Förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa

SFS nr
1998:1337
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:193
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:903

Tandvård i allmänhet

1 § Föreskrifterna i denna förordning gäller tandvård enligt 2
kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Försäkringskassan får i särskilda fall medge undantag från den
åldersgräns som föreskrivs i nämnda lagrum.
Förordning (2004:903).

2 § En vårdgivare är skyldig att i den mån det är möjligt ta
emot försäkrade för tandvård. Akuta fall skall behandlas med
förtur.

Vårdgivaren bör efter utförd behandling se till att den
försäkrade inom lämplig tid kallas till ny undersökning.

3 § Att patienten skall upplysas om sitt tandhälsotillstånd och
de behandlingsmetoder som står till buds framgår av 3 § tredje
stycket tandvårdslagen (1985:125).

Om vårdgivarens rätt att ta ut ersättning för tandvård finns
det bestämmelser i 4 § samma lag. I samma paragraf finns det
också föreskrifter om en vårdgivares skyldighet att upplysa
patienten om kostnaden för vald behandling och om ändrade
förutsättningar för behandlingsförslag eller kostnadsberäkning.

4 § Försäkringskassan lämnar tandvårdsersättning för åtgärder
som utförts hos vårdgivaren.

Sådan ersättning lämnas till vårdgivaren med ett grundbelopp
som bestäms för varje åtgärd eller för bastandvårdsabonnemang
enligt 8 §. Enligt 13 a § lämnas i vissa fall ersättning enligt
bestämmelserna om högkostnadsskydd för protetiska åtgärder. För
tandvård enligt 13 a § lämnas tandvårdsersättning till
vårdgivaren med högst ett belopp som vid tidpunkten då
Försäkringskassan beslutar om behandlingsförslaget motsvarar
folktandvårdens priser för tandvård i det landsting där vården
utförs.

Grundbeloppens storlek framgår av tandvårdstaxan i bilaga till
denna förordning. När tandvårdsersättningen beräknas avrundas
belopp som slutar på öretal på femtio eller däröver uppåt och
annat öretal nedåt till helt krontal. Förordning (2004:903).

5 § För tandvård som ges till personer som har behov av
särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling
under begränsad tid finns det bestämmelser i 8 a § tredje
stycket och 15 a § tredje stycket tandvårdslagen (1985:125)
samt i tandvårdsförordningen (1998:1338).

För sådana oralkirurgiska undersökningar och behandlingar som
kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser finns
bestämmelser i 15 a § tredje stycket tandvårdslagen och i
tandvårdsförordningen.

Ersättningsberättigad tandvård

6 § Tandvårdsersättning lämnas endast för behandling som är
nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt
funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Om en försäkrad begär ytterligare eller annorlunda behandling
än som avses i första stycket, och vårdgivaren anser att han
eller hon bör tillmötesgå begäran, lämnas ersättning med högst
det belopp som motsvarar kostnaden för vad som skulle ha ingått
i behandling enligt första stycket. Detsamma gäller när en
sådan behandling behöver göras om. Dessa bestämmelser gäller
dock inte behandling med käkbensförankrade implantat.

Ersättning från försäkringen lämnas inte om den försäkrade på
det sätt som anges i andra stycket begär att en behandling som
ingår i bastandvården i stället skall bytas ut mot en
behandling utanför bastandvården.

En vårdgivare skall i första hand erbjuda patienten sådan
behandling som avses i första stycket.

Bastandvård

7 § Med bastandvård avses sådana åtgärder som finns upptagna
under avdelning A i tandvårdstaxan.

Bastandvård kan ges inom såväl allmäntandvård som
specialisttandvård.

Rätt till ersättning för bastandvård

8 § För bastandvård lämnas ersättning från försäkringen med
det grundbelopp som anges vid varje åtgärd i tandvårdstaxan.
Ersättning lämnas dock inte för fyllning enligt avdelning A,
punkt 54, 55 och 91 om fyllningen görs med amalgam. Ersättning
lämnas inte per åtgärd om patienten och vårdgivaren har ett
gällande abonnemangsavtal enligt 10 §.

