Förordning (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet

SFS nr
1998:1368
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-12

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till vissa utställare inom bild- och formområdet.

2 § Statsbidrag får lämnas till sådana utställare som

1. huvudsakligen utan vinstsyfte bedriver en fortlöpande
utställningsverksamhet av samtida bild- och formkonst,

2. bedriver sin verksamhet i ändamålsenliga lokaler till vilka
allmänheten har god tillgång,

3. i sin verksamhet huvudsakligen ställer ut verk av konstnärer
som är verksamma i landet, och

4. bedriver verksamhet som ägnas bl.a. åt konstbildning med
inriktning på nya publikgrupper.

Statsbidrag bör i första hand lämnas till sådana utställare som
under en följd av år bedrivit verksamhet som kan bedömas vara
av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde.

3 § Statsbidrag enligt denna förordning skall ges i form av
verksamhetsbidrag.

4 § Ansökan om statsbidrag skall göras hos Statens kulturråd.

5 § Utställare som har fått statsbidrag skall årligen
rapportera till Statens kulturråd hur de har använt de statliga
medlen.

6 § Om en utställare som har fått statsbidrag upphör med sin
verksamhet utan att ha förbrukat statsbidraget skall den del av
bidraget som återstår betalas tillbaka på det sätt och inom den
tid som Statens kulturråd bestämmer.

7 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning får meddelas av Statens kulturråd.

8 § Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.