Förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna

SFS nr
1998:1314
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1001

Regeringen föreskriver enligt artikel 3 punkt 1 j i avtalet den
23 september 1996 mellan de nordiska länderna för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på
förmögenhet att ärenden som skall handläggas av behörig
myndighet i Sverige skall prövas av Skatteverket. Är ett
ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet
att det bör avgöras av regeringen, skall dock Skatteverket
med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

Skatteverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2003:1001).

Övergångsbestämmelser

2003:1001

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
föreskrifter i andra stycket gäller fortfarande för
Riksskatteverkets beslut.