Ersättning för undersökning enligt avdelning A, punkt 11 och 12
i tandvårdstaxan lämnas endast för patienter som under det år
undersökningen görs fyller minst 20 år eller högst 29 år samt
för patienter som under det år undersökningen görs fyller minst
65 år. Förordning (2002:267).

9 § För personer som under det år vården ges fyller minst 65 år
lämnas ersättning med ett och ett halvt grundbelopp för
bastandvård enligt avdelning A, punkt 13-16, 18, 19, 22, 24,
25, 31-35, 41-43, och 54-56.

För personer som har ett långvarigt och väsentligt ökat behov
av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder
lämnas ersättning med dubbla grundbelopp för all sådan
bastandvård som är nödvändig på grund av sjukdomen eller
funktionshindret. Förordning (2002:267).

Abonnemang på bastandvård

10 § Ersättning för bastandvård lämnas om en patient har slutit
ett avtal med en vårdgivare om att denne under en tvåårsperiod
skall utföra all bastandvård som patienten är i behov av till
en kostnad som bestäms i avtalet (abonnemangstandvård).

Ersättning vid abonnemangstandvård lämnas med det grundbelopp
som framgår av avdelning A, punkt 97 och 98 i tandvårdstaxan.

Ersättning från försäkringen lämnas inte om patienten vid
avtalets ingående redan omfattas av ett gällande
abonnemangsavtal.

11 § Ett bastandvårdsabonnemang skall för att ersättning från
försäkringen skall lämnas innehålla

– uppgifter om abonnemangsperioden,

– en plan som innefattar ett program med de undersökningar och
förebyggande åtgärder som planeras under abonnemangsperioden
och

– uppgifter om avgiften för abonnemanget.

Bastandvårdsabonnemang skall tecknas enligt ett formulär som
Försäkringskassan fastställer.

En vårdgivare skall snarast underrätta Försäkringskassan när
ett avtal om bastandvårdsabonnemang har upphört att gälla eller
om vårdgivaren av någon anledning inte kan fullfölja sitt
åtagande enligt avtalet. Förordning (2004:903).

Ersättning vid protetiska åtgärder och tandreglering m.m.

12 § Ersättning för protetiska åtgärder, tandreglering och
andra åtgärder som ligger utanför bastandvården lämnas från
försäkringen med det grundbelopp som anges för varje sådan
åtgärd i avdelning B i tandvårdstaxan.

Ersättning lämnas endast med den del av de samlade
grundbeloppen som under en behandlingsomgång överstiger ett
karensbelopp om 3 500 kr.

För protetiska åtgärder lämnas i vissa fall ersättning enligt
bestämmelserna i 13 a §.

Som en behandlingsomgång räknas en tidsperiod om högst ett år.
Denna begränsning gäller dock inte för en behandlingsomgång som
endast omfattar tandregleringsåtgärder. Förordning (2002:267).

13 § Bestämmelserna om karensbelopp i 12 § andra stycket skall
inte tilllämpas vid beräkning av ersättning för personer som
avses i 9 § andra stycket för sådan tandvård som är nödvändig
på grund av patientens sjukdom eller funktionshinder.

Bestämmelserna om karensbelopp i 12 § andra stycket skall inte
heller tillämpas vid beräkning av ersättning för behandling
enligt avdelning B punkt 70-76, 78 eller 79 i tandvårdstaxan.
Förordning (2002:267).

Högkostnadsskydd för protetiska åtgärder

13 a § För personer som under det år vården ges fyller minst
65 år lämnas tandvårdsersättning för hela kostnaden för
protetiska åtgärder enligt avdelning B punkt 61-67, 681-76, 78,
79, 81, och 83-89 i tandvårdstaxan. För åtgärd 681 och 682 är
dock ersättningen begränsad till de belopp som framgår av
tandvårdstaxan. Tandvårdsersättning enligt denna bestämmelse
lämnas inte för bastandvård, implantatstödd protetik bakom
andra premolaren och inte heller för gjutmetaller,
ädelmetaller, eller annat material som Försäkringskassan
föreskriver. Vid implantatbehandling av en helt tandlös
överkäke lämnas ersättning för högst sex fixturer. Vid sådan
behandling av en helt tandlös underkäke lämnas ersättning för
högst fem fixturer. Ersättning för implantatbehandling lämnas
inte om patienten har en helprotes som fungerar väl.

