Förordning (1991:93) om införande av OECDs principer om god laboratoriesed

SFS nr
1991:93
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1991-02-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1317

1 § Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD) har beslutat om vissa principer för god laboratoriesed
(Good Laboratory Practice, GLP) vid provning av kemikalier.
Beslutet innebär att medlemsländer där sådan provning utförs
till skydd för hälsa och miljö ska skapa en nationell
organisation genom vilken det kan säkerställas att
laboratorierna uppfyller krav på GLP. Förordning (2014:1317).

2 § I denna förordning avses med

GLP (Good Laboratory Practice) de principer som lagts fast av OECD för
organisationen av laboratorieundersökningar samt för planläggning,
utförande, kontroll, registrering och rapportering av sådana
undersökningar,

GLP-laboratorier laboratorier som vid opartisk bedömning visar sig
uppfylla krav på GLP,

GLP-myndighet en myndighet som prövar och fastställer att laboratorier
uppfyller kraven på GLP, utövar tillsyn över dessa GLP-laboratorier och
i övrigt fullgör de uppgifter som ankommer på GLP-myndighet.

3 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är
GLP-myndighet. Förordning (2014:1317).

4 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela föreskrifter om verksamheten vid laboratorierna och
om prövningen av deras kompetens samt om de avgifter för
prövning och tillsyn som GLP-laboratorierna ska betala till
myndigheten. Innan styrelsen meddelar föreskrifter om
avgifter ska den ge Ekonomistyrningsverket tillfälle att
yttra sig. Förordning (2014:1317).

5 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1147).

Övergångsbestämmelser

1995:191

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.