Förordning (1998:1469) om statligt litteraturstöd

SFS nr
1998:1469
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1058
Upphävd
2010-08-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1094

Det statliga litteraturstödet

1 § För att främja mångsidighet och kvalitet i bokutgivning får
statligt litteraturstöd lämnas till

1. förlag som har verksamhet i Sverige,

2. i Sverige verksamma samiska organisationer för bokutgivning
på samiska språk på förlag i Finland eller Norge, och

3. anordnare av poesi- och berättarfestivaler och andra
litterära evenemang i Sverige.

2 § Statligt litteraturstöd enligt 1 § 1 och 2 avser stöd till
utgivning av enskilda boktitlar i Sverige, inklusive
elektroniskt publicerad litteratur. Detta stöd får lämnas för
följande slag av litteratur:

1. ny svensk skönlitteratur för vuxna, inbegripet debatt- och
rapportböcker som har skönlitterär prägel,

2. skönlitteratur för vuxna i svensk översättning,

3. facklitteratur för vuxna, såväl svensk som utländsk i svensk
översättning,

4. barn- och ungdomslitteratur, svensk och utländsk i svensk
översättning samt svensk i översättning till invandrarspråk,

5. tecknade serier för barn och ungdom,

6. bildböcker och bildverk,

7. klassisk litteratur, såväl svensk som utländsk i svensk
översättning, och

8. litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

Med klassisk litteratur jämställs verk som är att betrakta som
allmänt erkänd 1900-talslitteratur, om minst 20 år har
förflutit sedan verket första gången gavs ut.

Fördelning av stödet

3 § Ansökan om litteraturstöd skall ges in till Statens
kulturråd som prövar frågor om stödet.

4 § Statens kulturråd skall för varje slag av litteratur som
avses i 2 § göra ett särskilt urval bland de boktitlar för
vilka stöd har sökts. Kulturrådet bestämmer vid vilka
tidpunkter urvalet skall göras. Efter varje urvalstillfälle
skall rådet sprida kännedom till allmänheten om de beslut som
har fattats.

Arkersättning

5 § Stöd för utgivning av litteratur som inte publiceras
elektroniskt får ges i efterhand i form av arkersättning.
Arkersättning får endast lämnas om boktiteln har getts ut i en
upplaga som omfattar minst det antal exemplar som Statens
kulturråd har fastställt som villkor för bidrag.

6 § Arkersättningen får bestå av en fast del och en rörlig del.
Den rörliga delen av ersättningen skall beräknas med
utgångspunkt i det antal sidor som boktiteln omfattar.

Ersättningen skall lämnas efter de beräkningsnormer som
fastställs av Statens kulturråd med utgångspunkt i skäliga
kostnader för utgivning av normalutgåvor.

För böcker med stor stil får arkersättning fastställas med
beaktande av de särskilda kostnader som är förenade med detta
framställningssätt.

7 § Förlagsnettopris för titlar av olika omfång och utformning
skall fastställas av Statens kulturråd efter överläggning med
berörda intressenter.

Om förlagsnettopriset för en boktitel överstiger det belopp som
Kulturrådet har bestämt för boktitel av ett visst omfång, får
rådet fastställa lägre arkersättning än vad som följer av 6 §.
Om skillnaden mellan förlagsnettopriset och det belopp som
Kulturrådet har fastställt är av nämnvärd betydelse, får
arkersättning inte lämnas.

Särskilt stödbelopp

8 § Särskilt stödbelopp får lämnas för litteratur som avses i 2
§ första stycket 1-5 och 8, om utgivningen av en viss boktitel
medför särskilt höga kostnader. Statens kulturråd får lämna
förhandsbesked om sådant stöd.

Produktionsstöd

9 § Stöd till elektroniskt publicerad litteratur, stöd till
bildböcker och bildverk samt stöd till klassisk litteratur får
lämnas i förhand i form av produktionsstöd. Sådant stöd får
även lämnas i efterhand till elektroniskt publicerad
litteratur.

Om det finns särskilda skäl får produktionsstöd även lämnas i
förhand för litteratur som avses i 2 § första stycket 2-5 och
8.

10 § Produktionsstöd får inte lämnas för boktitlar som har
getts ut innan beslut om stöd har fattats.

Statens kulturråd får ställa ytterligare villkor för
produktionsstöd, om det behövs för att trygga ett lågt pris på
den boktitel som stödet avser.

Särskilda villkor om antalet exemplar

11 § För att ett förlag skall få stöd till utgivning av en
boktitel skall förlaget åta sig att hålla till handa ett visst
antal exemplar av den utgivningsstödda titeln för distribution
till folkbibliotek samt till Nordens hus på Island och Färöarna
och Nordens institut på Grönland och Åland. För distribution
till folkbiblioteken skall antalet exemplar motsvaras av
antalet kommuner i landet och till Nordens hus och Nordens
institut skall antalet exemplar uppgå till högst fyra.

Förlaget skall få ersättning för distributionskostnaden med
motsvarande 50 procent av förlagsnettopriset per titel.
Förordning (2002:1094).

Reducering av stödbelopp

12 § Stödbeloppet för en boktitel skall reduceras med 50
procent om titeln har tryckts i en förstaupplaga av större
omfattning. Statens kulturråd skall årligen fastställa vilken
upplagenivå som skall medföra en sådan reducering av
utgivningsstödet.

Lagerstöd

13 § Lagerstöd får lämnas för en utgiven boktitel inom
kategorin klassisk litteratur. Stödet beviljas för ett år och
får avse lägst 100 och högst 2 000 exemplar av samma boktitel.

Översättningsstöd

14 § Särskilt översättningsstöd får lämnas för litteratur på
invandrar- och minoritetsspråk för provöversättning till
svenska språket av delar av en författares verk.

Övriga bestämmelser

15 § Om en boktitel har fått statligt stöd i annan ordning får
stöd enligt denna förordning lämnas endast om det finns
särskilda skäl.

16 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

17 § Statens kulturråds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1998:1469

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999 då
förordningen (1993:449) om statligt litteraturstöd skall
upphöra att gälla.

2. Den gamla förordningen gäller fortfarande för statsbidrag
som har beviljats före ikraftträdandet.

3. Ärenden som senast den 31 december 1998 kommit in till
Statens kulturråd men ännu inte avgjorts handläggs enligt den
gamla förordningen.