Riksgäldskontorets föreskrifter (1998:1401) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

SFS nr
1998:1401
Departement/myndighet
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1998-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1819
Upphävd
1999-01-22

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen
(1988:846) om ungdomsbosparande samt 2 § förordningen
(1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret.

På medel som står inne på ett konto anslutet till
ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för
kontot betala lägst 1,25 procent årlig ränta.

För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på
det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig
ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 0,25 procent.