Tillkännagivande (1998:1352) enligt lagen (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall

SFS nr
1998:1352
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1998-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1026
Upphävd
2006-07-11

I lagen (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära
förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i
vissa fall finns regler om svenska domstolars rätt eller
skyldighet att begära förhandsavgöranden från Europeiska
gemenskapernas domstol om tolkningen av bestämmelser i
internationella överenskommelser som Sverige har tillträtt och
som har ingåtts inom ramen för Europeiska unionen i den
omfattning som Sverige har åtagit sig detta. Regeringen skall
ge till känna dels sådana åtaganden, dels bestämmelser i andra
lagar om svensk domstols rätt eller skyldighet att begära
förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol.
Följande finns att ge till känna.

Åtaganden enligt första stycket i lagen

Konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå
(Europolkonventionen) och tilläggsprotokollet till den
konventionen har trätt i kraft den 1 oktober 1998. Sverige har
i enlighet med artikel 2.2 b i tilläggsprotokollet förklarat
att varje svensk domstol får begära att Europeiska
gemenskapernas domstol meddelar ett förhandsavgörande i ett
ärende som uppkommit vid den svenska domstolen och som rör
tolkningen av Europolkonventionen, när domstolen anser att ett
beslut i frågan är nödvändigt för att döma i saken.
Konventionen och tilläggsprotokollet finns intagna i prop.
1996/97:164.

Bestämmelser enligt andra stycket i lagen

Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och
om verkställighet av domar på privaträttens område och
tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober
1982, den 25 maj 1989 och den 29 november 1996
(Brysselkonventionen) samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-
domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse
enligt nämnda tillträdeskonventioner träder i kraft i
förhållande till Sverige den 1 januari 1999. Konventionen och
protokollet gäller därefter som lag här i landet. Enligt
artikel 2.1 i protokollet har följande svenska domstolar rätt
att begära att EG-domstolen skall meddela ett förhandsavgörande
i en tolkningsfråga: Högsta domstolen, Regeringsrätten,
Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Enligt artikel 2.2 har
alla domstolar rätt att begära ett sådant förhandsavgörande när
de utgör överinstans. Av artikel 2.3 följer att Svea hovrätt
har rätt att begära ett sådant förhandsavgörande i fall som
avses i artikel 37 i konventionen. I artikel 3 i protokollet
finns ytterligare bestämmelser om rätt och skyldighet att
begära förhandsavgörande. Konventionen och protokollet finns
intagna i SFS 1998:358.