601
Borås

Inoxkrom jumbopatron metall Contorum Holding AB Svenskt arkiv SP-SBG304
fine,blå Malmö

Inoxkrom jumbopatron plast Contorum Holding AB Svenskt arkiv SP-SBG303
medium, bl, Malmö

Klio Eterna, blå Pentrade AB Svenskt arkiv SP-SBR801
Stockholm

Schneider 75 insatspatron Pagema AB Svenskt arkiv SP-SBH901
medium, bl, Täby

Schneider 75 insatspatron, svartPagema AB Svenskt arkiv SP-SBH903
Täby

Schneider RO 50 insatspatron, Pagema AB Svenskt arkiv SP-SBH902
blå Täby

SG-1 germanstar metallpatron M, Dorab Försäljnings AB Svenskt arkiv SP-SFB703
blå Bankeryd

Zig Ball ceramic ball pigment Thure Bünger, AB Svenskt arkiv SP-SBF901
ink 03, bl, Alvesta

Zig Ball ceramic ball pigment Thure Bünger, AB Svenskt arkiv SP-SBF903
ink 03, röd Alvesta

Zig Ball ceramic ball pigment Thure Bünger, AB Svenskt arkiv SP-SBF902
ink 03, svart Alvesta

Tusch (arkivpapper 80, 100 och 112)

Higgins Black Magic 404-80, svart Curt Heimdal, AB Svenskt arkiv SP-SCM201
Danderyd

Letratech, svart Esselte Letraset AB Svenskt arkiv SP-SCC302
Bromma

Mecanorma EC40, svart Mecanorma Svenska AB Svenskt arkiv SP-SCR401
Stockholm

Mecanorma EF50, svart Mecanorma Svenska AB Svenskt arkiv SP-SCR402
Stockholm

Pelikan tusch 518, svart Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SCA401
Filipstad

Rotring Fl-tusch, svart Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ203
Handen

Rotring MPP-F tusch, svart Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ208
(plotter pen) Handen

Rotring MPP-P tusch, svart Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ207
(plotter pen) Hanswn

Rotring rapidograph F tusch Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ206
kapillärpatron, svart Handen

Rotring rapidograph tusch Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ204
kapillärpatron, svart Handen

Rotring tusch F, svart Chr Olsen, AB Svenskt arkiv SP-SCJ205
Handen

Staedtler marsmagno tusch art Staedtler Svenska AB Svenskt arkiv SP-SCJ316
nr 710, svart Täby

Färgband (arkivpapper 80, 100 och 112)

Brother correctable film ribbon Brother International Svenskt arkiv SP-SFR701
7020, svart Sweden AB, Göteborg

Brother nylon ribbon 8020, svart Brother International Svenskt arkiv SP-SFR703
Sweden AB Göteborg

Brother one-time film ribbon Brother International Svenskt arkiv SP-SFR702
7022, svart Sweden AB, Göteborg

Canon corr film ribbon cassette Canon Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFJ504
set AP01 151101, svart Skärholmen

Canon correct film ribbon Canon Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFJ501
AP-RB11, art nr 91790 Skärholmen

Canon correctable film ribbon Canon Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFJ508
AP-RB21, art. nr. 917590 Skärholmen

Canon correctable film ribbon Canon Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFJ509
AP-RB21, art.nr.917590 Skärholmen

Canon multistrike film ribbon Canon Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFJ502
AP 12, art-nr.860730 Skärholmen

Carbon C SE-510/520, 667.44332, Alcatel AB Svenskt arkiv SP-SFO610
korr bart, svart Bromma

Citizen Swift 24 ribbon art nr Esselte System AB Svenskt arkiv SP-SFC308
47887500, svart Solna

Dataproducts färgband till IBM- SMD Trading AB Svenskt arkiv SP-SHO404
skrivare 1403/3203 Värnamo

Diablo Hytype II, black, nylon SMD Trading AB Svenskt arkiv SP-SHO405
Värnamo

Digital Färgband för LA100/LA210, Digital Equipment AB Svenskt arkiv SP-SFR302
svart Sundbyberg

Digital färgband för LA50, svart Digital Equipment AB Svenskt arkiv SP-SFR301
Sundbyberg

Ericsson/Facit ribbon cassette Facit AB Svenskt arkiv
14881580-00/6E12 Sundbyberg SP-SFE921

Facit färgband B1100, art. nr. Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE923
9288.1306, svart Sundbyberg

Facit färgband B1150, art. nr. Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE924
9288-1311, svart Sundbyberg

Facit färgband B3100, art. nr. Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE925

KDY 928 8130/501, svart Sundbyberg

Facit färgband B3150/3350, art Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE926
nr KDY 928 8130/201, svart Sundbyberg

Facit färgband B3450, art. nr. Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE927
9288-1309, svart Sundbyberg

Facit färgband för Facit Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE922
4509/10/11/13, 55368001-00 svart Sundbyberg

Facit färgband för Facit Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE929
4512/4514 55368504-00/1, svart Sundbyberg

Facit färgband för Facit Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE928
4570/71 92834522-01, svart Sundbyberg

Facit för matrisskriv 4540, Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE914
4542, 15068060-20, röd-svart Sundbyberg

Facit för matrisskrivare 4540, Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE915
15068060-10, svart Sundbyberg

Facit korr bart filmkarbonband, Facit AB Svenskt arkiv SP-SFK801
art nr 1158 07 45-32 Sundbyberg

Facit ribbon cassette 1483 Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE919
1790-00/2, svart Sundbyberg

Facit ribbon cassette 1488 Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE918
1500-00/4, svart Sundbyberg

Facit ribbon cassette 1488 Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE930
1500-00/4, svart Sundbyberg

