Förordning (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg

SFS nr
1998:1355
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1266

Definition

1 § Med höghastighetsfartyg förstås i denna förordning ett
fartyg som har en längd som överstiger 50 meter och kan uppnå
en fart i meter per sekund som uppgår till eller överstiger
3,70,1667, där är deplacement (m3) vid
konstruktionsvattenlinjen, dock minst 32 knop.

Anmälan om trafik med höghastighetsfartyg

2 § Ägaren till ett höghastighetsfartyg skall, innan det sätts
i trafik till eller från en svensk hamn, anmäla detta till
Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter
en anmälan enligt första stycket skall innehålla och om hur
långt före trafikstart en anmälan skall ges in.
Förordning (2008:1132).

3 § Ett höghastighetsfartyg får användas utan att en anmälan
enligt 2 § har gjorts om fartyget ska användas för
tjänsteutövning i Polismyndigheten, Försvarsmakten,
Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Sjöfartsverket,
Tullverket eller den kommunala räddningstjänsten.
Förordning (2014:1266).

Särskilda trafikregler för höghastighetsfartyg

4 § Transportstyrelsen får, efter samråd med länsstyrelserna i de
län där fartyget skall framföras, besluta särskilda
trafikregler för användningen av ett höghastighetsfartyg.

Trafikreglerna skall syfta till att motverka olägenheter av
användningen av höghastighetsfartyget eller vara nödvändiga av
säkerhetsskäl.

Om de beslutade trafikreglerna för ett höghastighetsfartyg
skulle visa sig vara otillräckliga för att uppfylla sitt syfte
får Transportstyrelsen, efter samråd med de berörda
länsstyrelserna, utfärda nya trafikregler.
Förordning (2008:1132).

5 § Transportstyrelsen skall skriftligen underrätta anmälaren om
de särskilda trafikregler som styrelsen beslutar. En kopia
av beslutet skall medföras ombord på fartyget.
Förordning (2008:1132).

6 § Ägaren till ett höghastighetsfartyg för vilket
Transportstyrelsen beslutat särskilda trafikregler skall
informera om fartygets trafik i den utsträckning som styrelsen
bestämmer. Förordning (2008:1132).

Ansvarsbestämmelser m.m.

7 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 2 §,

2. bryter mot de särskilda trafikregler som beslutats enligt
4 §, eller

3. framför ett höghastighetsfartyg utan att medföra
Transportstyrelsens beslut enligt 5 §.

Straff döms inte ut enligt denna paragraf om gärningen är
belagd med straff i sjölagen (1994:1009).
Förordning (2008:1132).

8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

9 § Transportstyrelsen ska särskilt underrätta
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Statens
Jordbruksverk och berörda länsstyrelser om beslut enligt 4 §.
Dessa myndigheter får överklaga sådana beslut.
Förordning (2011:657).

Övergångsbestämmelser

1998:1355

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Den
tillämpas även på höghastighetsfartyg som har satts i trafik
dessförinnan.