Förordning (1998:1375) om försöksverksamhet med notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

SFS nr
1998:1375
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1998-11-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:832

1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas vid
Blekinge tingsrätt och Länsrätten i Blekinge län, vid Växjö
tingsrätt och Länsrätten i Kronobergs län samt vid Mariestads
tingsrätt och Länsrätten i Mariestad för att pröva möjligheten
att kombinera notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt.
Förordning (2001:832).

2 § Domstolsverket får besluta om anställning som tingsnotarie
med tjänstgöringsskyldighet även vid länsrätten eller som
länsrättsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid
tingsrätten.

Sådan notarietjänstgöring skall fullgöras under en tid av två
år och sex månader. Minst ett år skall fullgöras vid respektive
domstol.

3 § Efter särskild prövning får tingsrätten eller länsrätten
förlänga en anställning att gälla för längre tid än som anges i
2 §.

4 § I övrigt tillämpas bestämmelserna i notarieförordningen
(1990:469), förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion
och förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion.

När en tingsnotarie tjänstgör vid länsrätten skall
bestämmelserna i förordningen (1996:382) med
länsrättsinstruktion tillämpas på

tingsnotarien. När en länsrättsnotarie tjänstgör vid
tingsrätten skall bestämmelserna i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion tillämpas på länsrättsnotarien.

5 § Vid beslut om anställning enligt denna förordning gäller
inte 15 och 28 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Övergångsbestämmelser

1998:1375

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999 och
upphör att gälla den 31 december 2000.

2. En tingsnotarie eller länsrättsnotarie som har fullgjort
endast en viss del av notarietjänstgöringen enligt denna
förordning och som förordnas på nytt på en notarietjänst kan
förvärva notariemeritering tidigast när den sammanlagda
tjänstgöringstiden uppgår till två år och sex månader.

3. För de tingsnotarier och länsrättsnotarier som anställts
enligt denna förordning skall förordningen tillämpas även efter
den 31 december 2000.