Facit/Ericsson ribbon cassette Facit AB Svenskt arkiv SP-SFE920
14881570-00/7 E11 Sundbyberg

Fujitsu D30L-9001-0259 Fujitsu Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFQ203
(utbytesband, svart) Solna

Fujitsu film ribbon cassette Fujitsu Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFQ202
D30L-9001-0579, svart Solna

Fujitsu ribbon cassette D30L- Fujitsu Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFQ203
9001-0269, svart Solna

Fujitsu ribbon cassette D30L- Nokia Data System Oy Svenskt arkiv SP-SFQ403
9001-0269, svart Helsingfors

Fujitsu ribbon cassette D30L- Nokia Data System Oy Svenskt arkiv SP-SFQ402
9001-0579, svart Helsingfors

Fujitsu ribbon cassette D30L- Nokia Data System Oy Svenskt arkiv SP-SFQ401
9001-0601, svart Helsingfors

Fujitsu ribbon cassette D30L- Fujitsu Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFQ204
9001-0939, svart Solna

Fujitsu ribbon cassette, D301- Amitron Datorer AB Svenskt arkiv SP-SFR101
9001-0269, nylon, svart Timrå

Fujitsu ribbon, type D30L-9001- Fujitsu Nordic Svenskt arkiv SP-SFQ201
0601 Solna

Färgband art nr 72573, svart Carbotex Schreibmedien Svenskt arkiv SP-SFS101
GmbH, Norrköping

Färgbandskassett 2101159 nylon Esselte System AB Svenskt arkiv SP-SFC309
art nr 47874500, svart Solna

Färgbandskassett grupp 205, svart Carbotex Schreibmedien Svenskt arkiv SP-SFS102
GmbH, Norrköping

Färgbandskassett grupp 640, svart Carbotex Schreibmedien Svenskt arkiv SP-SFS103
GmbH, Norrköping

IBM 190 correctable ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA836
cassette 1361190, svart Stockholm

IBM 4201 Proprinter ribbon, IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA840
6328829, svart Stockholm

IBM 4202 Proprinter XL ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA841
1040150, svart Stockholm

IBM 4207 Proprinter X24 ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA838
1040475, svart Stockholm

IBM 4208 Proprinter XL 24 ribbon IBM Svenska AB Svenskr arkiv SP-SFA839
1040414, svart Stockholm

IBM 5204 Film Ribbon 1319300, IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA846
Stockholm

IBM correctable film ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA822
1299300, svart Stockholm

IBM correctable film ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA825
1299303, brunt Stockholm

IBM correctable film ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA828
1299508, svart Stockholm

IBM correctable film ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA815
black 1299095 Stockholm

IBM Easystrike high yield IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA842
correct ribbon 1299845, svart Stockholm

IBM Easystrike Multipur. ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA945
cassette 1337764, svart Stockholm

IBM Easystrike write correctable IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA843
ribbon 1380999, svart Stockholm

IBM Fabric ribbon 1361194, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA844
Stockholm

IBM filmkarbonband 1299933, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA837
Stockholm

IBM Quiet non-correcting ribbon IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA835
1299790, svart Stockholm

IBM ribbon 1299756, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA833
Stockholm

IBM ribbon 1299757, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA834
Stockholm

IBM T3 band 1299320, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA826
Stockholm

IBM T3 band 1299463, svart IBM Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFA827
Stockholm

Kores färgband i nylon , Twin Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB306
-spool, svart Norrköping

Kores korrbara färgband No 241 Kores Nordic Ab Svenskt arkiv SP-SFB316
för Adler SE1010, svart Norrköping

Kores korrbara färgband No 254 Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB315
för Facit 8000, svart Norrköping

Kores plastband 60mm, svart Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB311
Norrköping

Kores plastband 83 korrigerings-Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB313
bart, svart Norrköping

Kores plastband 89 korrigerings-Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB319
bart, svart Norrköping

Kores plastband 93 korrige- Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB318
ringsbart, svart Norrköping

Korrigeringsbart färgband CT-14 Esselte System AB Svenskt arkiv SP-SFC307
HX för Scribona, 31607 Solna

NEC 808-867243-001A, svart NEC Scandinavia AB Svenskt arkiv SP-SFR902
Bromma

NEC 808-867928-301A, svart NEC Scandinavia AB Svenskt arkiv SP-SFR901
Bromma

OKI Cartridge ribbon ML 182, Technitron Sweden AB Svenskt arkiv SP-SFR201
192, 193, svart Spånga

OKI Cartridge ribbon ML 292, Technitron Sweden AB Svenskt arkiv SP-SFR202
svart Spånga

OKI Cartridge ribbon ML 293/294, Technitron Sweden AB Svenskt arkiv SP-SFR203
svart Spånga

OKI Cartridge ribbon ML 390/391, Technitron Sweden AB Svenskt arkiv SP-SFR205
svart Spånga

OKI Cartridge ribbon ML 393, svart Technitron Sweden AB Svenskt arkiv SP-SFR204
Spånga

Panasonic KX-P110i, svart Panasonic Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFH801
Stockholm

Panasonic KX-P115, svart Panasonic Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFH803
Stockholm

Panasonic KX-P140, svart Panasonic Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFH802
Stockholm

Panasonic KX-P145, svart Panasonic Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFH804
Stockholm

Pelikan multistrike Gr 187 M, Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SHA402
svart Filipstad

Pelikan nylonfärgband Gr 187, Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SHA401
svart Filipstad

Pelikan plastfärgband corri- Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFB505
geringsbart, svart Filipstad

Pelikan plastic carbon Gr187P, Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFB502
svart Filipstad

Philips ribbon cartridge GP Philips Tele & Data Svenskt arkiv SP-SFC602
S/RC 31, svart System AB
Stockholm