Från tandvårdsersättningen skall det under en behandlingsomgång
avräknas ett karensbelopp om 7 700 kr. Som en behandlingsomgång
räknas den tidsperiod som anges i 12 § fjärde stycket.

Om det är mer förmånligt för patienten skall Försäkringskassan
i stället lämna tandvårdsersättning enligt bestämmelserna i 12
och 13 §§. Förordning (2004:903).

Hjälpmedel

14 § Personer som avses i 9 § har rätt till ersättning för
bedömning av behovet av, utprovning av och inköp av
individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel.

Ersättning skall lämnas med sextio procent av den försäkrades
kostnad för sådana hjälpmedel om dessa bedöms vara nödvändiga
för att den försäkrade skall kunna sköta sin munhygien.

Tandvårdsräkning

15 § En vårdgivare är för all ersättningsberättigad tandvård
som denne ger skyldig att upprätta en tandvårdsräkning och ge
in den till Försäkringskassan samt lämna andra uppgifter som
Försäkringskassan föreskriver.

Tandvårdsräkningar upprättas enligt formulär som
Försäkringskassan fastställer. Förordning (2004:903).

Ersättning när protetiska arbeten behöver göras om

16 § En vårdgivare får inte tillgodoräkna sig ersättning från
försäkringen när en behandling

1. med avtagbar protes helt eller delvis behöver göras om inom
ett år efter den dag då protesen lämnades ut till patienten,
eller

2. med fast protes helt eller delvis behöver göras om inom två
år efter den dag då protesen slutligt sattes fast.

Vårdgivaren får dock tillgodoräkna sig ersättning om

1. protesen utförts med immediatteknik,

2. protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk,

3. patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om,
eller

4. protesen utsatts för yttre våld.

Om den nya behandlingen behöver utformas som en mer omfattande
konstruktion eller annars är mer kostnadskrävande än den
ursprungliga, får vårdgivaren tillgodoräkna sig ersättning från
försäkringen för den tillkommande behandlingen till den del
behandlingskostnaden överstiger karensbeloppet enligt 12 eller
13 a §. Vid beräkning av karensbeloppet för den tillkommande
behandlingen skall grundbeloppen respektive
tandvårdsersättningen för den ursprungliga och den tillkommande
behandlingen räknas samman.

Om en behandling enligt denna paragraf behöver göras om och den
nya behandlingen görs hos en annan vårdgivare än den som
utförde den ursprungliga behandlingen får Försäkringskassan
från den sistnämnde vårdgivaren återkräva det belopp som
Försäkringskassan lämnat för den nya behandlingen eller dra av
beloppet vid senare utbetalning av tandvårdsersättning till
denne. Förordning (2004:903).

Förhandsprövning

17 § Om en försäkrads behov av tandvård är omfattande eller
svårbedömt får den försäkrade eller, efter medgivande av den
försäkrade, vårdgivaren begära att ett behandlingsförslag
prövas av Försäkringskassan.

Förhandsprövning skall göras när en behandling med fast
protetik avses omfatta fler än sex tänder eller broled under en
behandlingsomgång. Om behandlingen avses gälla en kombination
av fast och avtagbar protes, skall förhandsprövning göras om
den fasta protetiken omfattar fler än fyra tänder under en
behandlingsomgång.

Förhandsprövning av behandlingsförslag skall också göras när
tandvårdsersättning begärs enligt 13 a §. Förordning (2004:903).

18 § Förutom i de fall som angetts i 17 § skall
behandlingsförslag förhandsprövas

– vid behandling som avser tandreglering,

– vid tandvård för personer vars ersättning på grund av
långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård enligt 9 §
skall lämnas med dubbla grundbelopp eller enligt 13 § skall
lämnas utan karensbelopp, samt

– i fråga om hjälpmedel enligt 14 §, eller

– vid sådan tidsdebiterad behandling som avses under punkt 81 i
tandvårdstaxan. Förordning (1999:137).

19 § Försäkringskassan får föreskriva undantag från vad som
sägs i 17 och 18 §§. Försäkringskassan får även föreskriva att
förhandsprövning skall göras i andra fall än som anges där.
Förordning (2004:903).

