Förordning (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

SFS nr
1998:1473
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1211
Upphävd
2010-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:203

1 § Ett årligt bidrag till den miljöskadeförsäkring och
saneringsförsäkring som avses i 33 kap. 1 § miljöbalken ska
betalas till försäkringsgivaren Zurich Insurance plc.
(Ireland), Filial Sverige, med de belopp som framgår
av 2 och 3 §§. Förordning (2009:203).

2 § Om verksamheten är anmälningspliktig enligt avdelning 1 i
bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, ska bidraget till miljöskadeförsäkringen och
saneringsförsäkringen betalas med 400 kronor.
Förordning (2008:693).

3 § Om verksamheten är tillståndspliktig enligt avdelning 1 i
bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, ska bidraget till miljöskadeförsäkringen och
saneringsförsäkringen betalas med ett belopp som beräknas med
utgångspunkt i den avgift som anges för en sådan verksamhet i
bilagan till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken (tillsynsavgiften). Oavsett vem
som utövar tillsynen över verksamheten, ska bidraget alltid
beräknas som om tillsynen utövas av länsstyrelsen.

Om verksamhetsutövaren är staten eller en kommun eller om
verksamhetsutövaren har ställt säkerhet för avhjälpande av en
miljöskada och för andra återställningsåtgärder, ska bidraget
motsvara 3,5 procent av tillsynsavgiften, dock minst 400
kronor.

I andra fall än de som anges i andra stycket ska bidraget
motsvara 7 procent av tillsynsavgiften, dock minst 400 kronor.
Förordning (2008:693).

Övergångsbestämmelser

1998:1473

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då
förordningen (1989:365) om miljöskadeförsäkring skall upphöra
att gälla. Bestämmelserna i förordningen (1989:365) gäller dock
alltjämt i fråga om bidrag till miljöskadeförsäkringen som
avser tid före den 1 januari 1999.

1999:141

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.

För innevarande år skall, i fråga om de verksamheter som inte
omfattas av 3 § i dess äldre lydelse, bidrag betalas med tre
fjärdedelar av det årliga bidraget.

2005:1109

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag till
miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring som avser tid före
ikraftträdandet.

2008:693

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

2. Bestämmelserna i 3 § i sin nya lydelse ska tillämpas första
gången för de bidrag som ska betalas för 2009.