Philips ribbon twinspool PTS Philips Tele & Data Svenskt arkiv SP-SFB317

3100/6000, 509.30, svart System AB
Stockholm

Plastband Sp.79, svart Kores Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFB317
Norrköping

Primus färgband, svart record, Karlstads Färgbands- Svenskt arkiv SP-SFA103
medium bomull fabrik AB
Karlstad

Primus färgband, svart record, Karlstads Färgbands- Svenskt arkiv SP-SFA105
medium nylon fabrik, AB
Karlstad

Primus färgband, svart record, Karlstads Färgbands- Svenskt arkiv SP-SFA104
medium, siden fabrik, AB, Karlstad

Primus plastfärgband lift-off, Karlstads Färgbands- Svenskt arkiv SP-SFA107
korrigeringsbart fabrik, AB, Karlstad

Primus plastfärgband, svart Karlstads Färgbands- Svenskt arkiv SP-SFA106
fabrik, AB Karlstad

Qume Multistrike II art nr Esselte Datasystem Svenskt arkiv SP-SFC304
83990-01, svart Solna

Qume multistrike IV 83100-01 U, Esselte Datasystem Svenskt arkiv SP-SFC305
svart Solna

TA Carbon C art nr 696.44332, Alcatel AB Svenskt arkiv SP-SFO609
svart Bromma

ThS Special nylon med OCR Th Strålfors AB Svenskt arkiv SP-SHE511
infärgn, art nr 320761 Ljunby

ThS Standard nylon dual med OCR Th Strålfors AB Svenskt arkiv SP-SHE510
infärgn, art nr 320763 Ljungby

ThS Standard nylon med svart Th Strålfors Svenskt arkiv SPSHE509
infärgning, art nr 320764 Ljungby

Toshiba R-02, svart Esselte Datasoft Svenskt arkiv SP-SHM103
Solna

Toshiba RC-10 (4-färg), svart Esselte Datasoft Svenskt arkiv SP-SHM101
Solna

Toshiba RC-11, svart Esselte Datasoft Svenskt arkiv SP-SHM102
Solna

Triumph-Adler carbon-c art nr Alcatel AB Svenskt arkiv SP-SFO606
627.44332, svart Bromma

Triumph-Adler carbon-c korr art Alcatel AB Svenskt arkiv SP-SFO605
nr 602.44332, svart Bromma

Viktor ribbon cartridge film Fujitsu Nordic AB Svenskt arkiv SP-SFQ202
D30L-9001-0966, svart Solna

Wang 725-1234, svart Wang Svenska AB Svenskt arkiv SP-SFK907
Solna

Xerox Multistrike ribbon 8R2337, Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD720
svart Stockholm

Xerox Multistrike ribbon 8R458, Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD708
svart Stockholm

Xerox nylonfärgband 3R96658, Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD723
svart Stockholm

Xerox Piano multistrike ribbon Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD724
8R 10320, svart Stockholm

Xerox Singlestrike ribbon Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD719
3R96656, korr bart, svart Stockholm

Xerox Singlestrike ribbon 8R2335 Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD722
korrigeringsbart, svart Stockholm

Xerox Singlestrike ribbon 8R2990, Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD721
svart Stockholm

Xerox Singlestrike ribbon 8R453 Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD718
korrigeringsbart, svart Stockholm

Xerox Singlestrike ribbon 8R454, Rank Xerox AB Svenskt arkiv SP-SFD707
svart Stockholm

Zenith Correctable film ribbon Rahmqvist Delectum AB Svenskt arkiv SP-SFA607
black för IBM 82C Lidingö

Zenith nylonfärgband svart-rött Rahmqvist Delectum AB Svenskt arkiv SP-SFA605
Lidingö

Stämpelfärg (arkivpapper 80, 100 och 112)

Dater, Perma stamp, svart Stämplar & Gravyrer i Svenskt arkiv SP-SSM503
Borås AB
Borås

Fröbergs självfärgande svarta John Fröberg, AB Svenskt arkiv SP-SSS301
stämpel art nr 002000 Finspång

Gummistämpelfärg K119, svart Borås Stämpelfabrik AB Svenskt arkiv SP-SSE204
Borås

Klimax stämpelfärg för metall- Borås Stämpel- Svenskt arkiv SP-SSE209
stämplar, kval MF, svart fabrik AB
Borås

Klimax stämpelfärg för metall- Borås Stämpelfabrik Svenskt arkiv SP-SSE208
stämplar, kval MK, svart AB, Borås

NCR-färg 400/41, svart Borås Stämpelfabrik AB Svenskt arkiv SP-SSE210
Borås

Perma Stamp SP, handstämpel Stämplar & Gravyrer i Svenskt arkiv SP-SSM504
svart infärgning Borås, AB, Borås

Shachihata Artline Stamp Pad Ljungdahls Officina AB Svenskt arkiv SP-SSM401
Ink & Stamp-Pad, svart Solna

Karbonpapper (arkivpapper 80 och 100)

Barock solvent carbon Dorab, Doverby & Svenskt arkiv SP-SKC701
Rosenberg AB
Bankeryd

Esselte Filmkarbon, 80 gauge, Esselte Dymo Svenskt arkiv SP-SKC302
svart Solna

Optimark CFB white, svart Par-Gruppen Svenskt arkiv SP-SKS201
Gamleby

Pelikan interplastic 1022 G Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SKB502
Filipstad

Rosencos karbonpapper 5800, Rosenco AB Svenskt arkiv SP-SKA701
svart Kristianstad

Zenith filmcarbon 100 gauge Rahmqvist Delectum AB Svenskt arkiv SP-SKA604
Lidingö

