Förordning (1998:1387) om fonogramersättning

SFS nr
1998:1387
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-19

1 § Ersättning av statsmedel skall årligen betalas till
upphovsmän som kompensation för att musikaliska verk på
fonogram (musikfonogram) och musikaliska verk i tryckt form
(musikalier) lånas ut genom folk- och skolbiblioteken
(fonogramersättning).

Fonogramersättning skall även betalas till de utövande
konstnärer som medverkar på musikfonogram.

2 § Fonogramersättning för utlåning genom folk- och
skolbiblioteken skall betalas i mån av medel samt med högst sex
kronor per hemlån för utlåning av musikfonogram och med högst
tre kronor per hemlån för utlåning av musikalier.

Ersättningen skall betalas varje kalenderår och beräknas på
antalet hemlån för kalenderåret före det år som ersättningen
avser. Antalet hemlån skall bestämmas genom årliga
stickprovsundersökningar.

3 § Ersättningsrätten gäller endast verk som vid
utlåningstillfället omfattas av upphovsrättens giltighetstid
eller utövande konstnärers rättigheters giltighetstid enligt
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk.

4 § Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå
(STIM) fördelar ersättning till upphovsmän och föreningen
Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI)
fördelar ersättning till utövande konstnärer.

5 § Fonogramersättning betalas till upphovsmän och utövande
konstnärer som har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige eller
som har sin vanliga vistelseort i landet. STIM och SAMI skall
gemensamt besluta hur det belopp som betalas för varje
musikfonogram skall fördelas mellan upphovsmannen och den
utövande konstnären.

Om flera upphovsmän eller utövande konstnärer medverkar på ett
musikfonogram skall ersättningen fördelas inom varje grupp
efter de principer som respektive organisation tillämpar vid
fördelningen av upphovsrättsliga ersättningar.

Ersättning för utlåning av musikalier med fler än en upphovsman
skall fördelas i enlighet med vad som anges i andra stycket.

6 § Efter den ersättningsberättigades död skall lagstiftning om
bodelning, arv och testamente tillämpas på ersättningen.

Rätt till fonogramersättning som inte är tillgänglig för
lyftning kan inte överlåtas och får därför inte utmätas.

7 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.