Minerallag (1991:45)

SFS nr
1991:45
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1991-01-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:282

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller undersökning och bearbetning av
fyndigheter på egen eller annans mark av följande mineraliska
ämnen (koncessionsmineral):

1. antimon, arsenik, beryllium, bly, cesium, guld, iridium,
järn som förekommer i berggrunden, kobolt, koppar, krom,
kvicksilver, lantan och lantanider, litium, mangan, molybden,
nickel, niob, osmium, palladium, platina, rodium, rubidium,
rutenium, silver, skandium, strontium, tantal, tenn, titan,
torium, uran, vanadin, vismut, volfram, yttrium, zink och
zirkonium,

2. andalusit, apatit, brucit, flusspat, grafit, kyanit, leror
som är eldfasta eller klinkrande, magnesit, magnetkis,
nefelinsyenit, sillimanit, stenkol, stensalt eller annat salt
som förekommer på liknande sätt, svavelkis, tungspat och
wollastonit,

3. olja, gasformiga kolväten och diamant.
Lag (2014:782).

2 § Lagen tillämpas inte inom allmänt vattenområde i havet.

Definitioner

3 § Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet av ett
koncessionsmineral och att utröna fyndighetens sannolika ekonomiska
värde och dess beskaffenhet i övrigt, i den mån sådant arbete innebär
intrång i markägarens eller annan rättsinnehavares rätt.

Med bearbetning avses utvinning och tillgodogörande av ett
koncessionsmineral.

Rätten till undersökning och bearbetning

4 § Undersökning får utföras endast av den som har
undersökningstillstånd och bearbetning endast av den som har
bearbetningskoncession.

Utan tillstånd får dock undersökningsarbete bedrivas av

1. fastighetsägaren eller, efter hans medgivande, annan i fall som anges
i 3 kap. 2 §,

2. koncessionshavare i fall som anges i 5 kap. 3 §.

Utan koncession får fyndighet bearbetas av

1. fastighetsägaren i fall som anges i 5 kap. 2 §,

2. tillståndshavare i fall som anges i 3 kap. 4 §,

3. koncessionshavare i fall som anges i 5 kap. 4–6 §§.

5 § Ett undersökningstillstånd som grundas på ansökan avseende något
eller några av de koncessionsmineral som anges i 1 § 1 och 2 gäller, om
inte sökanden begär annat, samtliga mineral som anges där.

I övrigt gäller ett undersökningstillstånd eller en
bearbetningskoncession det eller de mineral som anges i tillståndet
eller koncessionen. Lag (1991:153).

6 § har upphävts genom lag (1993:690).

Bestämmelser i annan lagstiftning

7 § Bestämmelser som berör verksamhet som avses i denna lag
finns i miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och
kulturmiljölagen (1988:950).

Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat
sätt ta befattning med kärnämne eller mineral med halt av
sådant ämne finns även i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet. Bestämmelser om rätt i övrigt att bedriva
verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen
(1988:220). Lag (2013:668).

8 § Har upphävts genom lag (1998:845).

2 kap. Undersökningstillstånd

Tillståndsområde

1 § Undersökningstillstånd skall avse ett bestämt område, som inte får
vara större än att tillståndshavaren kan antas ha möjlighet att
undersöka det på ett ändamålsenligt sätt och som i övrigt skall ha en
för ändamålet lämplig form.

Förutsättningar för tillstånd

2 § Undersökningstillstånd skall meddelas, om det finns
anledning att anta att undersökning i området kan leda till
fynd av koncessionsmineral.

Undersökningstillstånd får dock inte beviljas den som
uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt att få till stånd
en ändamålsenlig undersökning eller den som tidigare har visat
sig olämplig att bedriva undersökningsarbete.

Tillstånd att bedriva undersökning beträffande olja, gasformiga
kolväten eller diamant får beviljas endast den som visar att
han eller hon är lämplig att bedriva sådan undersökning.
Lag (2005:161).

Företräde vid konkurrens m.m.

3 § Omfattas ett område av flera ansökningar om undersökningstillstånd
enligt denna lag eller koncession enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter, har den sökande som först kom in med sin ansökan
företräde. Om ansökningarna har kommit in samma dag, har sökandena lika
rätt inom det gemensamma området.

4 § Om någon inom ett område innehar undersökningstillstånd eller
bearbetningskoncession enligt denna lag eller koncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, får inte någon annan beviljas
undersökningstillstånd för samma mineral inom området. Om det finns
särskilda skäl, får annan beviljas undersökningstillstånd för mineral
inom området som inte omfattas av tillståndet eller koncessionen.

Undersökningstillståndets giltighetstid

5 § Undersökningstillstånd gäller i tre år från dagen för beslutet.

6 § Undersökningstillståndets giltighetstid skall på ansökan av
tillståndshavaren förlängas med sammanlagt högst tre år, om
ändamålsenlig undersökning har utförts inom området. Detsamma gäller om
tillståndshavaren har godtagbara skäl till att undersökning inte har
skett och dessutom gör sannolikt att området kommer att undersökas under
den tid som ansökningen avser.

7 § Har giltighetstiden förlängts enligt 6 §, skall den på
ansökan av tillståndshavaren förlängas med ytterligare
sammanlagt högst fyra år, om det finns särskilda skäl.

Giltighetstiden kan därefter förlängas med ytterligare samman-
lagt högst fem år, om det finns synnerliga skäl såsom att
tillståndshavaren visar, att betydande arbete har lagts ned
inom området och att vidare undersökningar sannolikt kommer att
leda till att bearbetningskoncession kan meddelas.
Lag (1998:165).

8 § Ansökan om förlängning skall för att kunna tas upp till prövning ha
kommit in under tillståndets giltighetstid. Om tillståndshavaren har
ansökt om förlängning inom den angivna tiden eller om han inom samma tid
har ansökt om bearbetningskoncession, gäller tillståndet till dess
ansökningen har prövats slutligt.

Hinder mot undersökningstillstånd

9 § När ett undersökningstillstånd eller en
bearbetningskoncession har upphört att gälla, kan en ansökan om
undersökningstillstånd beträffande mark inom samma område
prövas tidigast ett år efter det att tillståndet eller
koncessionen upphörde att gälla.

Om det finns särskilda skäl, får bergmästaren medge undantag
från bestämmelserna i första stycket. Lag (2005:161).

9 a § Undersökningstillstånd får inte meddelas för mark inom en
skyddszon runt ett område som omfattas av en
bearbetningskoncession. Skyddszonen skall ha en sträckning av
1 000 meter från gränsen för det område som omfattas av
koncessionen. Om det finns särskilda skäl får skyddszonen
minskas.

Om en gruva eller motsvarande anläggning inte tagits i drift
inom tre år efter det att bearbetningskoncession meddelades,
får dock undersökningstillstånd meddelas inom skyddszonen fram
till dess att anläggningen tas i drift.

Efter det att en bearbetningskoncession har beviljats slutligt,
får undersökningstillstånd inom skyddszonen trots första
stycket ges till den som innehar bearbetningskoncessionen eller
någon annan, som har dennes medgivande. Lag (2005:161).

9 b § När en ansökan om bearbetningskoncession har givits in
för visst område, skall vad som anges i 9 a § första stycket om
hinder för undersökningstillstånd gälla till dess att frågan om
koncession slutligt avgjorts. En ansökan om undersöknings-
tillstånd inom en skyddszon skall förklaras vilande i avvaktan
på slutligt beslut i koncessionsärendet. Lag (1998:165).

Villkor i undersökningstillstånd

10 § Undersökningstillstånd skall förenas med de villkor som
behövs för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt
samt med villkor om att tillståndshavaren skall ställa säkerhet
för ersättning enligt 7 kap. 1 §. Lag (2005:161).

3 kap. Undersökningsarbete

Inledande bestämmelse

1 § Den som har undersökningstillstånd får inom tillståndsområdet
bedriva undersökningsarbete enligt 3–8 §§.

Rätt att bedriva undersökningsarbete utan tillstånd

2 § Om det kan ske utan intrång i nyttjanderätt, servitut eller annan
särskild rätt får fastighetsägaren eller, efter dennes medgivande, annan
utan undersökningstillstånd bedriva undersökning beträffande alla
koncessionsmineral utom olja, gasformiga kolväten och diamant, dock inte
inom områden där någon annan har tillstånd eller koncession enligt denna
lag. Bestämmelserna i 3–7 §§ gäller i tillämpliga delar även sådant
undersökningsarbete.

Hur undersökningsarbete får bedrivas

3 § Undersökningsarbete får bedrivas endast för att visa att
sådant mineral som omfattas av tillståndet finns inom området
och för att ta närmare reda på fyndighetens storlek,
beskaffenhet och brytvärdhet.

Tillståndshavaren får i den utsträckning det behövs använda väg
till och inom området. Efter tillstånd av bergmästaren får
tillståndshavaren också ta mark eller annat utrymme i anspråk
för att bygga nödvändig väg till och inom området.

Innan arbete påbörjas skall tillståndshavaren ha ställt
säkerhet för ersättning enligt 7 kap. 1 §.

Arbetet skall utföras så, att minsta skada och intrång vållas
på någon annans egendom och på natur- och kulturmiljön.
Lag (2005:943).

4 § Tillståndshavaren får använda koncessionsmineral som utvinns under
undersökningsarbetet och som omfattas av tillståndet endast för att
undersöka deras beskaffenhet och lämplighet för teknisk bearbetning. Han
får också tillgodogöra sig de produkter som han därvid framställer eller
utvinner. Detsamma gäller tidigare utvunna koncessionsmineral som
omfattas av tillståndet, om inte annat följer av 13 kap. 2 § andra
stycket.

Tillståndshavaren får bearbeta och använda mineraliska ämnen som inte
omfattas av tillståndet eller av denna lag endast om det behövs för att
undersökningsarbetet skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.

5 § Undersökningsarbete får endast utföras i enlighet med en
gällande arbetsplan som ska upprättas av tillståndshavaren
och vara skriven på svenska.

