Förordning (1991:7) om frisläpp av investeringsreserver

SFS nr
1991:7
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1991-01-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:941
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:179

1 § Belopp som har avsatts till allmän investeringsreserv enligt lagen
(1979:610) om allmän investeringsreserv får tas i anspråk för

1. kostnader för reparations- och andra underhållsarbeten på en här i
riket belägen byggnad som inte utgör lagertillgång eller är avsedd att
användas som bostad och för avskrivning av ny-, till- eller ombyggnad av
en sådan byggnad om arbetena påbörjas den 10 januari 1991 eller senare,

2. avskrivning av inventarier som, om de inte utgör transportmedel i
internationell trafik, är avsedda att användas här i riket om
inventarierna anskaffas den 10 januari 1991 eller senare,

3. kostnader för främjande av skogsbruk eller för reparations- och andra
underhållsarbeten på en här i riket belägen markanläggning som inte
utgör lagertillgång och för avskrivning av sådan markanläggning om
arbetena påbörjas den 10 januari 1991 eller senare.

2 § Investeringsreserven får inte tas i anspråk för att anskaffa
begagnade inventarier, föremål avsedda för utsmyckning, båtar som avses
i 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009), järnvägsvagnar samt containrar och
liknande anordningar för befordran av gods.

I fråga om inventarier som den skattskyldige har förvärvat från
näringsidkare med vilken han har väsentlig ekonomisk intressegemenskap
får investeringsreserven tas i anspråk endast om inventarierna har
tillverkats under beskattningsåret.

I fråga om anskaffning av personbil som avses i vägtrafikkungörelsen
(1972:603) får investeringsreserven tas i anspråk endast om bilen är
avsedd för yrkesmässig trafik. Förordning (1995:179).

3 § Allmän investeringsreserv får tas i anspråk endast för avskrivning
eller kostnad i den förvärvskälla till vilken avsättningen hänför sig.

Övergångsbestämmelser

2000:941

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 2001
och tidigare års taxeringar.