Zenith filmcarbon 50 gauge Rahmqvist Delectum AB Svenskt arkiv SP-SKA603
Lidingö

Dupliceringsfärg (arkivpapper 100 för duplicering)

Gestetner 621 svart (6026 B) Gestetner AB Svenskt arkiv SP-SDD407

Pelikan otina rapid, svart Pelikan Svenska AB Svenskt arkiv SP-SDB502
Filipstad

Van Son Ink, Electrostatic Melkron International Svenskt arkiv SP-SDF701
Black VS 127 Sweden AB, Stockholm

Tryckfärg (arkivpapper 80, 100 och 112)

Multilith CS Ink, CS-174-C, A M International AB Svenskt arkiv SP-SDO702
svart Enskede

Arkivpapper

Skrivpapper

Svenskt arkiv 112 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 112 Tumba

Svenskt arkiv 100 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 100 Tumba

Svenskt arkiv 80 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 80 Tumba

Svenskt arkiv 100 för duplice- AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 100 Tumba
ring

Registreringsmärket är utfört med vattenmärkning.

Kopiatorer, laserskrivare m. m.

Godkännandet av nedanstående utrustningar förutsätter att
skriftframställning sker på samma sätt som vid undersökning för
typgodkännande.

Avgörande för kvaliteten hos den framställda skriften är t. ex.
utrustningens valstryck och fixeringstemperatur. Innehavare av
typgodkännande skall ge särskilda anvisningar för framställning av
arkivhandlingar.

Efter det att framställda handlingar fått svalna, skall dessa vara helt
torra, ej smeta och skriften skall ha god vidhäftning till papperet.

Vissa utrustningar fordrar omställning vid byte till annan papperstyp.
Olika glättning, vithet och tjocklek hos papperet kan därvid ha
betydelse.

Handlingar, framställda i vissa utrustningar, kan på ytan ha en
beläggning som medför att skrift med annat godkänt skrivmedel, får
otillfredsställande vidhäftning till papperet.

I nedanstående förteckning anges godkännandets omfattning för respektive
utrustning och pappersformat.

80, 100 och 112 syftar på godkända papper svenskt arkiv. E anger att
utrustningen är godkänd för enbart enkelsidig skriftframställning och D
att den är godkänd för skriftframställning på båda sidor av papperet.
Under “beteckning” anger den första raden utrustningens beteckning och
den andra raden till utrustningen hörande färgpulver eller dylikt.

