Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

SFS nr
1998:1388
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-11-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1173

Anmälan och samråd

1 § Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till
vattenverksamhet vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet,
Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen bör prövas av
regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, ska myndigheten i
god tid innan målet eller ärendet sätts ut till
huvudförhandling eller sammanträde eller tillståndsbeslut
meddelas anmäla saken till regeringen. Förordning (2011:630).

2 § Om ett mål eller ärende rör sådan vattenverksamhet som
avses i 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken, ska
Kammarkollegiet och Havs- och vattenmyndigheten samråda med
varandra samt med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten.
Samråd ska också ske i andra mål och ärenden som är av sådant
slag som anges i 1 § denna förordning. Förordning (2011:630).

3 § Om Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller en
länsstyrelse för talan för att tillvarata miljöintressen och
andra allmänna intressen och en kommun samtidigt för talan för
att tillvarata allmänna intressen inom kommunen, ska
myndigheten samråda med kommunen. Sådant samråd ska ske även i
andra fall när en fråga som är av allmänt intresse för en ort
förekommer i målet eller ärendet. Förordning (2011:630).

Förbud mot markavvattning

4 § Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot
markavvattning gäller i Blekinge, Gotlands, Kalmar,
Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västra
Götalands och Östergötlands län samt i Hallands län utom
Hylte kommun. Förordning (2013:1173).

4 a § Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken
mot markavvattning gäller i Aneby, Arboga, Askersunds,
Eksjö, Grums, Habo, Hallsbergs, Hallstahammars, Hammarö,
Jönköpings, Kristinehamns, Kumla, Kungsörs, Köpings, Laxå,
Mullsjö, Säffle, Tranås, Vetlanda, Västerås och Örebro
kommuner samt i Karlstads kommun utom Älvsbacka och Nyeds
församlingar. Förordning (2013:1173).

4 b § Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken
mot markavvattning gäller i områdena

1. Dalälven–Färnebofjärden i Dalarnas, Gävleborgs och
Västmanlands län,

2. Nittälven i Dalarnas och Örebro län,

3. Vattenån i Jämtlands och Västernorrlands län, och

4. Kilsviken i Västra Götalands och Värmlands län.

En förteckning över områdena och deras geografiska
avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt
15 § andra stycket 4 förord- ningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Förordning (2013:1173).

4 c § Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken
mot markavvattning gäller i områdena

1. Hovranområdet, Koppången och Storkölen i Dalarnas län,

2. Gustavsmurarna–Tröskens rikkärr och Mellanljusnan i
Gävleborgs län,

3. Aloppkölen, Gullhög–Tönningfloarna, Oldflån–Flån,
Tysjöarna och Ånnsjön i Jämtlands län,

4. Kävsjö–Store Mosse i Jönköpings län,

5. Gammelstadsviken, Laidaure, Mannavuoma, Mellerstön,
Persöfjärden, Pirttimysvuoma, Päivävuoma, Rappomyran,
Sjaunja, Tavvavuoma (Dávva-vuopmi), Tjålmejaure
(Tjålmejávrrie)–Laisdalen och Vasikkavuoma i Norr-bottens
län,

6. Blaikfjället, Tärnasjön, Umeälvens delta och Vindelälven i
Västerbottens län,

7. Mossaträsk–Stormyran och Sulsjön–Sulån i Västernorrlands
län,

8. Svartåområdet i Västmanlands län, och

9. Getapulien–Grönbo i Örebro län.

En förteckning över områdena och deras geografiska
avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt
15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m. Förordning (2013:1173).

Tillståndsprövning av markavvattning

5 § En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11
kap. 9 § miljöbalken som prövas av en länsstyrelse ska vara
skriftlig. Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket 1–5
och andra stycket 1 samt 2 § miljöbalken ska tillämpas i
fråga om ansökningen. Det som där sägs om mark- och
miljödomstol ska gälla länsstyrelsen.

Kungörelse av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska ske
enligt 6 kap. 8 § miljöbalken samt 7 § förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Tiden för
skriftliga synpunkter får inte sättas till kortare tid än
fyra veckor efter det att kungörelsen var införd.