20 § Om det vid uppföljning enligt 23 § andra stycket
framkommer skälig misstanke om att en vårdgivare inte följer
bestämmelserna i denna förordning får Försäkringskassan
förelägga vårdgivaren att viss behandling alltid skall
förhandsprövas. Ett sådant föreläggande får avse högst ett år.
Förordning (2004:903).

21 § Beslut i ett ärende om förhandsprövning är bindande i
fråga om rätten till tandvårdsersättning, om det inte efter
prövningen framkommer medicinska eller liknande särskilda
omständigheter som utgör skäl för en ändrad bedömning.

Tandvårdsersättning lämnas inte för behandling som utförts utan
förhandsprövning där sådan prövning krävs. Detta gäller dock
inte om behandlingen varit av sådan karaktär att det av
odontologiska eller medicinska skäl varit nödvändigt att
genomföra den utan att invänta en förhandsprövning eller om det
i övrigt funnits särskilda skäl att påbörja behandlingen innan
förhandsprövning har gjorts.

Den försäkrades skyldigheter vid förhandsprövning

22 § En försäkrad är, om det behövs för prövningen av hans
eller hennes rätt till ersättning från försäkringen, på begäran
av Försäkringskassan eller domstol skyldig att ställa sig till
förfogande för undersökning vid utredning i ett ärende om
förhandsprövning eller tandvårdsersättning.

Uppkommer kostnader för den försäkrade med anledning av
undersökningen lämnas ersättning från försäkringen.
Förordning (2004:903).

Vårdgivares upplysningsskyldighet

23 § En vårdgivare är på begäran av Försäkringskassan eller en
domstol skyldig att i ärenden om förhandsprövning eller
tandvårdsersättning lämna upplysningar samt förete journal och
övrigt material som rör undersökning eller behandling av en
försäkrad.

Vårdgivaren är också skyldig att på begäran av
Försäkringskassan för uppföljning och utvärdering lämna
uppgifter om behandling enligt denna förordning.
Förordning (2004:903).

Överklagandebestämmelser

24 § Att ett beslut av Försäkringskassan i ett ärende enligt
1 § andra stycket om undantag från åldersgräns får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).

Närmare bestämmelser om ändring, omprövning, överklagande och
verkställighet av Försäkringskassans beslut finns i 20 kap. 10-
13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Beslut i ett ärende om förhandsprövning enligt 17-19 §§ får,
förutom av den försäkrade, överklagas även av vårdgivaren efter
medgivande av patienten. Gäller beslutet ett sådant ärende som
avses i 16 § fjärde stycket får det dock utan medgivande av
patienten överklagas av den vårdgivare som har utfört den
behandling som behöver göras om.

Beslut om förhandsprövning enligt 20 § första stycket får
överklagas av vårdgivaren. Förordning (2004:903).

Återbetalningsskyldighet

25 § Bestämmelser om återbetalningsskyldighet för ersättningar
som lämnats enligt denna förordning finns i 20 kap. 4 a § lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

Skyldighet att hålla förordningen tillgänglig

26 § Ett exemplar av denna förordning med bilaga skall finnas
på en för patienterna väl synlig plats inom vårdgivarens
mottagning. I anslutning härtill skall finnas en lista med de
priser som vårdgivaren tar ut för varje åtgärd.

Av prislistan skall det även framgå om vårdgivaren har en
försäkring för att göra om protetiska arbeten.

Intyg om använda tandvårdsmaterial

27 § Vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge
henne eller honom ett skriftligt intyg med uppgifter om vilka
material som använts vid protetiska arbeten och i
tandfyllningar.

En uppgift om att patienten har rätt till ett sådant intyg
skall finnas intagen i prislistan.

Föreskriftsbemyndigande

28 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställighet av denna förordning. Därvid får
Försäkringskassan meddela särskilda föreskrifter för
ersättningsberäkningen. Förordning (2004:903).

Övergångsbestämmelser

1998:1337

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999 då
tandvårdstaxan (1973:638) upphör att gälla.

