Förordning (1998:1321) med vissa föreskrifter om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden

SFS nr
1998:1321
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1998-10-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:712
Upphävd
2005-10-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:98

1 § En auktoriserad translator är behörig att bestyrka
översättningar enligt artikel 48.2 i Brysselkonventionen,
artikel 48.2 i Luganokonventionen och artikel 55.2 i Bryssel I-
förordningen. Förordning (2005:98).

2 § Domstolsverket är behörig myndighet för informationsutbyte
enligt artikel 2 i Protokoll nr 2 till Luganokonventionen.

3 § En domstol skall, om någon begär det, på en kopia av en dom
eller av ett beslut som har meddelats av domstolen intyga att
avgörandet är äkta. Om avgörandet omfattas av
Brysselkonventionen eller Luganokonventionen, skall domstolen
även intyga om avgörandet är verkställbart i Sverige. Intyg
enligt artikel 54 i Bryssel I-förordningen utfärdas av den
domstol som har meddelat avgörandet.

Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om sådana intyg
som anges i första stycket. Förordning (2005:98).

4 § En kronofogdemyndighet skall, om någon begär det, på en
kopia av ett utslag som har meddelats av myndigheten enligt
lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
intyga att avgörandet är äkta. Om avgörandet omfattas av
Brysselkonventionen, skall myndigheten även intyga om
avgörandet är verkställbart i Sverige. Intyg enligt artikel 54
i Bryssel I-förordningen utfärdas av den kronofogdemyndighet
som har meddelat avgörandet.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om sådana
intyg som anges i första stycket. Förordning (2003:1002).