Arbetsplanen ska innehålla

1. tillståndshavarens namn, telefonnummer, postadress och
e-postadress samt namn, telefonnummer, postadress och
e-postadress till en kontaktperson om tillståndshavaren är en
juridisk person,

2. en beskrivning av vad en arbetsplan är och uppgift om att
den som berörs av arbetsplanen har möjlighet att påverka
innehållet i den genom att invända mot den,

3. en redogörelse för det undersökningsarbete som planeras
och en tidsplan för arbetet,

4. en karta med fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar
som visar inom vilket område undersökningsarbetet kommer att
utföras,

5. en bedömning av i vilken utsträckning arbetet kan antas
påverka allmänna intressen och enskild rätt,

6. uppgift om när eventuella invändningar mot innehållet i
arbetsplanen ska vara tillståndshavaren till handa och vilken
följden blir om någon invändning inte framställs,

7. uppgift om att den som berörs av arbetsplanen har rätt att
på begäran få en underrättelse om när arbetet på den
fastighet som hans eller hennes rätt är knuten till ska
påbörjas, och uppgift om när en sådan begäran ska vara
tillståndshavaren till handa,

8. uppgift om vilka tillstånd enligt annan lagstiftning
tillståndshavaren redan har, har sökt eller har för avsikt
att söka, eller vilka anmälningar enligt annan lagstiftning
tillståndshavaren har gjort eller har för avsikt att göra med
anledning av undersökningsarbetet, och

9. en bedömning av hur stor skada eller hur stort intrång som
undersökningsarbetet kommer att medföra, information om hur
eventuella skador eller intrång kommer att regleras samt
uppgift om vilken form av säkerhet tillståndshavaren har för
att fullfölja utbetalningen av ersättningen och om storleken
på säkerheten.

Arbetsplanen ska, i fråga om arbetsredogörelsen och
tidsplanen för arbetet, anpassas till den pågående
markanvändningen inom det område där undersökningsarbetet ska
utföras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om vad en arbetsplan ska
innehålla. Lag (2014:782).

5 a § Arbetsplanen ska delges ägaren till den fastighet där
arbetet ska bedrivas och innehavare av särskild rätt som
berörs. Delgivning med innehavare av renskötselrätt får ske
genom att arbetsplanen delges den sameby som innehavarna
tillhör.

Invändningar mot innehållet i arbetsplanen ska framställas
skriftligen och vara tillståndshavaren till handa inom tre
veckor från delgivningen av arbetsplanen. Lag (2014:782).

5 b § Tillståndshavaren ska tillhandahålla en översättning av
arbetsplanen på finska, meänkieli eller samiska under de
förutsättningar som anges i andra och tredje stycket.

En översättning ska tillhandahållas om undersökningsarbetet
ska utföras inom ett område som helt eller delvis
sammanfaller med språkets förvaltningsområde enligt 6 § lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och
en översättning skriftligen begärts av en fastighetsägare
eller innehavare av särskild rätt som avses i 5 a § första
stycket.

En begäran om översättning enligt andra stycket ska vara
tillståndshavaren till handa inom tio dagar från den dag
fastighetsägaren eller innehavaren av särskild rätt fick del
av beslutet om undersökningstillstånd, eller i fall som avses
i 5 kap. 3 § andra stycket, beslutet om
bearbetningskoncession.

Översättningen av arbetsplanen ska delges fastighetsägaren
eller innehavaren av särskild rätt tillsammans med
arbetsplanen enligt 5 a §. Lag (2014:782).

5 c § En arbetsplan blir gällande om några invändningar
enligt 5 a § andra stycket inte framställs. En arbetsplan
blir också gällande om tillståndshavaren och den
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt som
framställt sådana invändningar har kommit överens om
arbetsplanens innehåll.

En gällande arbetsplan ska sändas till bergmästaren,
länsstyrelsen och kommunen. Om undersökningsarbetet ska
utföras inom ett område som används för renskötsel, ska en
gällande arbetsplan även sändas till Sametinget.
Lag (2014:782).

5 d § Om invändningar enligt 5 a § andra stycket har
framställts, får tillståndshavaren också begära att
arbetsplanen prövas av bergmästaren.

Arbetsplanen ska fastställas av bergmästaren och bli gällande
om

1. den uppfyller kraven på innehåll i 5 §,

2. de åtgärder som anges är nödvändiga för en ändamålsenlig
undersökning och inte medför så stora olägenheter för
fastighetsägaren eller innehavaren av särskild rätt att
olägenheterna överväger tillståndshavarens intresse av att få
utföra arbetena, och

3. tillståndshavaren har iakttagit sina skyldigheter enligt 5 a
och 5 b §§.

Bergmästaren ska, i beslut om fastställande, meddela de
villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och
enskild rätt och för att förebygga eller begränsa
olägenheter. Bergmästaren får också besluta att arbetsplanen
ska gälla omedelbart. Lag (2014:782).

5 e § Tillståndshavaren ska på begäran av en fastighetsägare
eller innehavare av särskild rätt som avses i 5 a § första
stycket skicka en underrättelse om vilken dag arbetet ska
påbörjas på den fastighet som hans eller hennes rätt avser.
Underrättelsen ska vara skriven på svenska och skickas senast
en vecka innan arbetet på fastigheten ska påbörjas.

Om arbetsplanen redan innehåller en uppgift om när arbetet
ska påbörjas på en viss fastighet, behöver en underrättelse
inte skickas till den vars rätt uppgiften avser.

En begäran om underrättelse ska framställas skriftligen och
vara tillståndshavaren till handa inom den tid som anges i
5 a § andra stycket. Lag (2014:782).

5 f § Tillståndshavaren ska skicka en underrättelse till
berörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt när
undersökningsarbetet har slutförts. Underrättelsen ska vara
skriven på svenska. Lag (2014:782).

Hinder mot undersökningsarbete

6 § Undersökningsarbete får inte äga rum inom nationalpark
eller område som en statlig myndighet hos regeringen har
begärt ska avsättas till nationalpark eller i strid med
föreskrifter som har meddelats för natur- eller kulturreservat
med stöd av 7 kap. miljöbalken.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och
åtgärder finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

Undersökningsarbete får inte heller, utan medgivande av
länsstyrelsen, äga rum inom

1. tvåhundra meter från skyddsobjekt enligt skyddslagen
(2010:305) och sådant område utanför detta som regeringen
bestämmer,

2. kyrkogård och annan begravningsplats, eller

3. område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken.

Ett medgivande enligt tredje stycket 3 ska förenas med de
villkor som är nödvändiga för att förhindra att påtaglig skada
uppkommer för områdets natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen
får även i övrigt förena ett medgivande enligt tredje stycket
med villkor. Lag (2010:313).

7 § Undersökningsarbete får inte utan medgivande av
bergmästaren äga rum inom

1. område inom trettio meter från allmän väg eller sådan
vägsträckning enligt fastställd vägplan, eller från järnväg,
flygplats eller kanal som är upplåten för allmän trafik,

2. område inom tvåhundra meter från bostadsbyggnad,

3. område inom tvåhundra meter från kyrka, annan
samlingslokal, undervisningsanstalt, hotell eller pensionat
eller område inom tvåhundra meter från vårdanstalt, elevhem
eller liknande inrättning, om den är avsedd för mer än femtio
personer,

4. område inom tvåhundra meter från elektrisk kraftstation
eller industriell anläggning, eller

5. område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt
plan- och bygglagen (2010:900).

I fall som anges i första stycket 5 får medgivande inte
lämnas i strid med planen eller områdesbestämmelserna. Om
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får
dock mindre avvikelser göras.

Trots första stycket 2-4 får undersökning ske, om medgivande
har lämnats av den som berörs av arbetet. I fall som anges i
första stycket 2 ska medgivande lämnas av ägaren till
byggnaden eller marken och den som har nyttjanderätt till
den. I fall som anges i första stycket 3 och 4 ska
medgivandet lämnas av ägare och nyttjanderättshavare.

Bergmästaren får förena sitt medgivande med villkor.
Lag (2012:443).

8 § Gäller för samma tillståndsområde flera undersökningstillstånd eller
koncessioner enligt denna lag eller enligt lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter, får arbete som utförs med stöd av en rättighet som
tillkommit först inte hindras eller uppehållas av arbete med stöd av en
rättighet som tillkommit senare.

4 kap. Bearbetningskoncession

Koncessionsområde

1 § Koncession skall avse ett bestämt område, som bestäms efter vad som
är lämpligt med hänsyn till fyndigheten, ändamålet med koncessionen och
övriga omständigheter.

Förutsättningar för koncession

2 § Koncession skall meddelas, om

1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har
blivit påträffad och

2. fyndighetens belägenhet och art inte gör det olämpligt att
sökanden får den begärda koncessionen.

Koncession för bearbetning av olja eller gasformiga kolväten
får beviljas endast den som visar att han är lämplig att
bedriva sådan bearbetning.

I ärenden om beviljande av koncession skall 3 och 4 kap.
miljöbalken tilllämpas.

Om ett ärende om beviljande av koncession avser en verksamhet
som senare skall prövas även enligt miljöbalken eller andra
lagar, skall 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas endast vid den
prövning som sker i koncessionsärendet.

I ärenden om beviljande av koncession skall en
miljökonsekvensbeskrivning fogas till ansökan. När det gäller
förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt planer
och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 och 7 §§, 8 § första
stycket, 9, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas.

Koncession får inte strida mot detaljplan eller
områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna
inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. Lag (2004:600).

Företräde vid konkurrens m.m

3 § Om flera har ansökt om koncession för samma område och fler
än en kan komma i fråga enligt 2 §, skall den ha företräde som har
undersökningstillstånd i området för något mineral som omfattas
av dennes ansökan om koncession.

Om ingen av sökandena har undersökningstillstånd, skall den ha
företräde som har utfört ändamålsenligt undersökningsarbete inom
området. I annat fall har den företräde som först kom in med sin
ansökan. Om ansökningarna har kommit in samma dag har
sökandena lika rätt till andel i koncessionen. Lag (1993:690).

4 § Om någon inom ett område innehar undersökningstillstånd eller
bearbetningskoncession enligt denna lag eller koncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, får inte någon annan beviljas
koncession för samma mineral inom området. Om det finns särskilda skäl,
får annan beviljas koncession för mineral inom området som inte omfattas
av tillståndet eller koncessionen.

5 § En koncession skall förenas med de villkor som behövs för att skydda
allmänna intressen eller enskild rätt eller som behövs för att
naturtillgångarna skall utforskas och tillvaratas på ett ändamålsenligt
sätt.

6 § Koncessionshavaren skall åläggas att ställa säkerhet för att hans
skyldigheter enligt 13 kap. 4 § skall uppfyllas, om det inte finns
särskilda skäl till något annat. Visar sig säkerheten otillräcklig, får
länsstyrelsen bestämma att ytterligare säkerhet skall ställas.

Bearbetningskoncessionens giltighetstid

7 § En bearbetningskoncession skall meddelas för tjugofem år. Om
sökanden begär det, får kortare tid bestämmas. Lag (1993:690).