2. Har ett kirurgiskt ingrepp för implantat i en käke inletts
före den 1 januari 1999 men inte slutförts vid denna tidpunkt
gäller föreskrifterna i tandvårdstaxan (1973:638) för
återstående kirurgiska ingrepp i käken.

3. För den som påbörjat sådan tandbehandling som avses i 9 §
tandvårdstaxan (1973:638) före den 1 januari 1999 fortsätter
äldre föreskrifter att gälla till dess behandlingsperioden är
avslutad, dock längst till utgången av juni 1999.

4. I fråga om övriga förhandsprövade behandlingar som påbörjats
före den 15 november 1998 gäller föreskrifterna i
tandvårdstaxan (1973:638), dock längst till utgången av juni
1999. Tandregleringar och behandlingar med implantat och
tillhörande protetik som påbörjats före den 15 november 1998
får slutföras enligt äldre föreskrifter.

5. I fråga om övriga behandlingar som påbörjats före den 1
januari 1999 gäller föreskrifterna i tandvårdstaxan (1973:638)
för den del av åtgärderna som utförts före den 1 januari 1999
medan föreskrifterna i den nya förordningen gäller för de
åtgärder som utförs efter detta datum. Den patientavgift som
har betalats enligt äldre föreskrifter, dock högst 1300 kr,
skall därvid avräknas från karensbeloppet enligt 12 §.
Förordning (1998:1779).

6. I fråga om protetiska arbeten utförda före denna förordnings
ikraftträdande skall föreskrifterna i 8 § tandvårdstaxan
(1973:638) om vad som gäller när sådana arbeten behöver göras
om fortsätta att gälla.

7. Bestämmelserna i 12 § andra stycket tandvårdstaxan
(1973:638) fortsätter att gälla för vård som ges före utgången
av 1999. Förordning (1998:1779).

2000:1035

Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001. De nya
föreskrifterna skall inte tillämpas på behandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.

2002:6

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. De nya
föreskrifterna skall inte tillämpas på behandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet.

2002:267

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. De nya
föreskrifterna skall inte tillämpas på behandlingar som har
påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna skall inte
heller tillämpas på sådana behandlingar som skall
förhandsprövas om begäran om förhandsprövning har inkommit före
ikraftträdandet.

2003:877

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. För behandlingar som förhandsprövats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

Bilaga

Tandvårdstaxa

Avdelning A. Bastandvård

Åtgärd Grund- Ett och ett Dubbelt
belopp kr halvt grund- grund-
belopp kr belopp kr
1. Undersökning, diagnostik, rådgivning

11 Undersökning 106 212

12 Undersökning och
diagnostik utförd inom
tandhygienistens
kompetensområde 106 212

13 Röntgenundersökning,
intraoral, per bild 7 11 14

14 Panoramaröntgen 79 119 158

15 Röntgenundersökning,
komplett för munhålan 122 183 244

16 Röntgenundersökning,
extraoral, per bild 20 30 40

18 Laboratoriekostnader
vid mikrobiologisk
undersökning 60 90 120

19 Laboratorieundersökning
(PAD) 80 120 160

2. Förebyggande åtgärder

22 Förebyggande åtgärder
och avlägsnande av
beläggning, tandsten och
överskott samt puts och
polering. Behandling av
patient med omfattande
behandlingsbehov 106 159 212

24 Förebyggande åtgärder
av mindre omfattning 53 80 106

25 Profylaxskena, per
skena 122 183 244

3. Oralkirurgisk behandling

31 Tanduttagning, en tand 83 125 166

32 Tanduttagning, varje
ytterligare inom samma
kvadrant och vid samma
behandlingstillfälle 23 35 46

33 Kirurgisk behandling av
tandlossningssjukdom,
per operationstillfälle 297 446 594

34 Operativt avlägsnande
av en eller flera tänder,
rotspetsoperation, per
operationstillfälle 297 446 594

35 Övrig kirurgi, biopsi,
plastik, enklare
paradontalkirurgi vid
enstaka tand, per
operationstillfälle 107 161 214

