Förordning (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling

SFS nr
1998:1364
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-11-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1100
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:343

Tillämpningsområde

1 § Vid upphandling enligt 2, 3 eller 5 kap. lagen (1992:1528)
om offentlig upphandling får den upphandlande enheten med stöd
av 1 kap. 18 § andra stycket samma lag begära att en leverantör
företer de bevis som framgår av denna förordning.

Upphandling av varor

2 § Vid upphandling av varor får den upphandlande enheten
begära att en leverantör visar sin finansiella och ekonomiska
ställning genom ett eller flera av följande bevis:

1. ett ändamålsenligt intyg från en bank eller ett
kreditmarknadsföretag,

2. balansräkningen eller utdrag ur den för leverantören, om
offentlig

redovisning av balansräkningen krävs enligt rätten i det land
där leverantören är etablerad,

3. en redovisning av leverantörens totala omsättning och
omsättning av sådana varor som avses med upphandlingen för de
tre föregående räkenskapsåren.

Om en leverantör har skäl för att inte förete begärda bevis,
får han visa sin finansiella och ekonomiska ställning på ett
annat sätt som enheten godtar. Förordning (2004:343).

3 § Vid upphandling av varor får den upphandlande enheten
begära att en leverantör visar sin tekniska förmåga och
kapacitet endast genom ett eller flera av följande bevis med
hänsyn till varornas art, mängd och ändamål:

1. en beskrivning av leverantörens tekniska resurser, åtgärder
för kvalitetssäkring samt forsknings- och utvecklingsresurser,

2. namnet på de tekniker och tekniska organ som anlitas, även
om de inte direkt tillhör leverantören, särskilt sådana som
ansvarar för kvalitetskontroll,

3. prover, beskrivningar eller fotografier av de varor som
skall levereras, varvid äktheten måste styrkas om den
upphandlande enheten så begär,

4. intyg från officiella institutioner för kvalitetskontroll
eller från erkänd expertis på området som visar att varorna,
som skall vara klart identifierade genom hänvisning till vissa
specifikationer eller standarder, överensstämmer med
specifikationerna eller standarderna.

Som bevis räknas även en förteckning över de viktigaste
leveranser som gjorts under de tre senaste åren, med uppgift om
belopp och tidpunkt samt om mottagaren var en upphandlande
enhet eller inte. I de fall leverans har gjorts till en
upphandlande enhet skall bevis lämnas i form av intyg som
utfärdats eller attesterats av behörig myndighet. I andra fall
skall leveransen bekräftas av mottagaren eller, om detta inte
är möjligt, av leverantören.

Om de varor som skall levereras är av komplex natur eller
undantagsvis är avsedda för ett speciellt ändamål, kan
leverantören visa sin tekniska förmåga och kapacitet genom ett
bevis på kontroll av sin produktionskapacitet och, om det är
nödvändigt, sina resurser för undersökningar och forsknings-
och utvecklingsresurser samt åtgärder för kvalitetssäkring.
Denna kontroll skall utföras antingen av den upphandlande
enheten eller av ett behörigt officiellt organ i det land där
leverantören är etablerad, förutsatt att detta organ ger sitt
samtycke.

Upphandling av byggentreprenader

4 § Vid upphandling av byggentreprenader får den upphandlande
enheten begära att en leverantör visar sin finansiella och
ekonomiska ställning genom ett eller flera av följande bevis:

1. ett ändamålsenligt intyg från en bank eller ett
kreditmarknadsföretag,

2. balansräkningen eller utdrag ur den för leverantören, om
offentlig redovisning av balansräkningen krävs enligt rätten i
det land där leverantören är etablerad,

3. en redovisning av leverantörens totala omsättning och
omsättning av bygg- och anläggningsarbeten för de tre
föregående räkenskapsåren.

Om en leverantör har skäl för att inte förete begärda bevis,
får han visa sin finansiella och ekonomiska ställning på ett
annat sätt som enheten godtar. Förordning (2004:343).

5 § Vid upphandling av byggentreprenader får den upphandlande
enheten begära att en leverantör visar sin tekniska förmåga och
kapacitet endast genom ett eller flera av följande bevis:

1. leverantörens utbildning och yrkeskvalifikationer eller
motsvarande uppgifter beträffande företagets ledning och
särskilt för den eller de personer som är ansvariga för
arbetenas utförande,

2. uppgift om vilka verktyg och vilken maskinell och teknisk
utrustning som leverantören förfogar över för utförandet av
arbetena,

3. uppgift om årsgenomsnittet för antalet anställda och antalet
anställda med ledningsfunktion hos leverantören under de tre
föregående åren,

4. namnet på de tekniker och tekniska organ som leverantören
kan anlita för arbetenas genomförande, oavsett om de tillhör
företaget eller inte.

