Förordning (1998:1345) om stöd till biodling

SFS nr
1998:1345
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1998-10-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1078

1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr
797/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder för förbättring av
produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter
samt kommissionens förordning (EG) nr 917/2004 av den 29 april
2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
797/2004 om insatser på biodlingsområdet.
Förordning (2004:1078).

2 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på
medel, lämnas till biodlingen i överensstämmelse med det
nationella program som årligen fastställs av kommissionen i
enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 797/2004.
Förordning (2004:1078).

3 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Statens
jordbruksverk.

4 § I ett beslut om att bevilja stöd kan Jordbruksverket
bestämma att sökanden måste

1. underkasta sig kontroll av hur stödet används, och

2. uppfylla redovisningsvillkor och andra villkor för stödet.

5 § För stöd enligt denna förordning gäller bestämmelserna i 35 §,
37 § första stycket och 41-44 §§ förordningen (1999:1148) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får
verkställas enligt utsökningsbalken. Lag (2000:105).

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

7 § Föreskrifter i övrigt till komplettering och verkställighet
av rådets förordning (EG) nr 797/2004 får meddelas av
Jordbruksverket. Förordning (2004:1078).