4. Pulpakirurgisk behandling

41 Upprensning och
rotfyllning, en rotkanal 317 476 634

42 Upprensning och
rotfyllning, två
rotkanaler 373 560 746

43 Upprensning och
rotfyllning, tre eller
fler rotkanaler 552 828 1 104

5. Konserverande behandling

54 Enytsfyllning 91 137 182

55 Flerytsfyllning eller
flera ytor på samma
tand 130 195 260

56 Kompositkrona,
klinikframställd 181 272 362

9. Övrig behandling inom bastandvården

91 Undersökning och
behandling av
akutpatient 106 212

92 Rådgivning och
diagnostik av till
specialist remitterad
patient (ej protetik
och tandreglering) 217 434

93 Mjukplastskena för
bettfysiologisk
behandling, per skena 122 244

97 Abonnemang på
bastandvård för vuxna
under 30 år, per år 200 400

98 Abonnemang på
bastandvård för vuxna
från 30 år, per år 200 400

99 Hjälpmedel 60 % av patientkostnaden

Avdelning B. Protetik och tandreglering

6. Behandling med fast protes

61 Guldinlägg, laboratorie-
framställt kompositinlägg
och maskinframställt
porslinsinlägg (CAD-CAM),
flera ytor. Radikulär-
förankring vid overdenture 1 097

62 Laboratorieframställt
inlägg, flera ytor,
eller krona 1 430

63 Gjuten pelare 687

64 Klinikframställd
pelare 218

65 Hängande broled,
per led 608

66 Emaljretinerad
konstruktion,
per stöd 462

67 Fastsättning av
lossnad krona 112

68 Titankomponenter,
material 1 380

681 Titankomponenter,
enstegsbehandling
vid tillämpning
av 13 a § 2 900

682 Titankomponenter,
tvåstegsbehandling
vid tillämpning
av 13 a § 3 200

7. Behandling med avtagbar protes

70 Prefabricerade
tänder, per styck,
material debiteras
inte i kombination
med åtgärd 75 24

71 Partiell protes,
enkel, för
temporärt bruk,
en till tre tänder 925

72 Partiell protes,
enkel, för
temporärt bruk,
fyra eller fler
tänder 1 582

73 Partiell protes
med gjutet skelett,
klammerförankrad 2 903

74 Komplicerad partiell
protes och
alveolarbarkonstruktion
eller protes med stöd
av urtagskrona eller
attachments 3 271

75 Hel över- eller
underkäksprotes, per
käke inklusive
erforderligt antal
prefabricerade
tänder 2 336

76 Rebasering och/eller
komplicerad lagning
av protes 578

77 Bettskena i hård
akrylat, utförd på
bettfysiologisk
indikation 998

78 Tillsättning av
lossnad protestand 112

79 Attachments, per
styck, material 600

8. Övriga behandlingar inom protetik

81 Övriga behandlingar,
förhandsprövad vård,
per timme 434

83 Rådgivning och
diagnostik av till
specialist remitterad
patient (protetik och
tandreglering) 434

Kirurgisk behandling
i samband med implantat
84 Operation avseende
käkbensförankrade
implantat, högst tre
fixturer 3 688

85 Operation avseende
käkbensförankrade
implantat, fler än
tre fixturer 5 255

Protetikbehandling
i samband med implantat
86 Bro, underkäke 12 547

87 Bro, överkäke 13 445

88 Tillägg per fixtur
vid delimplantat där
krona eller broled
utförs i ädelmetall
eller titan 284

89 Overdenture vid implantat 5 850

Tandreglering
Apparatur- Beräknad be-
behandling handlingstid

881 Avtagbar apparatur 1/2 år 2 591

882 Avtagbar apparatur 1 år 3 702

883 Avtagbar apparatur 2 år 4 219

884 Fast apparat i en käke 1/2 år 2 884

885 Fast apparat i en käke 1 år 4 443

886 Fast apparat i en käke 1 1/2 år 5 152

887 Fast apparat i en käke 2 år 5 886

891 Apparaturbehandling
omfattande bägge
käkarna med
fast apparat i
minst en käke 1 1/2 år 6 792

892 Apparaturbehandling
omfattande bägge
käkarna med fast
apparat i minst en
käke 2 år 7 521

893 Apparaturbehandling
omfattande bägge
käkarna med fast
apparat i minst en
käke 3 år 9 158

894 Fast apparatur i
bägge käkarna 2 år 8 960
Förordning (2002:267).