8 § Koncessionstiden skall utan särskild ansökan förlängas med tio år i
sänder, om regelbunden bearbetning pågår när giltighetstiden går ut. Om
koncessionshavaren begär det, får kortare tid bestämmas.

9 § Om det inte pågår regelbunden bearbetning när
koncessionstiden går ut, skall tiden på ansökan av
koncessionshavaren förlängas med tio år, om det pågår

1. tillredningsarbete eller anläggningsarbete för upptagande av
bearbetning inom koncessionsområdet,

2. undersökningsarbete av större omfattning inom
koncessionsområdet, eller

3. mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat utvecklingsarbete av
större omfattning i syfte att möjliggöra bearbetning av fyndigheten.

Om koncessionshavaren begär det, får kortare tid än tio år
bestämmas.

Koncessionshavaren har rätt att få förhandsbesked av
prövningsmyndigheten om huruvida planerat undersökningsarbete
eller planerat mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat
utvecklingsarbete skall anses ha större omfattning. Lag
(1993:690).

10 § Pågår inte regelbunden bearbetning eller sådan verksamhet
som anges i 9 § första stycket, får koncessionstiden på ansökan
av koncessionshavaren förlängas med högst tio år, om det är
motiverat med hänsyn till det allmännas intresse av att
mineraltillgångarna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Vid
prövningen skall 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.
Lag (1998:845).

11 § Ansökan om förlängning enligt 9 eller 10 § skall göras senast sex
månader före koncessionstidens utgång. Har koncessionshavaren ansökt om
förlängning inom den angivna tiden, gäller koncessionen till dess att
ansökningen har prövats slutligt.

5 kap. Bearbetning m. m.

Inledande bestämmelser

1 § Den som har koncession får inom koncessionsområdet, i dagen
eller under jord, dels bedriva undersökningsarbete enligt 3 §,
dels utföra bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet
enligt 4-7 §§. För bearbetning och därmed sammanhängande
verksamhet som sker i dagen får koncessionshavaren dock ta i
anspråk endast mark som har anvisats för ändamålet.

Mark eller annat utrymme utanför koncessionsområdet får tas i
anspråk för annat ändamål än undersökning eller bearbetning
enligt vad som bestäms vid markanvisningen.

Ärenden om markanvisning prövas vid markanvisningsförrättning
enligt bestämmelserna i 9 kap.

Bergmästaren kan, sedan beslutet om koncession har vunnit laga
kraft, medge att mark eller annat utrymme får tas i anspråk i
avvaktan på att frågan om markanvisning avgörs. Sådant
medgivande får lämnas endast om koncessionshavaren ställer
säkerhet för den ersättning som avses i 7 kap. 3 §.
Lag (2005:943).

Rätt att utföra bearbetning utan koncession

2 § Fastighetsägaren får utan koncession för sitt husbehov bearbeta
fyndigheter av koncessionsmineral så länge ingen annan har koncession
inom området.

Meddelas koncession för någon annan inom ett område där fastighetsägaren
bearbetar fyndigheter av koncessionsmineral eller annat mineraliskt ämne
för sitt husbehov, har fastighetsägaren rätt att i skälig utsträckning
fortsätta verksamheten, om det inte finns särskilda skäl till något
annat.

Hur undersökningsarbete får bedrivas

3 § Undersökningsarbete får avse sådana mineral som omfattas
av koncessionen. I den mån ingen annan har tillstånd eller
koncession får koncessionshavaren inom koncessionsområdet
undersöka även andra koncessionsmineral med undantag av olja,
gasformiga kolväten och diamant.

I fråga om undersökningsarbete som bedrivs i dagen på mark
som inte har anvisats ska 3 kap. 3–5 f §§ tillämpas.
Lag (2014:782).

Hur bearbetning m. m. får utföras

4 § Bearbetning får avse sådana mineral som omfattas av koncessionen.
Koncessionshavaren får inom koncessionsområdet utvinna även andra
koncessionsmineral och övriga mineraliska ämnen, i den mån det behövs
för att arbetet skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Av det
som därvid utvinns får koncessionshavaren använda vad som behövs vid
bearbetningen.

5 § Koncessionshavaren får tillgodogöra sig tidigare utvunna
koncessionsmineral som omfattas av koncessionen, om inte annat följer av
13 kap. 2 § andra stycket.

6 § Koncessionshavaren får tillgodogöra sig sådana koncessionsmineral
och övriga mineraliska ämnen som inte förrän vid anrikning eller därmed
likställt förfarande kan avskiljas från de mineral som koncessionen
omfattar.

Koncessionshavaren får tillgodogöra sig även andra utvunna
koncessionsmineral och mineraliska ämnen än som avses i första stycket,
om markägaren inte inom sex månader efter tillsägelse avhämtar mineralet
och ersätter de kostnader som lagts ned på det.

7 § Bearbetning får inte ske på sådant sätt att framtida utvinning av
något koncessionsmineral äventyras eller att det blir omöjligt eller
väsentligt svårare att utvinna kvarlämnad känd tillgång av sådant
mineral. Bearbetning får heller inte utföras så att uppenbar
misshushållning med mineral sker på annat sätt.

Utfraktsvägar och stängsel m.m.

8 § Utfraktsvägar och orter som leder till en gruvas obrutna delar skall
hållas öppna. Borrhål till olje-, gas- eller saltfyndigheter skall vara
försedda med mynningsskydd. För igenläggning av sådana utfraktsvägar,
orter eller borrhål krävs särskilt tillstånd av bergmästaren.

9 § Koncessionshavaren skall sätta upp och underhålla behövligt stängsel
på mark som har tagits i anspråk för bearbetning eller därmed
sammanhängande verksamhet.

Hinder mot undersökningsarbete och bearbetning m.m.

10 § Bestämmelserna i 3 kap. 6 och 7 §§ om hinder mot
undersökningsarbete skall tillämpas på dels undersökningsarbete som
koncessionshavaren bedriver i dagen på ej anvisad mark, dels
undersökningsarbete samt bearbetning och därmed sammanhängande
verksamhet som koncessionshavaren utför under jord. Vad som nu har sagts
gäller dock endast om hindret uppstod innan koncessionen beviljades.

11 § Gäller för samma koncessionsområde flera undersökningstillstånd
eller koncessioner enligt denna lag eller enligt lagen (1985:620) om
vissa torvfyndigheter, får arbete eller verksamhet som utförs med stöd
av en rättighet som tillkommit först inte hindras eller uppehållas av
arbete eller verksamhet med stöd av en rättighet som har tillkommit
senare.

6 kap. Överlåtelse, frånträdande, återkallelse och ändring av
undersökningstillstånd och koncession

Överlåtelse

1 § Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession får
överlåtas efter medgivande av prövningsmyndigheten. Medgivande
i fråga om undersökningstillstånd får lämnas om de krav är
uppfyllda som anges i 2 kap. 2 § andra och tredje styckena.
Medgivande i fråga om bearbetningskoncession får lämnas om de
krav är uppfyllda som anges i 4 kap. 2 § första stycket 2 och
förvärvaren dessutom visar att han eller hon är lämplig att
bedriva bearbetning av fyndigheten. Lag (2005:161).

Frånträdande

2 § Om en innehavare av undersökningstillstånd anmäler till bergmästaren
att han helt eller delvis vill frånträda sin rätt, upphör tillståndet i
motsvarande mån att gälla en månad efter det att hans anmälan kom in
till bergmästaren.

Om en innehavare av bearbetningskoncession anmäler till bergmästaren att
han helt och hållet vill frånträda sin rätt, upphör koncessionen att
gälla sex månader efter det att hans anmälan kom in till bergmästaren.

Vill en koncessionshavare frånträda sin rätt endast för en viss del av
koncessionsområdet, skall han ansöka härom hos prövningsmyndigheten.
Ansökningen får bifallas endast om återstående del av koncessionsområdet
är lämplig med hänsyn till mineralfyndigheten, ändamålet med
koncessionen och övriga omständigheter. Bifalls ansökningen, skall
prövningsmyndigheten föreskriva de villkor som behövs för att skydda
allmänna intressen eller enskild rätt eller för att naturtillgångarna
skall utforskas och tillvaratas på ett ändamålsenligt sätt.

Återkallelse

3 § Ett undersökningstillstånd eller en bearbetningskoncession
kan återkallas, om tillstånds- eller koncessionshavaren inte
fullgör sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt villkor
i tillståndet eller koncessionen eller om tillståndshavaren
bryter mot villkor som uppställts för medgivande till
undersökningsarbete eller om det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2005:161).

Ändring av villkor

4 § Om verksamhet enligt en koncession ger upphov till
betydande olägenheter som inte förutsågs när koncessionen
meddelades, får prövningsmyndigheten bestämma de villkor för
den fortsatta verksamheten som behövs för att förebygga eller
minska olägenheterna. Detsamma gäller arbete enligt
undersökningstillstånd för olja, gasformiga kolväten och
diamant.

I övrigt får villkor i undersökningstillstånd eller koncession
ändras endast i enlighet med tillstånds- eller
koncessionshavarens begäran eller medgivande.

Vid prövningen skall 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.
Lag (1998:845).

7 kap. Ersättning

Ersättning till sakägare

1 § Skada eller intrång som föranleds av undersökningsarbete skall
ersättas av den som har undersökningstillstånd eller koncession med vars
stöd arbetet bedrivs.

2 § Skada som föranleds av att bearbetningskoncession har
beviljats skall ersättas av koncessionshavaren.

Om ansökan om markanvisning inte har gjorts inom tio år från
det att beslutet om bearbetningskoncession har vunnit laga
kraft, skall koncessionshavaren lösa den fastighet eller
fastighetsdel som ligger inom koncessionsområdet, om
fastighetsägaren begär det. Detta gäller dock inte om
koncessionshavaren visar att det saknas anledning att begära
markanvisning inom området.

Om det uppstår synnerligt men för någon fastighet eller del
därav på grund av att bearbetningskoncession har beviljats,
skall koncessionshavaren lösa den fastighet eller fastighetsdel
som lider sådant men, om ägaren begär det. Lag (2005:161).

3 § Skada eller intrång som föranleds av att mark eller annat
utrymme tas i anspråk för bearbetning eller därmed
sammanhängande verksamhet skall ersättas av koncessionshavaren.