Beteckning Ansvarig firma Pappers- Godkännandets
format omfattning

Kopiatorer

Agfa X 25-1 Agfa Gevaert AB A4 80D
CB 757 Spånga A3 80E
Agfa X 25-3 Agfa Gevaert AB A4 80D
CB 757 Spånga A3 80E
Agfa X 25-5 Agfa Gevaert AB A4 80D
CB 757 Spånga A3 80E
Agfa X-15 Agfa Gevaert AB A4 80E
CB 754 Spånga
Agfa X-18 Agfa Gevaert AB A4 80D 100 D
CB 756 Spånga
Agfa X-35 Agfa Gevaert AB A4 80D 100 D
CB 755 Spånga
Agfa X-88 Agfa Gevaert AB A4 80D
CB 743 Spånga A3 80D
Agfa X45 Agfa Gevaert AB A4 80E
CB 758 Kista A3 80E
Agfa X55-3 Agfa Gevaert AB A4 80D 100D
CB 752 Spånga
Canon FC-3 Canon Svenska AB A4 80E 100E
FC Cartridge II Skärholmen
black
Canon FC-5 Canon Svenska AB A4 80E 100E
FC Cartridge II Skärholmen
black
Canon NP 2015 Canon Svenska AB A4 80E 100E
NP 2000 black Skärholmen
Canon NP 4035 Canon Svenska AB A4 80D 100D
NP 4000 black Skärholmen A3 80D 100D
Canon NP 4540 Canon Svenska AB A4 80D 100D
NP 4000 black Skärholmen A3 80D 100E
Canon NP 8570 Canon Svenska AB A4 80E 100E
NP 7000 black Skärholmen
Canon NP-1010 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen
art.nr 815205
Canon NP-1015 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen A3 80E 100E
art.nr 815205
Canon NP-1215 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen A3 80E 100E
art.nr 815205
Canon NP-1318 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen A3 80E 100E
art.nr 815205
Canon NP-1812 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen
art.nr 812105
Canon NP-3325 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen A3 80E
art.nr 833105
Canon NP-3825 Canon Svenska AB A4 80D 100D
Toner black Skärholmen A3 80E
art.nr 833105
Canon NP-4335 Canon Svenska AB A4 80D 100D
Toner black Skärholmen A3 80E
art.nr 848105
Canon NP-4835 Canon Svenska AB A4 80D 100D
Toner black Skärholmen A3 80E
art.nr 848105
Canon NP-6650 Canon Svenska AB A4 80D 100D
Toner black Skärholmen A3 80E 100E
art.nr 666105
Canon NP-8580 Canon Svenska AB A4 80D 100D
Toner black Skärholmen A3 80E
art.nr 666105
Canon NP-A2Z II Canon Svenska AB A3 80E
Toner black Skärholmen A2 80E
art.nr 842105
Canon PC 20 Canon Svenska AB A4 80D 100D
PC Cartridge II Skärholmen
black, F41-
2602-000
Esselte HS 70 Esselte System AB A4 80E 100E
Toner svart Solna
Esselte HS 70
Esselte S 5 Esselte System AB A4 80D 100E
Tonerkit svart solna
Esselte S 5
Gestetner 2201 Gestetner AB A4 80E
CMT 22 Stockholm
Gestetner AB
Gestetner 2222 Z Gestetner AB A4 80D 100E
CMT 19 Stockholm A3
Gestetner 2322 Z Gestetner AB A4 80D 100E
CMT 19 Stockholm A3
Gestetner 2355 Gestetner AB A4 80E 100E
ZDF CMT 24 Stockholm A3 80E
Harris/3M 6130 3 M A4 80E
Harris/3M 701 Kista A3 80E
Harris/3M 6215 3 M A4 80E 100E
Harris/3M 78- Kista
6969-6632-0
Kodak Ektaprint Kodak AB A4 80D 100D
235 Järfälla
Ektaprint K toner
Kodak Ektaprint Kodak AB A4 80D 100D
300 Järfälla
Kodak Ektaprint L toner
Konica 115Z Facit Svenska AB A4 80D 100D
Konica black Sundbyberg A3 80D 100E
Copy kit 112Z,
115
Konica U-Bix Facit Svenska AB A4 80D 100D
250Z Sundbyberg A3 80E 100E
Konica black
1017,170,2025,
250,1790,2590
Konica U-Bix Facit Svenska AB A4 80D 100E
760ZA Sundbyberg A3 80E
Konica black
5070,700
Konica U-BIX- Facit Svenska AB A4 80D
Copier Sundbyberg A3 80E
01311BW2, blå
Konica U-BIX- Facit Svenska AB A4 80D
Copier Sundbyberg A3 80E
02164RW2, röd
Konica U-BIX- Facit Svenska AB A4 80D 100D
Copier Sundbyberg A3 80D 100D
04094KW2, svart
Lanier 6020 Lanier Svenska AB A4 80E
Lanier Toner Kista A3 80E
för 6020
Lanier 6110 Lanier Svenska AB A4 80E
Lanier Toner Kista
för 6110
Lanier 6213 Lanier Svenska AB A4 80E
Lanier toner Kista
för 6113/6213
art nr 78-6969-
6716-1
Lanier 6230 Lanier Svenska AB A4 80E
Lanier Toner Kista
för 6230
Lanier 6242 Lanier Svenska AB A4 80D
Lanier toner Kista
för 6242 art nr
78-6969-6721-1
Lanier 6315 Lanier Svenska AB A4 80E
Lanier Toner Kista A3 80E
för 6315
Lanier 6360 Lanier Svenska AB A4 80E
Lanier toner Kista
för 6360 art nr
00-0117-0152-1
Minolta EP 3150 AlcatelAB A4 80D 100E
Minolta MT2- Solna
Toner
Minolta EP Alcatel AB A4 80D 100D
4230 Solna A3 80E 100E
Minolta MT2-Toner
Minolta EP Alcatel AB A4 80D 100E
4300 Solna A3 80E 100E
Minolta MT2-Toner
Minolta EP Alcatel AB A4 80D 100D
5400 Solna A3 80E
Minolta MT2-Toner
Minolta EP-410 Z Roneo Alcatel AB A4 80E 100E
Minolta MT toner Bromma
II EP 410 Z
Minolta EP-470 Roneo Alcatel AB A4 80E 100E
Z Bromma
Minolta MT
toner II EP
470 Z
Minolta EP- Roneo Alcatel AB A4 80D 100D
490 Z Bromma
Minolta MT
toner EP 470
Z-EP 490 Z
Minolta EP-50 Roneo Alcatel AB A4 80E 100E
Minolta EP 50 Bromma
Mita DC-1001 C.Aagaard AB A4 80D 100D
DC-1001 Stockholm
Mita DC-114 C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-114 Stockholm
Mita DC-1205 C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-1205 37041010 Stockholm
Mita DC-152 Z C. Aagaard AB A4 80D 100E
DC-152Z Stockholm A3 80E
Mita DC-1655 C. Aagaard AB A4 80D 100E
DC-152Z/1785/ Stockholm A3 80E
1655 37002812
Mita DC-1785 C. Aagaard AB A4 80D 100D
DC-152Z/1785 Stockholm A3 80E
/1655 37002812
Mita DC-2055 C.Aagaard AB A4 80E 100E
DC-2055 Stockholm
37037010
Mita DC-2105 C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-211/213RE/ Stockholm
313Z/313ZD/2105
37002112
Mita DC-2254 C. Aagaard AB A4 80D 100D
Mita DC-2055 Stockholm A3 80E
37037010
Mita DC-2255 C. Aagaard AB A4 80D 100D
Mita DC-2055 Stockholm A3 80E
37037010
Mita DC-2285 C. Aagard AB A4 80D 100D
Mita DC-2055 Stockholm A3 80E
37037010
Mita DC-2555 C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-2555/2585 Stockholm
37040010
Mita DC-2585 C. Aagaard AB A4 80E
DC-2555/2585 Stockholm
37040010
Mita DC-313ZD C. Aagaard AB A4 80E
Mita DC-313Z Stockholm A3 80E
Mita DC-4055 C. Aagaard AB A4 80E
DC-4055/4085 Stockholm
37033010
Mita DC-4085 C. Aagaard AB A4 80E
DC-4055/4085 Stockholm
37033010
Mita DC-5055 C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-5055 37036010 Stockholm A3 80E 100E
Mita DC-513Z C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-513Z Stockholm A3 80E 100E
Mita DC-5555 C. Aagaard AB A4 80E 100E
Mita DC-5585 Stockholm A3 80E
37042010
Mita DC-5585 C. Aagaard AB A4 80E 100E
Mita DC-5585 Stockholm A3 80E
37042010
Mita DC-A0 C. Aagaard AB A3 80E 100E
Mita DC-A0 Stockholm A2 80E
37045010
Mita DC-A2RE C. Aagaard AB A4 80D 100D
Mita DC-191 Stockholm A3 80D 100D
/181R/A2 A2 80D 100E
Mita DC-A2ZII C. Aagaard AB A3 80E
Mita DC-A2RE Stockholm A2 80E
/A2Z/1824Z
37002712
Océ 1750 Océ Svenska AB A4 80D 100D 112D
Océ 1850 Spånga
Océ 1850 Océ Svenska AB A4 80D 100D 112D
Spånga
PanasonicFP-1307 Panasonic Svenska AB A4 80E 100E
FQT50K Stockholm A3 80E
Panasonic FP-1530 Panasonic Svenska AB A4 80D
FQ-T50K Stockholm A3 80E
Panasonic FP-2230 Panasonic Svenska AB A4 80E 100E
FQT35P Stockholm A3 80E 100E
Panasonic FP-3007 Panasonic Svenska AB A4
FQ-T30H Stockholm A3 80D
80E
Panasonic FP-3030 Panasonic Svenska AB A4 80D
FQ-T30H Stockholm A3 80E
Panasonic FP-3037 Panasonic Svenska AB A4 80D
FQ-T30H Stockholm A3 80E
Panasonic FP-3040 Panasonic Svenska AB A4 80D
FQ-T30H Stockholm
Panasonic FP-4630 Panasonic Svenska AB A4 80D 100D
FQ-T30H Stockholm A3 80D 100D
Panasonic FP-4650 Panasonic Svenska AB A4 80E
FQ-T30H Stockholm
Panasonic FP-5060 Panasonic Svenska AB A4 80D
FQ-T30H Stockholm A3 80D
Panasonic FP-820 Panasonic Svenska AB A4 80E 100E
FQU160
Ricoh FT 2070 Carl Lamm, AB A4 80D 100D
Ricoh FT toner Sundbyberg A3 80D 100D
type 2050
Ricoh FT 2260 Ideca AB A4 80D 100E
Ricoh FT toner Bromma A3 80D 100E
2050
Ricoh FT 3320 Ideca AB A4 80D 100D
Ricoh FT toner Bromma
3300
Ricoh FT 4460 AB Curt Enström A4 80D
Ricoh FT toner Spånga A3 80D
type 4460 svart
Ricoh FT 4480 Ideca AB A4 80D 100E
Ricoh FT toner Bromma A3 80D 100E

