Förordning (1991:102) om poliseskort

SFS nr
1991:102
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1991-02-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:434

1 § När det behövs för att personer som avses i andra stycket
ska kunna eskorteras på ett betryggande sätt, behöver förare av
polisfordon och fordon som leds av polisfordon inte följa
trafikföreskrifter och får kräva fri väg enligt vad som
föreskrivs i 11 kap. 11 och 12 §§ trafikförordningen
(1998:1276).

Första stycket gäller vid eskort av statschefen, den som
fullgör statschefens uppgifter, riksdagens talman,
regeringschefen, utländska statschefer, medlemmar av en
utländsk regering på officiellt besök eller andra utländska
personer i liknande ställning. Förordning (2011:434).

2 § Föreskrifterna i 1 § gäller också i fråga om eskort för
andra personer än som avses där, om eskorten är nödvändig med
hänsyn till det hot som bedöms vara för handen.

3 § Vid praktisk övning av eskortverksamhet behöver en förare
av polisfordon och fordon som leds av polisfordon inte följa
trafikföreskrifter och får kräva fri väg enligt vad som
föreskrivs i 11 kap. 11 och 12 §§ trafikförordningen
(1998:1276). Förordning (2011:434).