Om det uppstår synnerligt men för någon fastighet eller del
därav på grund av att mark eller annat utrymme tas i anspråk,
skall koncessionshavaren lösa den fastighet eller fastighetsdel
som lider sådant men, om ägaren begär det. Lag (2005:943).

4 § I fråga om ersättning och löseskilling enligt 1–3 §§
gäller 4 kap. och 5 kap. 23 §, 24 § och 27 § första stycket
första meningen expropriationslagen (1972:719) i
tilllämpliga delar. Lag (2010:827).

5 § I fråga om ersättning för skada eller intrång som uppstår
efter markanvisningen och som inte kunde förutses vid denna är
denna lag inte tillämplig. Lag (2005:161).

Ersättning vid återkallelse

6 § Återkallas ett undersökningstillstånd eller en
bearbetningskoncession av synnerliga skäl enligt 6 kap. 3 §, har
tillstånds- eller koncessionshavaren rätt till ersättning av
staten för den skada han lider till följd av återkallelsen.
Lag (2005:161).

Mineralersättning

7 § Vid bearbetning skall koncessionshavaren för varje
kalenderår betala en mineralersättning. Ersättningen skall
motsvara två promille av det beräknade värdet av de mineral som
omfattas av koncessionen och som har brutits och uppfordrats
inom koncessionsområdet under året. Beräkningen skall ske på
grundval av mängden uppfordrad malm, malmens halt av
koncessionsmineral och genomsnittspriset för mineralet under
året eller ett motsvarande värde.

Av ersättningen skall tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägare
inom koncessionsområdet och en fjärdedel staten. Om det finns
flera fastigheter inom koncessionsområdet, skall ersättningen
till fastighetsägare bestämmas efter varje fastighets del i
området. Ersättningen skall fastställas efter förhållandena den
31 december det år ersättningen avser.

Koncessionshavaren skall i ett ärende om fastställelse av
ersättning lämna de uppgifter som behövs för att ersättningen
skall kunna bestämmas. Lag (2005:161).

8 kap. Prövningsmyndigheter m. m.

Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession

1 § Ärenden om beviljande av undersökningstillstånd eller
bearbetningskoncession prövas av bergmästaren, om inte annat
följer av 2 §.

Bergmästaren får avgöra ärenden om beviljande av
undersökningstillstånd utan att någon annan sakägare än
sökanden haft tillfälle att yttra sig.

I ärenden om beviljande av bearbetningskoncession ska
bergmästaren, när det gäller tillämpningen av 3, 4 och 6 kap.
miljöbalken, samråda med länsstyrelsen i det eller de län där
koncessionsområdet ligger. Länsstyrelsen får i dessa fall
besluta om arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 §
kulturmiljölagen (1988:950). Lag (2013:668).

2 § Ärenden om beviljande av bearbetningskoncession skall
hänskjutas till regeringens prövning, om

1. bergmästaren bedömer frågan om koncession vara särskilt
betydelsefull ur allmän synpunkt eller

2. bergmästaren vid tillämpningen av 3 eller 4 kap. miljöbalken
finner skäl att frångå vad länsstyrelsen har föreslagit.
Lag (1998:845).

3 § Ärenden i övrigt om undersökningstillstånd eller
bearbetningskoncession prövas av bergmästaren.

I ärenden om förlängning av bearbetningskoncession enligt 4
kap. 10 § skall bergmästaren, såvitt gäller tillämpningen av 3
och 4 kap. miljöbalken, samråda med länsstyrelsen i det eller
de län där koncessionsområdet ligger.

Ärenden om förlängning av bearbetningskoncession enligt 4 kap.
10 § skall hänskjutas till regeringens prövning om bergmästaren
vid tillämpningen av 3 eller 4 kap. miljöbalken finner skäl att
frångå vad länsstyrelsen har föreslagit. Hänskjutande skall
också ske av ärenden om återkallelse av undersökningstillstånd
eller bearbetningskoncession av synnerliga skäl enligt 6 kap. 3 §
denna lag samt av övriga ärenden enligt denna paragraf som
bergmästaren bedömer vara särskilt betydelsefulla från allmän
synpunkt. Lag (1998:845).

4 § Bergmästaren skall utreda och bifoga ett eget yttrande i ärenden som
han hänskjuter till regeringens prövning.

5 § Bergmästaren får vid utredning av ärenden som avses i 1–3 §§ anlita
sakkunniga för att utreda frågor som kräver särskild fackkunskap. Den
som står i sådant förhållande till saken eller till sakägare att hans
tillförlitlighet kan ifrågasättas får inte anlitas som sakkunnig.

Ersättning till sakkunniga bestäms av bergmästaren. Har utlåtande
avgetts av en myndighet, tjänsteman eller annan som har till
tjänsteuppgift att göra det, skall ersättning utgå endast om det är
särskilt föreskrivet. Sökanden skall ersätta staten kostnaderna för
ersättning till sakkunniga.

6 § Bergmästaren får vid utredning av ärenden som avses i 1–3 §§ företa
undersökning på platsen om det behövs. Sakägarna skall på lämpligt sätt
underrättas om tid och plats för undersökningen. Sökanden skall betala
kostnaderna för undersökningen.

6 a § Söker någon koncession på en fyndighet, får förordnande om
behövlig utredning meddelas, om bearbetningen kan medföra väsentlig
skada på jord- eller skogsbruket och om frågan inte kan bedömas på annat
sätt.

Förordnande meddelas av statens jordbruksverk beträffande jordbruket och
av skogsstyrelsen beträffande skogsbruket.

Innan förordnande meddelas skall samråd ske med länsstyrelsen.

Sökanden i koncessionsärendet skall ersätta kostnaderna för utredningen.
Om det finns särskilda skäl får han befrias från ersättningsskyldigheten
helt eller delvis.

Ersättningen för utredningen bestäms av den myndighet som har förordnat
om utredningen. Lag (1992:466).

Fastställelse av mineralersättning

6 b § Bergmästaren fastställer mineralersättning enligt 7 kap.
7 §. Lag (2005:161).

Prövning av vissa tvister

7 § Bergmästaren skall på ansökan pröva tvister mellan å ena sidan en
innehavare av undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession och å
andra sidan fastighetsägaren och andra rättighetshavare angående
tillstånds- eller koncessionshavarens rättigheter och skyldigheter vid
undersökning eller bearbetning.

8 § Tvister om ersättning enligt 7 kap. 1 § prövas av bergmästaren. Om
en sådan tvist föreligger när markanvisningsförrättningen hålls, prövas
frågan vid förrättningen. I tvister som inte prövas vid
markanvisningsförrättning får bergmästaren anlita sakkunniga enligt
bestämmelserna i 5 § och företa undersökning på platsen enligt
bestämmelserna i 6 §.

8 a § Tvister i frågor som avses i 7 kap. 2 § prövas av
bergmästaren. Om en sådan tvist föreligger när
markanvisningsförrättningen hålls, prövas frågan vid
förrättningen.

Innan beslut meddelas om inlösen av en del av en fastighet
enligt 7 kap. 2 § tredje stycket skall på det sätt som gäller
för fastighetsbildning en karta med beskrivning ha upprättats
över området och dess gränser ha utmärkts. Lag (2005:161).

9 § Tvister i frågor som avses i 7 kap. 3 § prövas vid
markanvisningsförrättningen. Lag (2005:161).

10 § Beslut som har meddelats enligt 8, 8 a eller 9 § får
verkställas. Lag (2005:161).

11 § Tvister om ersättning enligt denna lag i andra fall än
som avses i 7 kap. 1, 2, 3 eller 7 § prövas av den mark- och
miljödomstol inom vars område koncessionsområdet eller större
delen därav ligger. Lag (2010:934).

Kostnader vid vissa tvister

12 § Vid tvister som avses i 8 kap. 7 § och vid tvister om
ersättning enligt 7 kap. 1 eller 2 § skall tillstånds- eller
koncessionshavaren ersätta staten för kostnaderna i ärendet
enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Vid tvister om ersättning enligt 7 kap. 2 § skall
koncessionshavaren svara för sina egna kostnader i ärendet och
ersätta andra sakägare deras kostnader för att bevaka sin rätt.
Detta gäller dock inte om något annat följer vid en
tilllämpning av 18 kap. 6 eller 8 § rättegångsbalken.
Lag (2005:161).

9 kap. Markanvisningsförrättning

Allmänna bestämmelser

1 § Markanvisningsförrättning hålls på begäran av
koncessionshavaren.

Vid förrättningen bestäms den mark inom koncessionsområdet som
koncessionshavaren får ta i anspråk för bearbetning av
mineralfyndighet. Vidare bestäms den mark eller det utrymme som
koncessionshavaren, inom eller utom koncessionsområdet, får ta
i anspråk för verksamhet som hänger samman med bearbetningen.
Härvid skall verksamhetens art anges. Lag (2005:943).

2 § Är koncessionshavaren överens med markägaren och
innehavarna av särskild rätt till marken, skall mark eller
annat utrymme anvisas i enlighet med överenskommelsen. I den
mån överenskommelse inte har träffats, skall den mark eller det
utrymme anvisas som behövs. Om ett markområde inom eller utom
koncessionsområdet hotas av ras eller sättningar vid
bearbetningen, kan även den marken anvisas.

Anvisning får inte avse mark eller annat utrymme inom sådant
område som avses i 3 kap. 6 och 7 §§. Lag (2005:943).

3 § Mark eller annat utrymme anvisas tills vidare, om inte
sökanden begär något annat. Lag (2005:943).

Förrättningsmyndigheten m. m.

4 § Markanvisningsförrättning hålls av bergmästaren.

Som förrättningsmän skall även delta två gode män om
bergmästaren finner att det behövs eller när någon sakägare
begär det och det inte medför oskäligt dröjsmål.
Lag (1998:165).

5 § Bergmästaren skall utse gode männen bland dem som i orten är valda
till gode män vid fastighetsbildningsförrättning.

6 § Om en god man är hindrad att tjänstgöra på grund av jäv eller om han
uteblir och någon annan god man inte utan dröjsmål kan infinna sig, får
bergmästaren kalla någon som är valbar till god man vid
fastighetsbildningsförrättning.

7 § Bestämmelsen i 4 kap. 12 § rättegångsbalken om hinder för närstående
att samtidigt tjänstgöra som domare gäller också förrättningsmän.

8 § För förrättningsmän gäller samma jäv som mot domare.

9 § Om en sakägare vill anföra jäv mot en förrättningsman, skall han
göra detta första gången han för talan i ärendet sedan han fick veta att
förrättningsmannen tjänstgör och att jävsanledning föreligger. Gör han
inte det, har han inte längre rätt att anföra jäv.