5010
Ricoh FT 4490 AB Curt Enström A4 80D
Ricoh FT5010 Spånga A3 80D
Ricoh FT 5520 AB Curt Enström A4 80E 100E
Ricoh FT5010 Spånga A3 80E
Ricoh FT 5550 AB Curt Enström A4 80E 100E
Ricoh FT5000 Spånga A3 80E 100E
Ricoh FT 5570 AB Curt Enström A4 80D 100E
Ricoh FT5000 Spånga A3 80D 100E
Ricoh FT 6620 Ideca AB A4 80D
Ricoh FT toner Spånga A3 80D
5050, 5070, 6620
Ricoh FT 7060 Carl Lamm, AB A4 80D
Ricoh FT toner Sundbyberg A3 80D
type 7000
Ricoh FT 7770 AB Curt Enström A4 80D
Ricoh FT toner Spånga A3 80E
type 7700 svart
Ricoh LR-1 AB Curt Enström A4 80D 100E 112E
Ricoh copy Spånga
patron svart
Ricoh M 100 Ideco, AB A4 80D 100D
Ricoh FT Bromma A3 80D 100D
toner 2050
Sharp SF-7300 Sharp Electronics
SF730T1 (Svenska) AB
Skärholmen A4 80E
Sharp SF-7750 Sharp Electronics A4 80E
SF770T1 (Svenska) AB
Sharp Electronics (Svenska) AB
Skärholmen
Sharp SF-8300 Sharp Electronics A4 80D 100D
SF 830 ST 1 (Svenska) AB A3 80D 100D
Skärholmen
Sharp SF-8400 Sharp Electronics
SF830T1 (Svenska) AB A4 80D 100E
Skärholmen A3 80E
Sharp SF-8800 Sharp Electronics A4 80D
SF880T1 (Svenska) AB A3 80E
Skärholmen
Sharp SF-9750 Sharp Electronics A4 80D
SF970T1 (Svenska) AB
Skärholmen
Toshiba BD 2810 Esselte System AB A4 80D 100D
T120 Solna
Toshiba BD 3810 Esselte System AB A4 80D 100D
T 85P Solna
Toshiba BD 3910 Esselte System AB A4 80D 100E
T-85P Solna
Toshiba BD 4810 Esselte System AB
T 66P Solna A4 80D 100E
Toshiba BD 4910 Esselte System AB A4 80D
T 22OP Solna A3 80E
Toshiba BD 5110 Esselte System AB A4 80D 100D T
80P Solna A3 80E 100E
Toshiba BD 5120 Esselte System AB A4 80D
T 80P Solna A3 80E
Toshiba BD 5910 Esselte System A4 80D
T-220P Solna A3 80E
Toshiba BD 7610 Esselte System AB A4 80E 100E
T 64P Solna A3 80E
Toshiba BD 7720 Esselte System AB A4 80E 100E
T 64P Solna A3 80E
Toshiba BD 7910 Esselte System AB A4 80D
T-220P Solna
Toshiba BD 8510 Esselte System AB A4 80D 100D
T 88P Solna A3 80E 100E
Toshiba BD 9100 Esselte System AB A4 80D 100E
T 68P Solna
Toshiba BD 9110 Esselte System AB A4 80E 100E
T 68P Solna
Toshiba BD 9230 Esselte system AB A4 80D 100E
T 68P Solna A3 80E
U-Bix 150Z Wolger Import AB A4 80D 100D
68 22 01 B8 Bandhagen 3 A3 80D 100E
U-Bix 170Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 1017, Bandhagen 3 A3 80D 100D
170, 1790
U-Bix 181Z Wolber Import AB A4 80D 100E
U-Bix 280 Bandhagen 3 A3 80D 100E
U-Bix 220Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 220 Bandhagen 3 A3 80D 100E
U-Bix 225Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 2022,225 Bandhagen 3 A3 80D 100D
U-Bix 280Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 280 Bandhagen 3 A3 80D 100D
U-Bix 320Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 320 Bandhagen 3 A3 80D 100D
U-Bix 400Z Wolber Import AB A4 80E 100E
U-Bix 400 Bandhagen 3 A3 80E 100E
U-Bix 404 Wolber Import AB A4 80D
U-Bix 6040, 404 Bandhagen 3 A3 80E
U-Bix 420Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 420 Bandhagen 3 A3 80E
U-Bix 550Z Wolber Import AB A4 80E
U-Bix 500Z Bandhagen 3 A3 80E
U-Bix 700ZA Wolber Import AB A4 80E 100E
U-Bix 5070,700 Bandhagen 3 A3 80E
Xerox 1040 Rank Xerox AB A4 80E
R 6R 90110 Stockholm
Xerox 1050 Rank Xerox AB A4 80E
6R 90094 Stockholm
Xerox 1065 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 90097
Xerox 3080 Rank Xerox AB A3 80E 100E 112E
6R 90130 Stockholm A2 80E 100E 112E
Xerox 5007 Rank Xerox AB A4 80E 100E 112E
6R 90157 Stockholm
Xerox 5012 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 90161 Stockholm
Xerox 5014 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 90161 Stockholm
Xerox 5018 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 90127 Stockholm A3 80E
Xerox 5028 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 90127 typ Stockholm A3 80E
5018/5028
Xerox 5034 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 90127 Stockholm
Xerox 5046 Rank Xerox AB A4 80D 100E
6R 90098 Stockholm
Xerox 5065 Rank Xerox AB A4 80E
6R 90147
Xerox 5080 Rank Xerox AB A4 80E 100E 112E
Toner 5080 Stockholm A3 80E 100E 112E
A2
Xerox 5090 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 90100 typ Stockholm A3 80E
5090

