Förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården

SFS nr
1998:1343
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1998-10-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:648

1 § Statsbidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt
denna förordning till åtgärder som främjar fiskevården, främst
i vatten där allmänheten har rätt att fiska.

2 § Bidrag får inte lämnas, om en åtgärd har påbörjats utan
särskilt medgivande innan frågan om bidrag har avgjorts.

3 § Bidrag får lämnas till kostnader för

1. bildande eller ombildande av fiskevårdsområden,

2. fisketillsyn,

3. utsättning av fisk,

4. insatser för att bevara hotade fiskarter och -stammar,
biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden.

Bidrag enligt första stycket 1 får avse arvode till
förrättningsman, kostnader för fiskerättsförteckning,
kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader. Om det finns
särskilda skäl får bidrag också lämnas för andra kostnader.

4 § Bidrag lämnas med högst 50 procent av den godkända
kostnaden för åtgärden. Om det finns särskilda skäl får bidrag
lämnas med ett belopp som motsvarar högst hela den godkända
kostnaden.

4 a § Den myndighet som har beslutat om ett bidrag får besluta
att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om
det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga
uppgifter. Förordning (2011:648).

5 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med ett för högt belopp, eller

2. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.
Förordning (2011:648).

5 a § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
5 §, ska den myndighet som beslutat om bidraget besluta att
helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda
skäl för det, får myndigheten efterge kravet på återbetalning
helt eller delvis. Förordning (2011:648).

6 § Frågor om bidrag prövas av Havs- och vattenmyndigheten.
Myndigheten får till länsstyrelsen överlämna uppgiften att
pröva frågor om bidrag. Förordning (2011:648).

7 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas till Havs- och vattenmyndigheten.
Förordning (2011:648).

7 a § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än Havs- och vattenmyndighetens beslut att inte betala ut stöd
enligt 4 a § och Havs- och vattenmyndighetens beslut i ett
överklagat ärende som avser länsstyrelsens beslut att inte
betala ut stöd enligt 4 a § får dock inte överklagas.
Förordning (2011:648).

8 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela de föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2011:648).

Övergångsbestämmelser

1998:1343

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998. Genom
förordningen upphävs förordningen (1985:145) om statsbidrag
till fritidsfisket inom vissa områden och förordningen
(1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket. Dessa
föreskrifter gäller dock i fråga om bidrag som har beviljats
före ikraftträdandet.