Har jäv anförts mot en förrättningsman, får denne endast vidta sådana
åtgärder som inte kan skjutas upp utan synnerlig olägenhet och som inte
innebär att en för förrättningen betydelsefull fråga avgörs. Sådana
åtgärder får dock vidtas av bergmästaren, även om han förklarats jävig.

Att en förrättningsman har förklarats jävig påverkar inte beslut eller
åtgärder som har tillkommit innan frågan om jäv uppkom.

10 § Förrättningsmyndigheten får anlita sakkunniga för att utreda frågor
som kräver särskild fackkunskap. Den som står i sådant förhållande till
saken eller till sakägare att hans tillförlitlighet kan ifrågasättas får
inte anlitas som sakkunnig.

Ansökan om markanvisning

11 § Ansökan om markanvisning görs skriftligen hos bergmästaren.

Sökanden skall erlägga förskott på ersättning för kostnaderna i ärendet,
om bergmästaren begär det.

12 § Om ansökningen är ofullständig eller sökanden inte har erlagt
föreskriven ansökningsavgift eller förskott enligt 11 § andra stycket,
får bergmästaren förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen.

Följer sökanden inte ett föreläggande enligt första stycket, skall
ansökningen avvisas, om den är så ofullständig att den inte utan
väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en förrättning eller om
underlåtenheten avser betalning av ansökningsavgift eller förskott.

Sammanträde med sakägarna m.m.

13 § Vid förrättningen skall sammanträde hållas med sökanden och övriga
sakägare. Om stridiga intressen saknas, behövs dock inte något
sammanträde.

Mer än ett sammanträde får hållas endast om en viss fråga inte kan
avgöras utan ytterligare utredning eller om det av något annat skäl är
nödvändigt.

Förrättningsmyndigheten får företa undersökning på platsen, om det
behövs. Sakägarna skall på lämpligt sätt underrättas om tid och plats
för undersökningen.

14 § Om sammanträde hålls, skall samtliga kända sakägare kallas.
Kallelsen skall delges i god tid före sammanträdet. Har vid ett
sammanträde tid och plats för ett nytt sammanträde tillkännagivits,
behöver den inte kallas som i föreskriven ordning har kallats till det
sammanträde där tillkännagivandet skedde.

15 § Om fastighetsägaren eller dennes ställföreträdare stadigvarande
vistas utom landet och delgivning inte kan ske med ombud inom landet,
får delgivning i stället ske genom att handlingen lämnas till den som
förvaltar eller brukar fastigheten.

Den som har mottagit en handling enligt första stycket skall om möjligt
snarast sända den vidare till fastighetsägaren eller dennes
ställföreträdare. Han skall upplysas om detta när handlingen lämnas till
honom. Är den söktes uppehållsort känd, skall bergmästaren omedelbart
med posten sända honom meddelande om delgivningen.

Delgivning skall anses ha skett, när handlingen har lämnats enligt
första stycket.

16 § Ägare av fastighet som berörs av ansökningen skall för bergmästaren
uppge de sakägare i fråga om fastigheten som är kända för honom. Den
fastighetsägare som utan giltigt skäl underlåter att göra detta skall
ersätta sakägarna för skador som har föranletts av underlåtenheten.

17 § Om sökanden, trots att han har kallats på föreskrivet sätt, uteblir
från det första sammanträdet utan att ha anmält laga förfall, skall
detta ställas in. Nytt sammanträde skall sättas ut, om han inom tre
veckor begär det. Gör han ingen sådan begäran, skall ärendet avskrivas.

Om en sakägare inte har kallats till ett sammanträde på föreskrivet
sätt, skall sammanträdet uppskjutas, såvida inte sakägaren ändå har
infunnit sig eller han medger att förrättningen slutförs.

Utan hinder av andra stycket får sådana förrättningsåtgärder vidtas som
inte i någon nämnvärd mån inverkar på sakägarens rätt.

18 § Förrättningen får inte avslutas förrän koncessionsbeslutet har
vunnit laga kraft.

Omröstning

19 § Om förrättningsmännen har olika mening, gäller som beslut vad två
av dem anser. Om varje förrättningsman har sin mening, gäller
bergmästarens mening. I fråga om pengar eller annat som utgör viss mängd
skall dock den mening gälla som avser den näst största mängden.

Förrättningskostnader

20 § Ersättning till sakkunniga bestäms av förrättningsmyndigheten. Har
utlåtande avgetts av en myndighet, tjänsteman eller annan som har till
tjänsteuppgift att göra det, skall ersättning utgå endast om det är
särskilt föreskrivet.

21 § Sökanden skall ersätta staten kostnaderna för förrättningen enligt
föreskrifter som regeringen meddelar.

Sökanden skall svara för sina egna kostnader i ärendet och ersätta andra
sakägare deras kostnader för att bevaka sin rätt vid förrättningen.
Detta gäller dock inte om annat följer vid en tillämpning av 18 kap. 6
eller 8 § rättegångsbalken.

Markanvisningsbeslutets innehåll

22 § Beslut om markanvisning skall ange den anvisade markens
eller det anvisade utrymmets läge, omfattning och ändamål samt
innehålla avgörande i sådana tvister om ersättning enligt 7
kap. 1-3 §§ som har prövats vid förrättningen. Dessutom skall
beslutet innehålla avgörande i sådana frågor som anges i 20 och
21 §§.

Om löseskilling eller intrångsersättning bestäms, skall i
beslutet också anges om belopp skall deponeras enligt 10 kap.
2 § och var depositionen skall ske. Lag (2005:943).

23 § Överenskommelse om ersättning som avses i 7 kap. 1-–3 §§
skall fastställas i markanvisningsbeslutet, om någon av
parterna begär det. Lag (2005:161).

Tid för meddelande av beslut

24 § Markanvisningsbeslutet skall meddelas vid sammanträde eller på tid
och plats som förrättningsmyndigheten ger till känna för sakägare och
andra som har rätt att överklaga beslutet. Ett sådant tillkännagivande
skall lämnas vid sammanträde eller genom skriftligt meddelande.

Karta m.m.

25 § Gränserna för mark som anvisas skall utstakas och utmärkas
i behövlig omfattning. Karta skall upprättas över marken. Den
skall göras så noggrann som ändamålet kräver. Kan förrättningen
genomföras och förrättningsresultatet åskådliggöras utan karta,
behöver en sådan dock inte upprättas.

Innan beslut meddelas om inlösen av del av fastighet enligt 7
kap. 3 § andra stycket skall på det sätt som gäller för
fastighetsbildning en karta med beskrivning ha upprättats över
området och dess gränser ha utmärkts. Lag (2005:161).

Tillträde

26 § Anvisad mark eller anvisat utrymme får tillträdas innan
markanvisningsbeslutet har vunnit laga kraft, om sökanden har
ställt säkerhet för den ersättningsskyldighet som avses i 7
kap. 1-3 §§ och bergmästaren inte bestämmer annat.
Lag (2005:943).

10 kap. Betalning av ersättning m. m.

1 § Ersättning som har bestämts vid markanvisningsförrättning
skall betalas inom en månad från det att markanvisningsbeslutet
vunnit laga kraft. På ersättningen skall ränta beräknas från
dagen då beslutet vann laga kraft eller, om marken dessförinnan
har tillträtts, från tillträdesdagen.

Ersättning enligt 7 kap. 2 § som inte har bestämts vid
markanvisningsförrättning skall betalas inom en månad från det
att ersättningsbeslutet vunnit laga kraft. På ersättningen
skall ränta beräknas från dagen då beslutet vann laga kraft.

Ränta beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden till
dess betalning skall ske och enligt 6 § räntelagen för tiden
därefter. Lag (2005:161).

1 a § Mineralersättning enligt 7 kap. 7 § skall betalas inom en
månad från det att ersättningsbeslutet vunnit laga kraft. På
ersättningen skall ränta beräknas från dagen då beslutet vann
laga kraft.

Ränta beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden till
dess betalning skall ske och enligt 6 § räntelagen för tiden
därefter. Lag (2005:161).

2 § Ersättning som avses i 1 § och som inte gäller personlig skada skall
deponeras hos länsstyrelsen i det län där marken ligger, om fastigheten
har minskat i värde så mycket att den kan antas inte utgöra full
säkerhet för de borgenärer som hade panträtt i fastigheten när rätten
till ersättning uppkom.

Om ersättningen gäller mark i olika län, skall den deponeras där
förrättningsmyndigheten bestämmer.

Ersättning som inte skall deponeras betalas till den som är berättigad
till ersättningen. Om ersättningen avser mark som skall lösas, skall den
ersättningsskyldige hos länsstyrelsen i det län där fastigheten är
belägen anmäla och därvid styrka att ersättningen har betalats. Om
ersättningen avser fastigheter i olika län, skall anmälan göras hos den
länsstyrelse som förrättningsmyndigheten bestämmer.

3 § Om en borgenär som avses i 2 § lider förlust därför att deposition
inte har skett, har han rätt till ersättning av koncessionshavaren.
Detsamma gäller om borgenären gör förlust genom att ersättning som inte
har prövats vid markanvisningsförrättning eller av domstol har blivit
för lågt beräknad.

4 § Om den ersättningsskyldige inte betalar eller deponerar ersättning
inom föreskriven tid, kan länsstyrelsen, på begäran av den som är
berättigad till ersättningen, efter att ha hört bergmästaren förordna
att bearbetning inte får ske förrän ersättningen har betalats eller
deponerats.

5 § Ersättning och upplupen ränta skall länsstyrelsen betala ut till den
som har rätt till ersättningen. Därvid tillämpas bestämmelserna i 6 kap.
18 § andra och tredje styckena samt 19 § expropriationslagen (1972:719).

Den ersättningsskyldige skall svara för kostnaderna vid fördelning av
ersättningen, om inte annat följer vid en tillämpning av 18 kap. 6 eller
8 § rättegångsbalken.

6 § Inlösen av mark är fullbordad då koncessionshavaren har fullgjort
vad som åligger honom enligt 2 §.

7 § Om en del av en fastighet inlöses sker ändringen i
fastighetsindelningen då inlösen är fullbordad enligt 6 §.

Sådana särskilda rättigheter till en fastighet som har
tillkommit genom frivilliga upplåtelser upphör när inlösen av
fastigheten eller av sådan del därav som berörs av rättigheten
är fullbordad enligt 6 §, om inte mark- och miljödomstolen
eller förrättningsmyndigheten har förordnat att rättigheten
skall bestå. Ett sådant förordnande får meddelas endast om det
uppenbarligen är utan betydelse för den rätt som tillkommer
borgenärer med panträtt i fastigheten.