Laserskrivare

Agfa P3400PS CB 759 Agfa-Gevaert AB A4 80E
Spånga
AP 9206 Toner kit Unisys AB A4 80E
AP 9206 Solna
AP 9230 Unisys AB A4 80E 100E 112E
AP 9230 toner Solna
code no 81-6007-884
AP 9415 Unisys AB A4 80E
Tonet kit AP Solna
9415
Apple Laser Max Nivå AB A4 80E 100E
writer II Hägersten
Tonerkassett
EP-S återupp-
laddad enl. Max
Nivå Refill Sys-
tem m. Grap-hix
Apple Laser Toner Service HB A4 80E 100E
Writer II NT Norrköping
SX Lasertone,
tonerkassett
Canon EP-S
Apple Plus EP Max Nivå AB A4 80E 100E
Tonerkassett Hägersten
EP återupp-
laddad enl. Max
Nivå Refill
System m. Texton
Brother HL-8e Brother International A4 80E 100E
EP-S Cartridge Sweden AB
Västra Frölunda
Brother HL-8PS Brother International A4 80E 100E
EP-S Cartridge Sweden AB
Västra Frölunda
Canon LBP-4 Canon Svenska AB A4 80E 100E 112E
EP-L Service- Skärholmen
kassett svart
art.nr. 199105

Canon LBP-8 II Canon Svenska AB A4 80E 100E
EP-S Cartridge Skärholmen
Canon LBP-8 IIR Canon Svenska AB A4 80D 100D
EP-S Cartridge Skärholmen
Data-General Data-General AB A4 80E 100E
4557/4558 Solna
DG 10231
Digital LN 03 Digital Equipment AB A4 80D 100D
LN 03 X-AC Sundbyberg
Digital Equipment AB
Sundbyberg
A4
80D 100D
Esselte Laser- Esselte System AB A4 80E 100E
printer T6 Solna
toner svart
art. nr. 47886200
Esselte Laser- Esselte System AB A4 80D 100E
printer T8 Solna
Laserprinter
toner-set JRP 00-00402
Facit Opus 2 Facit AB A4 80E 100E
11 37 99 34-00 Sundbyberg
Facit P 6010 Facit AB A4 80E 100E
Facit P 6010 Sundbyberg
Facit P 6060 Facit AB A4 80E 100E
Toner Kit for Sundbyberg
Facit P6060
art.nr. 92881706
Facit P 7150 Facit AB A4 80D 100D
Toner kit 80 P Sundbyberg
7000/10/80/7150,
artnr 11379934-00
Fujitsu modell Fujitsu Nordic AB A4 80E 100E
M 3706 ME Solna
Process Cartridge
D 860-1163-T 401 A
Fujitsu modell Fujitsu Nordic AB A4 80E
M 3727 ME Solna
Toner Cartridge
B 870-1670-T 005 A

HP LaserJet II D Hewlett Pckard A4 80D 100D
EP-S 92295A svart Sverige AB
Kista

HP LaserJet II P Hewlett Packard A4 80E 100E
EP-L HP 92275A Sverige AB
svart Kista
HP LaserJet III Hewlett Packard A4 80E 100E
EP-S 92295A Sverige AB
svart Kista

