Förordning (1998:1392) med instruktion för Banverket

SFS nr
1998:1392
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-11-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1027
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:309

Ansvar och uppgifter

1 § Banverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat
ansvar, sektorsansvar, för hela järnvägstransportsystemet.
Sektorsansvaret omfattar även tunnelbane- och spårvägssystem.

Banverket skall verka för att de transportpolitiska målen
uppnås.

Verket skall inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter. Förordning (2002:560).

2 § Banverket skall särskilt verka för att

1. järnvägstransportsystemet är tillgängligt, trafiksäkert,
framkomligt, effektivt och miljöanpassat,

2. trafiksäkerhetsarbetet inom de svenska järnvägssystemen
samordnas,

3. den spårbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks och
att den lokala, regionala, interregionala och internationella
järnvägstrafiken samordnas,

4. hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom
järnvägstransportsystemet,

5. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsverksamhet inom järnvägstransportsystemet
planeras, initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas
samt att resultatet av detta sprids.

6. trafikinformationen före, under och efter en
järnvägstransport förbättras, samt

7. tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbetet
som rör järnvägstransportsystemet. Förordning (2004:536).

2 a § Banverket skall

1. leda och följa upp utvecklingen inom järnvägssektorn samt
bistå regering och riksdag i frågor som berör hela
järnvägstransportsystemet,

2. ansvara för fördelning och tillsyn av statliga bidrag till
trafikhuvudmän, samt

3. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga
infrastrukturförvaltare till en beskrivning av det svenska
järnvägsnätet. Förordning (2004:536).

3 § Banverket skall, såvitt annat inte beslutats, vara
infrastrukturförvaltare enligt järnvägslagen (2004:519) för de
järnvägsnät som tillhör staten. Uppgiften innefattar drift,
förvaltning, kapacitetstilldelning och trafikledning.
Förordning (2004:536).

4 § Banverket skall i mars månad varje år till regeringen lämna
en redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de
områden som omfattas av verkets sektorsansvar.

5 § Banverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och
försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i
övrigt.

Banverket får dessutom utföra andra uppdrag inom ban-, el-,
signal- och teleområdet som rör vägar, järnvägar, flygplatser,
hamnar, byggnader och därmed jämförbara objekt. I utomnordiska
länder får uppdragsverksamheten endast bedrivas i begränsad
omfattning. Förordning (2002:560).

6 § Banverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla
underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan-
och bygglagen (1987:10).

7 § Banverket skall pröva sådana frågor om tillstånd om
enskilda järnvägar som anges i 9 § första stycket andra
meningen lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken.

8 § Banverket får handlägga ärenden om anspråk på ersättning
för personskada utom ärenden som enligt 3 § förordningen
(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
skall handläggas av Justitiekanslern. Bestämmelserna i 11-13 §§
i den förordningen gäller för Banverket i ärenden om reglering
av personskada.

Verksförordningens tillämpning

9 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Banverket
med undantag av följande bestämmelser:

3 och 4 §§ om myndighetens ledning,

6 § om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

12 § om styrelsens ansvar och uppgifter, samt

21 § om ärendens handläggning.

Vad som sägs i 7 och 9 §§ verksförordningen (1995:1322) om
myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen.
Förordning (2007:309).

Internrevision

9 a § Banverket skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1253).

Banverkets ledning

10 § Banverket skall ledas av en styrelse. Den skall bestå av
lägst fem och högst nio personer, generaldirektören medräknad.
En av ledamöterna skall vara ordförande och en skall vara vice
ordförande.

Styrelsen skall ansvara för myndighetens verksamhet.

Generaldirektören skall under styrelsen vara chef för
Banverket. Generaldirektören skall ansvara för och leda den
löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Utöver vad som anges i 7, 9 och 11 §§ samt 13 § 1-3
verksförordningen (1995:1322) skall Banverkets styrelse
fastställa förslag till investeringsplaner för de järnvägsnät
som förvaltas av Banverket. Förordning (2004:536).

12 § Har upphävts genom förordning (2004:536).

Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Banverket.

14 § Har upphävts genom förordning (2004:536).

15 § Har upphävts genom förordning (2004:536).

16 § Har upphävts genom förordning (2004:536).

17 § Har upphävts genom förordning (2004:536).

18 § Har upphävts genom förordning (1999:284).

Ärendenas handläggning

19 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden.

Generaldirektören får delegera sin beslutanderätt till andra
tjänstemän i verket. Förordning (2004:536).

Banverkets medverkan i totalförsvaret

20 § Föreskrifter om Banverkets medverkan i totalförsvaret
finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap.

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den
fredstida verksamheten skall Banverket samråda med
Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda
totalförsvarsmyndigheter. Förordning (2006:975).

21 § Banverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden
får överklagas hos regeringen om något annat inte följer av
andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller
en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a §
förvaltningslagen. Förordning (2007:309).

Övergångsbestämmelser

2007:309

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.