Andra särskilda rättigheter till fastigheten än som anges i
andra stycket består efter inlösen, om inte något annat har
förordnats av domstolen eller förrättningsmyndigheten.

Genom inlösen upphör den lösta egendomens ansvar för fordran.
Detta gäller dock inte fordran som har förmånsrätt enligt 6 § 1
förmånsrättslagen (2010:934).

11 kap. Har upphävts genom lag (1993:690).

12 kap. Gemensam förvaltning av koncessionsrätt

Inledande bestämmelse

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller koncessioner där flera har
andel i koncessionen.

Bestämmelserna i 4–9 §§ gäller bara i den mån annat inte har
avtalats mellan andelshavarna. Lag (1993:690).

Föreståndare för verksamheten

2 § Andelshavarna skall välja en föreståndare för verksamheten
(gruvföreståndare). Denne skall vara bosatt i Sverige.

Val av föreståndare skall anmälas till bergmästaren. Sker inte sådan
anmälan eller har någon utsetts som inte är behörig, ansvarar varje
andelshavare som om han var föreståndare. Lag (1993:690).
3 § Föreståndaren ansvarar i andelshavarnas ställe för att
verksamheten bedrivs enligt 5 kap. 4–11 §§ och 14 kap. 4 och
5 §§ och får från andelshavarna fordra in de bidrag som behövs
för detta och för betalning av avgifter.

Vid delgivning med andelshavare gäller delgivningslagen
(2010:1932). Vid sådan delgivning är även föreståndaren ensam
delgivningsmottagare. Lag (2010:1958).

Stämma med andelshavarna

4 § Stämma skall hållas med andelshavarna när andelshavare som
tillsammans innehar minst en fjärdedel av koncessionen begär det eller
föreståndaren anser det nödvändigt. På stämman behandlas frågor om hur
verksamheten skall bedrivas och andra gemensamma angelägenheter.

Föreståndaren skall kalla till stämma. Om det inte finns någon
föreståndare eller om denne är varaktigt förhindrad att utfärda
kallelse, kan var och en av andelshavarna kalla till stämma.

Andelshavarna skall kallas till stämma genom rekommenderade brev.

5 § Ordförande på stämman är den som andelshavarna utser.

Andelshavarna har rösträtt efter sin andel i koncessionen. Förekommer
skilda meningar, gäller som stämmans beslut den mening som har fått
högst röstetal. Vid lika röstetal sker avgörande genom lottning, om
frågan avser val. I andra frågor har ordföranden utslagsröst vid lika
röstetal, om något annat inte följer av 6 §. Lån får dock inte tas upp
utan att alla andelshavarna samtycker till det.

Undersökning och bearbetning

6 § Vill en eller flera andelshavare som tillsammans innehar
minst hälften av koncessionen utföra undersökning eller
bearbetning i större omfattning än övriga andelshavare, skall
det större arbetet utföras. Detsamma gäller när fråga är om ett
visst arbete för undersökning eller bearbetning skall påbörjas
eller ej.

Den som har begärt att arbetet skall utföras svarar för
kostnaden för detta och tillgodoräknas den ytterligare
kvantitet av mineralet som utvinns genom arbetet.

Tvist i fråga som avses i andra stycket prövas av den mark- och
miljödomstol inom vars område koncessionsområdet eller större
delen därav ligger. Lag (2010:934).

7 § En andelshavare, som har utfört undersökningsarbete inom
koncessionsområdet, skall på begäran tillhandahålla andra andelshavare
resultatet av undersökningen.

8 § En andelshavare som inte har deltagit i ett visst arbete
får ansluta sig till detta efter anmälan på stämma eller
skriftlig anmälan hos föreståndaren. I sådant fall skall
andelshavaren i förhållande till sin andel i koncessionen
ersätta följande slag av kostnader som föranletts av arbetet:

1. kostnader för sådana byggnader och andra anläggningar,
maskiner, redskap, inventarier och förråd som är nödvändiga
eller nyttiga för fortsatt undersökning eller bearbetning,
efter det värde egendomen har när andelshavaren ansluter sig
till arbetet,

2. kostnader för ersättning eller inlösen enligt 7 kap. 2 eller
3 § samt kostnader för markanvisningsförrättning och fördelning
av ersättning,

3. kostnader för sådana undersöknings- och tillredningsarbeten
som har utförts efter markanvisningsförrättningen och som är
nödvändiga eller nyttiga för fortsatt undersökning eller
bearbetning.

Har mark som tillhör en andelshavare tagits i anspråk för
arbetet, skall den andelshavare som ansluter sig betala
ersättning för detta i förhållande till sin andel enligt de
grunder som anges i 7 kap. 4 §. Lag (2005:161).

Förverkande av andel i koncessionen

9 § Om en andelshavare inte senast två månader efter anmodan betalar vad
han är skyldig att bidra med enligt 3 § eller nödvändiga kostnader för
undersökningsarbete eller bearbetning, är hans andel i koncessionen med
vad som hör till denna förverkad till de andra andelshavarna.

13 kap. Verkan av att en bearbetningskoncession upphör

1 § När en bearbetningskoncession upphör, förlorar
koncessionshavaren den rätt till marken eller utrymmet som
koncessionshavaren har på grund av markanvisningen.
Lag (2005:943).

2 § När koncessionen upphör, förlorar koncessionshavaren även rätten
till sådana av koncessionen omfattande mineral som har brutits eller på
annat sätt utvunnits men inte uppfordrats eller tagits om hand på
liknande sätt.

Mineral som har uppfordrats eller tagits om hand på liknande sätt får
finnas kvar inom området för koncessionshavarens räkning under högst två
år efter det att koncessionen har upphört. Koncessionshavaren förlorar
rätten till det som inte har tagits bort under denna tid.

Mineral som koncessionshavaren förlorar sin rätt till enligt denna
paragraf och som inte omfattas av ett nytt undersökningstillstånd eller
en ny bearbetningskoncession tillfaller fastighetsägaren.

3 § När en bearbetningskoncession upphör, förlorar koncessionshavaren
rätten till sådana byggnader som har gjorts för gruvans eller
motsvarande anläggnings styrka och varaktighet, däri inbegripet
inklädnad av borrhål, samt stängsel som koncessionshavaren har varit
skyldig att hålla. Sådana anläggningar skall lämnas kvar på platsen.

4 § I den mån det är motiverat från allmän eller enskild
synpunkt skall koncessionshavaren utföra efterarbete och ta
bort andra anläggningar än som anges i 3 §. Denna bestämmelse
innebär inte någon inskränkning i koncessionshavarens
skyldigheter enligt 2 kap. 8 § eller 10 kap. miljöbalken.
Lag (1998:845).

5 § Anläggningar som lämnas kvar skall vara i sådant skick att det inte
uppkommer fara för allmänheten. Sådant stängsel som anges i 3 § skall
vara utfört så, att det består varaktigt efter det att koncessionen har
upphört.

Anläggningar enligt 3 § som lämnas kvar tillfaller fastighetsägaren
eller, om någon annan beviljas koncession inom området, denne. Övriga
anläggningar som lämnas kvar tillfaller fastighetsägaren.

6 § I samband med att koncessionen upphör skall prövningsmyndigheten
fastställa koncessionshavarens skyldigheter enligt 4 §.

7 § Om någon efter det att koncessionen har upphört vill lägga igen
sådana utfraktsvägar, orter eller borrhål som avses i 5 kap. 8 §, krävs
tillstånd av bergmästaren.

8 § Regeringen får meddela föreskrifter om skyddsåtgärder vid nedlagda
gruvhål och om kontrollåtgärder till skydd mot ras och sättningar vid
nedlagda gruvor.

14 kap. Avgifter och andra särskilda skyldigheter

Avgifter

1 § Sökande i ärenden enligt denna lag skall betala ansökningsavgift i
enlighet med vad regeringen föreskriver.

2 § Innehavare av undersökningstillstånd skall betala avgift till
staten. Avgiften skall bestämmas med beaktande av undersökningsområdets
storlek och arten av de mineral som omfattas av tillståndet enligt vad
regeringen närmare föreskriver.

Redovisning över utförda undersökningsarbeten

3 § När ett undersökningstillstånd upphör utan att
bearbetningskoncession meddelas inom undersökningsområdet,
skall tillståndshavaren, om han yrkesmässigt bedriver
undersökningsarbete, senast inom tre månader till bergmästaren
inge en redovisning över utförda undersökningsarbeten. Till
redovisningen skall fogas en karta över det undersökta området.
Av redovisningen skall framgå

1. vem som utfört undersökningen,

2. vilken typ av undersökningsarbeten som har utförts,

3. hur omfattande undersökningen har varit samt

4. resultaten av undersökningen i form av rådata.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om redovisningens innehåll och utformning.
Lag (1998:165).

Skyldighet att upprätta karta och föra journal m. m.

4 § Över gruvor och motsvarande anläggningar som är under arbete skall
koncessionshavaren upprätta karta. På kartan skall redovisas de borrhål
inom koncessionsområdet som är av bestående värde. Pågår ingen
bearbetning skall sådana borrhål i stället läggas in på borrhålskarta.

Kartorna skall förvaras hos koncessionshavaren och fortlöpande
kompletteras av denne. Utdrag skall sändas till den myndighet som
regeringen bestämmer.

Gruvor eller motsvarande anläggningar får inte utan tillstånd läggas
ned, förrän alla gruvarbeten har blivit inmätta och inlagda på karta.

5 § Koncessionshavare skall, i den utsträckning regeringen föreskriver,
föra journal över undersökningsarbete och bearbetning samt till den
myndighet som regeringen bestämmer redovisa prover och avge rapporter.

Sveriges geologiska undersökning skall på begäran få följa
koncessionshavarens arbete i geologiskt avseende och ta del av de
geologiska resultaten av arbetet. Regeringen får besluta att andra
myndigheter får göra detsamma.

15 kap. Tillsyn, handräckning, vite och ansvar

1 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av villkor eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen utövas av bergmästaren.

2 § Den som har undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession och
annan som utövar verksamhet enligt denna lag skall på begäran av
bergmästaren

1. lämna bergmästaren de upplysningar och tillhandahålla de handlingar
som behövs för tillsynen, och

2. ge bergmästaren tillträde till anläggningar eller platser där
verksamhet som omfattas av denna lag bedrivs, i den omfattning som
behövs för tillsynen.