Bestämmelser om kungörelse då mark- och miljödomstolen prövar
en ansökan finns i 22 kap. 3 § miljöbalken. Bestämmelser om
undantag i vissa fall från skyldigheten att upprätta en
miljökonsekvensbeskrivning finns i 2 § förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar. Förordning (2013:1173).

Markavvattningssakkunnig

6 § Föreskrifter om behörighet att vara
markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet meddelas av Statens
jordbruksverk eller, då det endast är fråga om avvattning av
skogsmark, av Skogsstyrelsen.

7 § När en markavvattningssakkunnig förordnas, ska mark- och
miljödomstolen underrätta Statens jordbruksverk om
förordnandet. Om det endast är fråga om avvattning av
skogsmark, ska i stället Skogsstyrelsen underrättas.
Förordning (2010:961).

Miljöbok

8 § Mark- och miljödomstolens förteckning över
vattenverksamheter inom domsområdet ska föras i en miljöbok
som en vattenbok ska ingå i.

Domstolsverket får meddela föreskrifter om miljöboken.
Förordning (2010:961).

Översändande av vissa domar och beslut m.m.

9 § En kopia av domstolens dom eller slutliga beslut i ett
ansökningsmål ska skickas till

1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och
Kammarkollegiet,

2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, om målet
rör en vattenverksamhet som anges i 11 kap. 2 § 1 miljöbalken,

3. länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs,

4. den kommun inom vars område verksamheten bedrivs eller som
har fört talan i målet, och

5. den eller de myndigheter i övrigt som har yttrat sig i
målet. Förordning (2011:630).

10 § När en domstol i ett mål om vattenverksamhet har meddelat
en dom som innefattar bestämmelser till skydd för eller
främjande av fisket, ska domstolen, när tiden för överklagande
av domen har gått ut, skyndsamt skicka en kopia av de delar av
domen som innehåller sådana bestämmelser till Havs- och
vattenmyndigheten. Kopian ska vara försedd med ett bevis som
anger om domen har överklagats eller inte.
Förordning (2011:630).

11 § När ett mål eller ärende om markavvattning har avgjorts
genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, ska
domstolen respektive länsstyrelsen skyndsamt skicka en kopia
av domen eller beslutet till Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten, i förekommande fall med en förteckning över
deltagarna och deras andelstal i
markavvattningssamfälligheten. En kopia ska också skickas till
Skogsstyrelsen i fråga om verksamhet som rör avvattning av
skogsmark, till Statens jordbruksverk i fråga om verksamhet
som rör avvattning av jordbruksmark och till länsstyrelsen när
det gäller andra verksamheter. Förordning (2011:630).

Underrättelser m.m. till lantmäterimyndigheten och
Fideikommissnämnden

12 § När domstolen vid tillstånd till vattenverksamhet har
beslutat om inlösen av en del av fastighet och beslutet har
vunnit laga kraft, skall domstolen utan dröjsmål till
lantmäterimyndigheten sända dels en karta med beskrivning som
avses i 22 kap. 24 § miljöbalken, dels ett utdrag av beslutet
där det framgår vilket område som löses in. På kartan skall det
intygas att den har utgjort grund för beslutet om inlösen.

När inlösen som avses i första stycket är fullbordad, skall
länsstyrelsen genast underrätta lantmäterimyndigheten om detta.

13 § Domstolen skall för anteckning i fastighetsregistrets
allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om
det förordnande som avses i 11 kap. 20 § första stycket miljöbalken.
Förordning (2000:332).

14 § Domstolen och länsstyrelsen skall för anteckning i
fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta
lantmäterimyndigheten om ett förordnande enligt 1 kap. 3 §
expropriationslagen (1972:719) att en inskriven särskild
rättighet skall bestå eller upphöra. Förordning (2000:332).

15 § Länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistret
allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om att
inlösen av mark vid tillstånd till vattenverksamhet är fullbordad.
Förordning (2000:332).

