Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

SFS nr
1998:1340
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1703

Inledning

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av bestämmelserna
i socialförsäkringsbalken om inkomstgrundad ålderspension.

Anmälan

2 § Anmälan enligt 60 kap. 23 eller 37 §
socialförsäkringsbalken ska göras på fastställd blankett och
undertecknas av den sökande. Förordning (2010:1703).

3 § Anmälan om överföring eller upphörande av överföring av
pensionsrätt enligt 61 kap. 11–16 §§ socialförsäkringsbalken
ska göras på fastställd blankett och undertecknas av den
sökande. Förordning (2010:1703).

Skyldighet att lämna uppgifter

4 § Pensionsmyndigheten ska underrätta Skatteverket om anmälan
om överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt
enligt 61 kap. 11–16 §§ socialförsäkringsbalken. Uppgifterna
får lämnas på medium för automatiserad behandling.
Förordning (2010:1703).

5 § De uppgifter som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska
lämna till Pensionsmyndigheten enligt 110 kap. 35 § första
stycket socialförsäkringsbalken får lämnas på medium för
automatiserad behandling. Förordning (2010:1703).

Beräkning och fastställande

6 § Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och
fastställa arvsvinstfaktorerna enligt 62 kap. 9–17 §§
socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1703).

7 § Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och
fastställa förvaltningskostnadsfaktorn enligt 62 kap. 22–26 §§
socialförsäkringsbalken. Vid beräkningen av
förvaltningskostnadsfaktorn ska summan av alla
pensionsbehållningar som intjänats fram till och med andra
året före det år faktorn avser läggas till grund för
beräkningen. Förordning (2010:1703).

8 § Pensionsmyndigheten ska årligen för varje åldersgrupp i
åldern 61–80 år beräkna och fastställa delningstal enligt 62
kap. 34–36 §§ socialförsäkringsbalken.

Om pension börjar utges från en senare månad än den månad från
vilken delningstalet beräknats ska delningstalet för aktuell
åldersgrupp beräknas på följande sätt. För varje månad
pensionsutbetalningen senareläggs ska delningstalet minskas
med en tolftedel av skillnaden mellan det delningstalet och
delningstalet som gäller för åldersgruppen som är ett år
äldre.

Pensionsmyndigheten får i särskilda fall beräkna och
fastställa delningstal för andra åldersgrupper än dem som
anges i första stycket. Förordning (2010:1703).

Handläggningen

9 § Beslut om pensionsgrundande inkomst, pensionsgrundande
belopp, pensionsrätt eller pensionspoäng får fattas utan att
den försäkrade har underrättats om och fått tillfälle att
yttra sig över uppgifter som ska lämnas utan föreläggande i
enlighet med bestämmelserna i socialförsäkringsbalken eller
annan författning.

Det som föreskrivs i första stycket gäller inte i fråga om
sådana beslut om omprövning som avses i 113 kap. 29–31 §§
socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1703).

10 § Har upphävts genom förordning (2002:783).

11 § Har upphävts genom förordning (2002:783).

12 § Har upphävts genom förordning (2002:783).

13 § Har upphävts genom förordning (2002:783).

14 § Har upphävts genom förordning (2002:783).

Övergångsbestämmelser

1998:1340

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 § den 24 november
1998, och i övrigt den 1 januari 1999.