Förordning (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

SFS nr
1998:1370
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-12

1 § Statligt utrustningsbidrag får enligt denna förordning ges
till sådana sammanslutningar av konstnärer inom bild- och
formområdet som har till huvudsakligt syfte att för konstnärlig
produktion ställa verkstads- och produktionsresurser till sina
medlemmars förfogande (kollektivverkstäder).

2 § Syftet med utrustningsbidraget skall vara att främja
konstnärlig utveckling och förnyelse samt att minska
konstnärernas omkostnader för framställning av konstverk.

3 § Statligt utrustningsbidrag får lämnas till
kollektivverkstäder som

1. drivs av en sammanslutning av yrkesverksamma konstnärer,

2. bygger på medlemmarnas egna insatser, och

3. har stabil organisation och arbetsform.

4 § Ansökan om utrustningsbidrag skall göras hos Statens
kulturråd.

5 § En kollektivverkstad som har fått utrustningsbidrag skall
rapportera till Statens kulturråd hur medlen har använts.

6 § Om en kollektivverkstad som har fått utrustningsbidrag
upphör med sin verksamhet skall den del av bidraget som
återstår betalas tillbaka på det sätt och inom den tid som
Statens kulturråd bestämmer.

7 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning får meddelas av Statens kulturråd.

8 § Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.