Förordning (1998:1386) om statsbidrag till läsfrämjande insatser

SFS nr
1998:1386
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1058
Upphävd
2010-08-15

1 § Statsbidrag enligt denna förordning kan ges till sådan
verksamhet vars syfte är att främja läsning. Bidrag skall i
första hand ges till insatser bland barn och unga.

2 § Statsbidrag får lämnas till kommuner, förskolor, skolor,
bibliotek, bokhandlar, ideella föreningar och andra
sammanslutningar med verksamhet i Sverige.

3 § Ansökan om statsbidrag skall ges in till Statens kulturråd
som prövar frågor om stödet.

4 § Den som har fått bidrag skall rapportera till Statens
kulturråd hur medlen har använts.

5 § Om den verksamhet för vilken statsbidrag har lämnats inte
slutförs eller om bidraget av någon annan anledning inte
förbrukas skall den del av bidraget som återstår betalas
tillbaka till Statens kulturråd. Återbetalning skall göras på
det sätt och inom den tid som rådet bestämmer.

6 § Närmare föreskrifter för verkställighet av denna förordning
får meddelas av Statens kulturråd.

7 § Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.