3 § Bergmästaren får meddela de förelägganden som behövs för att trygga
efterlevnaden av denna lag eller av villkor eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

Om arbete bedrivs på sådant sätt att det uppkommer uppenbar fara för
allmänt eller enskilt intresse, får bergmästaren förbjuda arbetet.
Förbudet gäller omedelbart och får verkställas.

4 § Om undersökningsarbete påbörjas utan att säkerhet har
ställts enligt 3 kap. 3 § tredje stycket eller om väg byggs i
strid med 3 kap. 3 § andra stycket, får kronofogdemyndigheten
på ansökan av den som äger eller innehar marken meddela
särskild handräckning för att arbetet skall ställas in eller
att marken skall återställas på undersökarens bekostnad.

I fråga om sådan handräckning som avses i första stycket finns
bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och
handräckning. Lag (2005:161).

5 § Om någon inte gör vad som har begärts eller följer vad som har
föreskrivits med stöd av 2 § eller 3 § första stycket eller om någon
inte fullgör sina skyldigheter enligt 13 kap. 4 eller 5 § första stycket
eller enligt 14 kap. 3 §, 4 § första eller andra stycket eller 5 §, får
bergmästaren förelägga vite.

Om koncessionshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 13 kap. 4 §
får bergmästaren förordna att arbetet eller åtgärden skall utföras på
koncessionshavarens bekostnad. Ett sådant beslut får verkställas.

6 § Till böter eller fängelse i högst sex månader ska den
dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bedriver undersökningsarbete i strid med bestämmelserna om
krav på undersökningstillstånd eller
bearbetningskoncession,

2. påbörjar undersökningsarbete utan
att iaktta vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § om ställande av
säkerhet eller utan att det finns en gällande arbetsplan
enligt 3 kap. 5 c § första stycket eller 5 d § andra
stycket,

3. utför bearbetning eller därmed sammanhängande verksamhet i
strid med bestämmelserna om bearbetningskoncession,

4. lägger igen utfraktsväg, ort eller borrhål i strid med
bestämmelserna om krav på tillstånd i 5 kap. 8 § eller 13
kap. 7 §, eller

5. lägger ned gruva eller motsvarande anläggning i strid med
14 kap. 4 § tredje stycket.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den
som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig
uppgift när han fullgör uppgiftsskyldighet enligt
koncessionsvillkor eller enligt 2 § 1.

I fall som avses i första stycket 3 kan mineral som utvunnits
förklaras förverkat.

Om ett brott som avses i första stycket 2 berör enbart
enskilds rätt, får åklagare väcka åtal endast om målsäganden
anger brottet till åtal. Lag (2014:782).

16 kap. Överklagande av beslut

1 § I fråga om överklagande av beslut enligt denna lag gäller
följande.

Beslut Överklagas hos

Beslut av bergmästaren i frågor som gäller Allmän
undersökningstillstånd förvaltningsdomstol

Beslut av bergmästaren i frågor som gäller Den mark- och
fastställande av en arbetsplan för miljödomstol inom
undersökningsarbete enligt 3 kap. 5 d § vars område marken
som tvisten gäller
eller större delen
därav är belägen

Beslut av bergmästaren i frågor som gäller Regeringen
meddelande av bearbetningskoncession,
tillstånd till överlåtelse av koncession
eller ändring av villkoren för en koncession

Beslut av bergmästaren i frågor om Regeringen
förlängning av giltighetstiden för en
bearbetningskoncession enligt 4 kap. 10 §

Beslut av bergmästaren i andra frågor som Allmän
gäller bearbetningskoncession förvaltningsdomstol

Tillstånd av bergmästaren till byggande av Allmän
väg enligt 3 kap. 3 § andra stycket förvaltningsdomstol

Beslut av bergmästaren i fråga som avses i Länsstyrelsen
3 kap. 7 §

Förhandsbesked av bergmästaren enligt Allmän
4 kap. 9 § tredje stycket förvaltningsdomstol

Tillstånd av bergmästaren att lägga igen Allmän
utfraktsväg, ort eller borrhål enligt förvaltningsdomstol
5 kap. 8 § eller 13 kap. 7 §

Beslut av bergmästaren i ärenden om Den mark- och
ersättning enligt 7 kap. 1 eller 2 § miljödomstol inom
vars område marken
som tvisten gäller
eller större delen
därav är belägen

Beslut av bergmästaren om mineralersättning Den mark- och
enligt 7 kap. 7 § miljödomstol inom
vars område marken
som tvisten gäller
eller större delen
därav är belägen

Beslut av bergmästaren enligt 8 kap. 7 § Den mark- och
miljödomstol inom
vars område marken
som tvisten gäller
eller större delen
därav är belägen

Beslut av förrättningsmyndigheten i ärenden Den mark- och
om markanvisning miljödomstol inom
vars område marken
som tvisten gäller
eller större delen
därav är belägen

Tillstånd av bergmästaren att lägga ned Allmän
gruva eller motsvarande anläggning enligt förvaltningsdomstol
14 kap. 4 § tredje stycket

Beslut av bergmästaren i andra frågor enligt Allmän
denna lag förvaltningsdomstol

Beslut av länsstyrelsen i frågor som avses Regeringen
i 3 kap. 6 §

Beslut av länsstyrelsen i frågor om prövande Allmän
av säkerhet enligt 17 kap. förvaltningsdomstol

Beslut av Statens jordbruksverk eller Allmän
Skogsstyrelsen enligt 8 kap. 6 a § första förvaltningsdomstol
eller fjärde stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.
Lag (2014:782).

2 § Beslut under markanvisningsförrättning får överklagas
särskilt om förrättningsmyndigheten har

1. ogillat jäv mot förrättningsman,

2. beslutat angående ersättning till sakkunnig eller tolk,
eller

3. beslutat om ianspråktagande av mark eller annat utrymme
enligt 5 kap. 1 § fjärde stycket.

Ett beslut av förrättningsmyndigheten att godta en invändning
om jäv får inte överklagas. Lag (2005:943).

3 § Den som anser att markanvisningsförrättning onödigt
upphålls genom ett beslut vid förrättningen får överklaga
beslutet hos mark- och miljödomstolen. Denna rätt att överklaga
är inte inskränkt till någon viss tid. Lag (2010:934).

4 § Beslut av bergmästaren om beviljande av bearbetningskoncession får
överklagas även av den kommun där koncessionsområdet är beläget.

Om ett beslut av bergmästaren i fråga som avses i 3 kap. 7 § gäller
område med detaljplan eller områdesbestämmelser, får beslutet överklagas
även av kommunen.

4 a § Bergmästarens beslut i fråga om bearbetningskoncession
får överklagas av en sådan ideell förening eller annan
juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.
Lag (2010:890).

5 § Länsstyrelsens beslut i överklagade ärenden enligt 3 kap.
7 § får inte överklagas. Detsamma gäller mark- och
miljödomstolens beslut i dit överklagade ärenden som gäller jäv
mot förrättningsman. Lag (2010:934).

6 § Överklagas bergmästarens beslut i ett ärende om ersättning
enligt 7 kap. 1 eller 2 § eller i en tvist enligt 8 kap. 7 §
eller överklagas förrättningsmyndighetens beslut i ett ärende
om markanvisning, svarar tillstånds- eller koncessionshavaren
för sina egna kostnader i mark- och miljödomstolen och i högre
rätt. Tillstånds- eller koncessionshavaren svarar vidare för de
kostnader som åsamkas motparterna i mark- och miljödomstolen
genom att tillstånds- eller koncessionshavaren har överklagat
bergmästarens beslut och i högre rätt genom att han eller hon
har överklagat dit. Vad som nu har sagts gäller dock inte om
annat följer av 18 kap. 6 eller 8 § rättegångsbalken. I övrigt
tillämpas 18 kap. rättegångsbalken. Lag (2010:934).

17 kap. Särskilda bestämmelser

1 § Med särskild rätt till fastighet avses i denna lag nyttjanderätt,
servitut, renskötselrätt och rätt till elektrisk kraft samt liknande
rätt.

Bestämmelserna i denna lag om sakägare gäller inte innehavare av fordran
för vilken fastigheten svarar.

2 § Om säkerhet som skall ställas enligt denna lag inte har
godkänts av den till vars förmån den ställs, skall säkerheten
prövas av länsstyrelsen.

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensmannen
svarar som för egen skuld och, om flera har tecknat borgen, de
svarar solidariskt.

Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet. Lag (2005:161).

3 § I andra fall än som avses i 3 kap. 6 och 7 §§ kan regeringen besluta
att undersökningsarbete eller bearbetning och därmed sammanhängande
verksamhet inte får bedrivas inom ett visst område utan medgivande av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Sådant beslut
får meddelas endast om arbetet eller verksamheten kan antas hindra eller
avsevärt försvåra sådan pågående eller planerad använding av marken som
är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt.

Beslut enligt första stycket inverkar inte på en koncessionshavares rätt
att bedriva undersökningsarbete eller bearbeting och därmed
sammanhängande verksamhet, om koncession beviljades innan beslutet
meddelades.

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession får
inte meddelas i fråga om olje- eller gasverksamhet till
havs. Lag (2015:282).

Övergångsbestämmelser

1991:45

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då gruvlagen (1974:342),
lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter och lagen (1949:658) om
inlösen i vissa fall av rätt till gruva m. m. skall upphöra att gälla.

Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som
har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya
föreskriften.

Om inte annat framgår av 3–6, skall den nya lagen tillämpas även på
rättigheter enligt äldre lag. Därvid skall bestämmelserna om
undersökningstillstånd i den nya lagen tillämpas på äldre rättigheter
till undersökning och bestämmelserna om bearbetningskoncession i den nya
lagen tillämpas på äldre rättigheter till bearbetning.

2. Vad som enligt den nya lagen gäller om ägare av fastighet skall
tillämpas även på den som innehar fastighet med ständig besittningsrätt
eller som fideikommiss. Detsamma gäller den som enligt beslut vid allmän
avvittring innehar ströäng.

Bestämmelserna i denna lag om fordran för vilken panträtt har upplåtits
i fastighet skall tillämpas på rätt till avkomst eller förmån som avses
i 8 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken, om rättigheten
inte är att anse som särskild rätt till fastighet.

I mål och ärenden som har anhängiggjorts innan den nya lagen träder i
kraft skall äldre bestämmelser tillämpas.

3. 14 kap. 3 § gäller inte inmutning och undersökningskoncession som
upphör före den 1 juli 1993.