16 § Har löseskilling eller intrångsersättning som en
innehavare av fideikommissegendom har rätt till nedsatts enligt
punkt 6 i övergångsbestämmelserna till expropriationslagen
(1972:719), skall länsstyrelsen underrätta fideikommissnämnden
om det. Förordnande som avses i nämnda bestämmelse meddelas av
nämnden.

Kungörelse enligt 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719)

17 § Besväras en fastighet av en inteckning som ursprungligen
har beviljats i en fastighet med en annan registerbeteckning,
skall den kungörelse som avses i 6 kap. 19 §
expropriationslagen (1972:719) innehålla uppgifter om varje
tidigare registerbeteckning på den fastighet vari inteckningen
har gällt, dock inte beteckningen på en fastighet från vilken
inteckningen har avlyfts eller en avstyckad del av fastigheten.

Underrättelse om besiktning

18 § När tillsynsmyndigheten har fått uppgift om att en
besiktning enligt 22 kap. 25 § första stycket 3 miljöbalken
har utförts, ska myndigheten underrätta mark- och
miljödomstolen om detta. Förordning (2010:961).

Anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt

19 § I stället för tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 §
miljöbalken gäller att en vattenverksamhet inte får påbörjas
innan den har anmälts hos tillsynsmyndigheten, om verksamheten
innebär

1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte
överstiger 5 hektar,

2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett
vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i
vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,

3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett
annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som
verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000
kvadratmeter,

4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan
liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som
verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500
kvadratmeter,

5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan
liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den
bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till
högst 3 000 kvadratmeter,

6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma
i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst
1 kubikmeter per sekund,

7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som
uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är
att hänföra till markavvattning,

8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning
i ett vattenområde,

9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från
ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller
utförande av anläggningar för detta,

10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn
från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000
kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,

11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd
av en verksamhet enligt 1-10,

12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10, eller

13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om
ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10.
Förordning (2007:168).

20 § En anmälan enligt 19 § skall

1. göras skriftligt i två exemplar eller elektroniskt, och

2. innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska
beskrivningar samt den miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.
miljöbalken som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna
bedöma verksamhetens art, omfattning och påverkan på miljön och
närliggande fastigheter. Förordning (2007:168).

21 § Tillsynsmyndigheten ska genast skicka en kopia av anmälan
till

1. den kommunala nämnden, och

2. Havs- och vattenmyndigheten, om det kan antas att det
allmänna fiskeintresset berörs av verksamheten.
Förordning (2011:630).

22 § Tillsynsmyndigheten skall ge de statliga och kommunala
myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett
särskilt intresse i saken tillfälle att yttra sig i
anmälningsärendet. Förordning (2007:168).

23 § När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, skall
tillsynsmyndigheten

1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs
enligt miljöbalken,

2. förelägga verksamhetsutövaren att

a) vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken,
eller

b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det
behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller
enskilda intressen, eller

3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1
och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte
föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

Vid bedömningen av verksamhetens påverkan på enskilda intressen
skall tillsynsmyndigheten särskilt beakta om det i ärendet
finns ett yrkande om

1. särskild tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § miljöbalken,

2. ersättning enligt 31 kap. 16 § miljöbalken, eller

3. inlösen enligt 31 kap. 17 § miljöbalken.
Förordning (2007:168).

Tillsyn och avgifter

24 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i
miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det
operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning
finns i 2 kap. 4, 29 och 31 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Förordning (2011:30).

Överklagande

25 § I 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 §
första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och
miljödomstolar finns det bestämmelser om överklagande i
särskilda fall.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och
Kammarkollegiet får överklaga länsstyrelsens beslut som rör
frågor om markavvattning. Förordning (2011:630).

Straff och förverkande

26 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande. Förordning (2007:168).

Övergångsbestämmelser

2007:168

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller i mål och ärenden om
vattenverksamhet som inletts före ikraftträdandet.

Bilagan har upphävts genom förordning (2013:1173).