IBM 3816-01D IBM Svenska AB A4 80D 100E
Specialtoner artStockholm
nr 6190730

IBM 3816-01S IBM Svenska AB A4 80E 100E
Specialtoner Stockholm
art nr 6190730
IBM 3825 IBM Svenska AB A4 80E 100E
Art nr 70X 7001 Stockholm

IBM 4019 IBM Svenska AB A4 80E 100E
Art nr 1380200 Stockholm
IBM 4028 IBM Svenska AB A4 80E 100E
Art nr 1380200 Stockholm

Kyocera F-1000 Arctena AB A4 80E
Kyocera toner Solna
kit TK-4
Kyocera F-1010 Carl Lamm Dataprodukter A4 80E
Kyocera toner sundbyberg
kit TK-4

Kyocera F-1200 Arctena AB A4 80E
Kyocera toner Solna
kit TK-4
Kyocera F-2200S Arctena AB A4 80E 100E 112E
TK-3 art. nr. Solna
61222
Kyocera F-800 Arctena AB A4 80E 100E 112E
TK-6 art. nr. Solna
61226
Laser Jet serie Hewlett Packard A4 80E 100E
II Sverige AB
EP-S Cartridge Spånga
Laser Writer Apple Computer AB A4 80E 100E
Plus Solna
EP-Cartridge M 0180
Laserline 6 Tacknitron Sweden AB A4 80R 100E
Technitron LL 6 Stockholm
LIS 24 Wang Svenska AB A4 80E 100E
Dry Imager Solna
800-225-0234
LPS 8 Wan Svenska AB A4 80E 100E
EP-Cartridge Solna
34-0002-702
Mannesmann Zetner Data AB A4 80E 100E
Tally MT906 Sundbyberg
FPMT 905/906
Memorex Telex Memorex Telex AB A4 80E 100E
1808 Bromma
Tonerkit 3204-1127
Nokia Data PS Nokia Data Syste, Oy A4 80E 100E
810 Helsingfors
EP-S Cartridge
Cartouche
R64-0002-700
Nokia LP 315 Nokia Data systems OY A4 80E 100E 112§
Laser Printer Helsingfors
Nokia LP 315
Toner Kit
Omnilaser 2015 Texas Instruments A4 80E 100E
G 0012201 Stockholm
Panasonic Panasonic Svenska AB A4 80D 100E
KX-P4450 Stockholm
KX-P450
Panasonic Panasonic Svenska AB A4 80D 100E
KX-P4450i Stockholm
KX-P450
Scribona Page Esselte System AB A4 80E
Printer Solna
F 301116 6904K2
Sperry M 37 Unisys AB A4 80E
P/N 2838441-225 Solna
Talaris 1590 Technitron AB A4 80E 100E
Ricoh toner Spånga
för laserstation
LP 4150
Toshiba Page Esselte System AB A4 80D 100E
Laser 12 modell Solna
TN-7300
T-L200-C
Toshiba Page- Esselte System AB A4 80E 100E
Laser 6 Solna
Toner svart
art. nr.
47886200
Versatec 8836 Saven AB A4 80E
Laserplotter Täby
Dry Imager art.
nr. 6R239
Xerox 2700 Rank Xerox AB A4 80E
/8040 Stockholm
6R 90080 typ Z
Xerox 3700 Rank Xerox AB A4 80E
6R 90123 Stockholm
Xerox 4030 Rank Xerox AB A4 80E
6R314 Stockholm
Xerox 4045 Rank Xerox AB A4 80E
6R 90124 Stockholm
Xerox 4050 Rank Xerox AB A4 80D 100D
6R 303 Stockholm
Xerox 5052 Rank Xerox AB A4 80D 100D
Toner typ T Stockholm A3 80E 100E
6R90094
Xerox 9700 Rank Xerox AB A4 80E 100E
modell V Stockholm
6R 90043
Xerox 9700/9790 Rank Xerox AB A4 80D 100D
Gc 6R 90090 Stockholm

Telefax

Okifax OF-110 Esselte System A4 80E
Toner Cartridge Solna
for Okilaser
400/800
Okifax OF-110 OKI systems (Sweden)AB A4 80E 100E
Toner for Spånga
Okilaser 400/800
Panafax UF-750 Panasonic Svenska AB A4 80E 100E
KX-P450 Stockholm
Ricoh fax 1200L Curt Enström AB A4 80E 100E
Ricoh Cartridge Spånga
1200L
Ricoh fax 1000L Curt Enström AB A4 80E
Ricoh fax toner Spånga
Sharp FO-5200 Sharp Elektronics A4 80E
JX-95TC Svenska AB
Skärholmen
Telefax 7000 STT AB A4 80E 100E
UG-3201 Farsta
STT AB
Telefax 750 STT AB A4 80E 100E
KX-P450 Farsta

Övriga skrivare
Agfa P400/ Agfa-Gevaert AB A4 80E
P400PS Spånga
CB 751
Bull MP 6090 DpcEye AB A4 80E
Bull 790 Linköping
Mercante Photon Technitron AB A4 80E 100E
Imager 1 Spånga
Tonerkit H649-
935028-234-9-03
NEC Silentwriter NEC Scandinavia AB A4 80E
LC-890XL Bromma
Toner Cartridge
31G5130
Okilaser 400 Technitron AB A4 80E 100E
Toner for Spånga
Okilaser 400/800
series
Okilaser 800 Technitron AB A4 80E 100E
Toner for Spånga
Okilaser 400/800
series
Qume Crystal Qume Scandinavia AB A4 80E 100E
Print Series II Sollentuna
CrystalPrint
toner kit
Silentwriter NEC Scandinavia AB A4 80E
LC-890 XL Bromma
Cartridge
31G5130