Lag (1998:1404) om valutapolitik

SFS nr
1998:1404
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:843

1 § Regeringen har enligt 9 kap. 12 § regeringsformen ansvaret
för övergripande valutapolitiska frågor. Lag (2003:843).

2 § Regeringen skall besluta om det system som skall gälla för
att fastställa kronans värde i förhållande till utländska
valutor (växelkurssystem).

3 § Riksbanken får hos regeringen hemställa att regeringen
skall fatta beslut om växelkurssystem. En sådan hemställan
skall regeringen behandla skyndsamt.

4 § Regeringen skall innan den beslutar om växelkurssystem
samråda med Riksbanken.