Förordning (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik

SFS nr
1998:1369
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-12

1 § Statsbidrag enligt denna förordning får ges till fria
teatergrupper, regionala och lokala teaterinstitutioner samt
radio- och TV-företag för beställning av nyskriven svensk
dramatik.

Med svensk dramatik avses i denna förordning dramatiska verk
skrivna på svenska eller av upphovsmän som har sin vanliga
vistelseort i Sverige.

2 § Syftet med statsbidraget skall vara att ge, i första hand
teatrar, möjlighet att beställa nyskriven svensk dramatik av
hög kvalitet.

3 § Ansökan om statsbidrag skall göras gemensamt av en
dramatiker och den som vill uppföra dramatikerns verk. Ansökan
skall ges in till styrelsen för Sveriges författarfond som
fördelar bidraget.

Styrelsen skall samråda med Statens kulturråd innan den
beslutar om bidrag.

4 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning får meddelas av styrelsen för Sveriges
författarfond.

5 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.