Om ersättning som har beslutats enligt äldre lag inte har betalats ut
när denna lag träder i kraft, tillämpas 4 kap. 33–38 §§ gruvlagen
(1974:342) i stället för 10 kap. nya lagen.

Lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m. m. skall
alltjämt tillämpas på inmutningar och utmål.

4. Beträffande inmutningar gäller den nya lagen med följande
begränsningar.

a. Inmutaren får inom det område som anges i mutsedeln utföra
undersökning endast av sådana mineral som var inmutningsbara enligt
gruvlagen (1974:342), när den upphörde att gälla. Medgivande enligt 2
kap. 3–5 §§ gruvlagen skall anses som medgivande till
undersökningsarbete enligt 3 kap. 6 och 7 §§ och 17 kap. 3 § nya lagen.
b. I fråga om undersökningstid och förlängning av denna tillämpas 3 kap.
5 § första och andra styckena samt 6 och 7 §§ gruvlagen i stället för 2
kap. 5–8 §§ nya lagen.

c. Bestämmelserna i 6 kap. nya lagen skall inte tillämpas på
inmutningar. I fråga om övergång av rätt till inmutning tillämpas i
stället 9 kap. gruvlagen.

d. När en inmutning upphör att gälla skall inte bestämmelserna i 2 kap.
9 § nya lagen om karenstid tillämpas på mark som har omfattats av
inmutningen. I stället skall gälla att ansökningar om
undersökningstillstånd för sådan mark, vilka ges in inom ett år från det
att inmutningen upphörde att gälla, får beviljas endast efter medgivande
av den myndighet som regeringen föreskriver.

5. Beträffande utmål som har beviljats enligt gruvlagen (1974:342) eller
motsvarande äldre lagstiftning gäller den nya lagen med följande
begränsningar.

a. Beträffande utmål som har tillkommit enligt äldre lagstiftning
tillämpas 14 kap. 6 § första stycket och 7 § gruvlagen så länge utmålet
består.

b. Utmålshavaren får under den tid utmålet består utföra undersökning
och bearbetning av sådana mineral som var inmutningsbara enligt
gruvlagen, när den upphörde att gälla. Mark som har anvisats enligt
äldre lag skall anses som anvisad enligt den nya lagen. Om ny mark
behöver anvisas, tillämpas den nya lagen. Medgivande att erhålla utmål
utan hinder av 2 kap. 3–5 §§ gruvlagen skall vid tillämpning av 5 kap.
10 § nya lagen anses som medgivande enligt 3 kap. 6 och 7 §§ och 17 kap.
3 § nya lagen.

c. Bestämmelserna om försvarsavgift enligt 6 kap. 8 och 9 §§ gruvlagen
gäller så länge utmålet består.

d. I fråga om giltighetstiden för utmål tillämpas 6 kap. 10 § första
stycket gruvlagen. Bestämmelserna i 6 kap. nya lagen skall inte
tillämpas på utmål. I fråga om frånträdande tillämpas 6 kap. 13 §
gruvlagen och i fråga om övergång av rätt till utmål 9 kap. gruvlagen.
Bestämmelserna om inlösen av rätt till utmål i 10 kap. gruvlagen skall
fortfarande tillämpas.

e. I fråga om utmål tillämpas bestämmelserna i 8 kap. gruvlagen om
samäganderätt i utmål i stället för dem i 12 kap. nya lagen om gemensam
förvaltning av koncessionsrätt.

f Om en utmålshavare senast ett år före utgången av utmålets
giltighetstid ansöker om bearbetningskoncession inom utmålet för
sådana mineral som var inmutningsbara enligt gruvlagen när den
upphörde att gälla, skall prövningen ske med iakttagande av följande.

Om regelbunden bearbetning eller tillredningsarbete eller
anläggningsarbete för upptagande av bearbetning pågår, skall
ansökningen bifallas utan prövning enligt 4 kap. 2 § och utan att
koncessionen förenas med villkor enligt 4 kap. 5 och 6 §§. Om
undersökningsarbete eller mineraltekniskt, metallurgiskt eller annat
utvecklingsarbete av större omfattning i syfte att möjliggöra
bearbetning av fyndigheten pågår skall ansökningen prövas utan
tillämpning av 4 kap. 2 § första stycket 1–2. Lag (1993:690).

g. När utmålet upphör tillämpas 7 kap. 3 § andra stycket gruvlagen i
stället för 13 kap. 4–6 §§ nya lagen beträffande anläggningar som har
påbörjats före ikraftträdandet. I fråga om rätt till nytt
undersökningstillstånd för mark som har omfattats av utmålet skall inte
2 kap. 9 § nya lagen tillämpas. I stället skall gälla att ansökningar om
sådant tillstånd, som ges in inom ett år från det att utmålet upphörde,
får beviljas endast efter medgivande av den myndighet som regeringen
bestämmer.

6. Beträffande koncessioner och motsvarande tillstånd, som har beviljats
enligt lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter eller motsvarande
äldre lagstiftning, gäller den nya lagen med följande begränsningar.

a. Beträffande tillstånd som har tillkommit enligt äldre lagstiftning
tillämpas punkt 5 i övergångsbestämmelserna till lagen om vissa
mineralfyndigheter så länge tillståndet består.

b. Innehavaren får under den tid koncessionen eller tillståndet består
utföra undersökning eller bearbetning enligt de villkor som har angetts
i beslutet. Mark som har anvisats enligt äldre lag skall anses anvisad
enligt den nya lagen. Om ny mark behöver anvisas tillämpas den nya
lagen. Medgivande enligt 17–19 §§ lagen om vissa mineralfyndigheter
skall anses som motsvarande medgivande enligt 3 kap. 6 och 7 §§ och 17
kap. 3 § nya lagen.

c. Den nya lagens bestämmelser om kronoandel i 1 kap. 6 §,
undersökningstillstånds giltighetstid i 2 kap. 5–8 §§, ändring av
tillstånd eller koncession i 6 kap. 4 § och gemensam förvaltning av
koncessionsrätt i 12 kap. skall inte tillämpas på koncessioner eller
motsvarande tillstånd som avses här. I stället gäller de villkor som har
meddelats för koncessionen eller tillståndet.

d. När en koncession eller ett motsvarande tillstånd upphör tillämpas 36
§ lagen om vissa mineralfyndigheter i stället för 13 kap. 4 och 5 §§ nya
lagen beträffande anläggningar som har påbörjats före ikraftträdandet.

e. För tillstånd till förberedande undersökning enligt 15 § lagen om
vissa mineralfyndigheter som gäller vid ikraftträdandet tillämpas den
lagen så länge tillståndet består.

7. Den som vid utgången av juni 1992 bedriver undersökning eller
bearbetning för vilken tillstånd eller koncession därefter behövs till
följd av denna lag får, under förutsättning att ansökan om tillstånd
eller koncession görs före den 1 juli 1993, fortsätta verksamhet för
samma ändamål utan tillstånd eller koncession till dess ansökningen
slutligt har prövats. Vid prövning av en sådan ansökan om
bearbetningskoncession skall följande iakttas.

a. Vid prövning av ansökningen skall 4 kap. 3 § första stycket tillämpas
som om sökanden hade undersökningstillstånd inom området för de mineral
som ansökningen avser.

b Ansökningen skall prövas utan tillämpning av 4 kap. 2 §
nya lagen. Koncessionstiden skall bestämmas till tjugofem år. Om
sökanden begär det skall dock kortare tid bestämmas. Lag (1993:690).

c. Koncession får förenas med villkor enligt 4 kap. 5 och 6 §§.

8. Före den 1 juli 1993 får koncession för koncessionsmineral som inte
omfattas av gruvlagen eller den gamla minerallagen inte meddelas annan
än markägaren utan dennes medgivande. Detta gäller dock bara fyndigheter
där bearbetning inte har påbörjats då den nya lagen träder i kraft.

1993:690

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. I fråga om ansökningar om bearbetningskoncession som har
kommit in till prövningsmyndigheten före ikraftträdandet gäller 4
kap. 3 § i sin äldre lydelse.

3. I fråga om kronoandelar som staten har fått före den 1 juli 1993
gäller det upphävda 11 kap.

1995:106

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före
ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:165

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 9 a och b §§ minerallagen
skall inte tillämpas i fråga om bearbetningskoncessioner som
har meddelats av bergmästaren före den 1 juli 1998.

3. 14 kap. 3 § minerallagen i dess äldre lydelse gäller
fortfarande i fråga om undersökningstillstånd som beviljats
före den 1 juli 1998.

1998:845

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre
bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags
ikraftträdande.

3. Bestämmelsen i 1 kap. 8 § skall fortfarande tillämpas när
regeringen har fattat beslut om tillstånd före denna lags
ikraftträdande.

4. Förbudet i 3 kap. 6 § första stycket mot undersökningsarbete
i strid med föreskrifter för naturreservat skall inte gälla i
områden som den 31 december 1998 betecknas som
naturvårdsområde. Förbudet skall dock gälla om en föreskrift
som hindrar undersökningsarbete införs efter nämnda tidpunkt.

2005:161

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 5 och 5 a §§ tillämpas inte på
undersökningstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet.
Om ett sådant undersökningstillstånd förlängs efter denna
tidpunkt skall dock de nya bestämmelserna tillämpas för tiden
därefter.

3. Bestämmelserna i 7 kap. 2 och 7 §§ tillämpas inte på
bearbetningskoncessioner som har beviljats före
ikraftträdandet.

2010:827

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med
anledning av

a) ett undersökningstillstånd som har beviljats före
ikraftträdandet, och

b) en bearbetningskoncession som har beviljats före
ikraftträdandet, om ansökan om ersättning eller
markanvisningsförrättning har gjorts före den 1 augusti
2015.

3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningarna till
expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid
utgången av juli 2010.

2010:1958

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt
15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1
april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före
denna tidpunkt.

2012:443

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. En arbetsplan som har upprättats enligt väglagen
(1971:948) i dess lydelse före den 1 januari 2013 ska anses
vara en vägplan enligt denna lag.

2014:782

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. Bestämmelserna i 1 kap. 1 § i den äldre lydelsen gäller
fortfarande för undersökningstillstånd och
bearbetningskoncessioner som beviljats före ikraftträdandet
och för undersökningstillstånd där ärendet hos bergmästaren
inleddes före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 3 kap. i den äldre lydelsen gäller
fortfarande för undersökningstillstånd och
bearbetningskoncessioner som beviljats före
ikraftträdandet.