Som bevis räknas även en förteckning över de arbeten som
utförts under de fem senaste åren, tillsammans med intyg om att
de viktigaste arbetena utförts på tillfredsställande sätt.
Intygen skall ange värde, tidpunkt och plats för arbetena och
om arbetena utförts enligt gällande branschnormer och om de
slutförts på ett riktigt sätt. Om det är nödvändigt skall
behörig myndighet sända dessa intyg direkt till den
upphandlande enheten.

Upphandling av tjänster

6 § Vid upphandling av tjänster får den upphandlande enheten
begära att en leverantör visar sin finansiella och ekonomiska
ställning genom ett eller flera av följande bevis:

1. ett ändamålsenligt intyg från en bank eller ett
kreditmarknadsföretag eller intyg om ansvarsförsäkring för
verksamheten,

2. balansräkningen eller utdrag ur den för leverantören, om
offentlig redovisning av balansräkningen krävs enligt rätten i
det land där leverantören är etablerad,

3. en redovisning av leverantörens totala omsättning och
omsättning av sådana tjänster som avses med upphandlingen för
de tre föregående räkenskapsåren.

Om en leverantör har skäl för att inte förete begärda bevis,
får han visa sin finansiella och ekonomiska ställning på ett
annat sätt som enheten godtar. Förordning (2004:343).

7 § Vid upphandling av tjänster får en leverantörs möjlighet
att utföra tjänsterna bedömas med utgångspunkt särskilt i hans
skicklighet, effektivitet, erfarenhet och pålitlighet. Den
upphandlande enheten får begära att en leverantör visar sin
tekniska förmåga och kapacitet endast genom ett eller flera av
följande bevis med hänsyn till tjänsternas art, mängd och
ändamål:

1. leverantörens utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationer
eller motsvarande uppgifter beträffande företagsledningen och
särskilt den eller de personer som skall ansvara för utförandet
av tjänsterna,

2. namnet på de tekniker eller tekniska organ som anlitas, även
om de inte direkt tillhör leverantören, särskilt sådana som
ansvarar för kvalitetskontroll,

3. uppgift om årsgenomsnittet för antalet anställda och antalet
anställda med ledningsfunktion hos leverantören under de tre
föregående åren,

4. uppgift om vilka verktyg och vilken maskinell och teknisk
utrustning som leverantören förfogar över för utförandet av
tjänsterna,

5. en beskrivning av vilka åtgärder leverantören har vidtagit
för kvalitetssäkring samt hans forsknings- och
utvecklingsresurser,

Som bevis räknas även en förteckning över de viktigaste
tjänster som tillhandahållits under de tre senaste åren, med
uppgift om belopp och tidpunkt samt om mottagaren var en
upphandlande enhet eller inte. I de fall tjänster
tillhandahållits en upphandlande enhet skall bevis lämnas i
form av intyg som utfärdats eller attesterats av behörig
myndighet. I andra fall skall tillhandahållandet bekräftas av
mottagaren eller, om detta inte är möjligt, av leverantören.

Om de tjänster som skall tillhandahållas är av komplex natur
eller undantagsvis är avsedda för ett speciellt ändamål, kan
leverantören visa sin tekniska förmåga och kapacitet genom ett
bevis på kontroll av den produktionskapacitet och, om det är
nödvändigt, sina resurser för undersökningar och forskning samt
åtgärder för kvalitetssäkring. Denna kontroll skall utföras
antingen av den upphandlande enheten eller av ett behörigt
officiellt organ i det land där leverantören är etablerad,
förutsatt att detta organ ger sitt samtycke.

Övergångsbestämmelser

2007:1100

Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra
att gälla vid utgången av år 2007:

1. förordningen (1998:78) om tekniska specifikationer vid
offentlig upphandling,

2. förordningen (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling,

3. förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig
upphandling, och

4. förordningen (2001:870) om försvarsupphandling.

Förordningarna i 1, 2 och 4 gäller dock fortfarande för
upphandlingar som har påbörjats före utgången av år 2007.