Kommittéförordning (1998:1474)

SFS nr
1998:1474
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1704

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas på kommittéer som tillkallats på
grund av ett regeringsbeslut och som har ett utredningsuppdrag.

Vad som sägs i förordningen om kommittéer och om ordförande i
kommittéer gäller också särskilda utredare, om något annat inte
framgår av sammanhanget.

De medverkande

Ordförande och andra ledamöter

2 § En kommitté består av en ordförande och en eller flera
andra ledamöter.

3 § Ordföranden leder kommitténs arbete.

Sakkunniga, experter och sekreterare

4 § En kommitté kan biträdas av bl.a. sakkunniga, experter och
sekreterare.

5 § Sakkunniga skall i samma utsträckning som ledamöter få del
av de handlingar som är avsedda för kommittén. De har rätt att
närvara vid kommitténs sammanträden och att delta i kommitténs
överläggningar.

Kommittén kan för särskilda fall besluta om undantag från denna
paragraf.

6 § Experter biträder kommittén i den omfattning som kommittén
eller ordföranden bestämmer.

Kommitténs namn

7 § Kommittén får själv bestämma sitt namn.

Namnet kan användas tillsammans med den beteckning som
Regeringskansliet bestämmer för kommittén. Beteckningen skall
bestå av

1. förkortningen för ett departements namn,

2. årtalet när kommittén tillkallas,

3. kolon och två siffror som ingår i en årsvis löpande serie
för varje departement.

Vad som sägs om departement i denna paragraf gäller också
Statsrådsberedningen.

Planering och budgetering

Arbetsplan

8 § Kommittén skall snarast göra upp en plan för
utredningsarbetet. Planen skall ses över fortlöpande.

Regeringskansliet skall hållas underrättat om planeringen på
det sätt som Regeringskansliet bestämmer.

Budget och budgetförslag

9 § Regeringskansliet skall fastställa en budget för varje
kommitté. För detta ändamål skall kommittén snarast lämna ett
budgetförslag till Regeringskansliet.

Vissa kostnader som alltid skall anges i budgetförslaget

10 § Om en kommitté avser att mot betalning anlita någon
utomstående för en utredningsuppgift som omfattas av kommitténs
uppdrag, skall den kostnaden alltid anges i budgetförslaget.

Detsamma gäller kostnader för

1. sådana sammanträden med kommittén som hålls på annan ort än
den ordinarie sammanträdesorten och som varar mer än en dag,

2. andra resor än resor till och från sammanträden med
kommittén,

3. publicering av betänkanden.

Redovisning av utredningsarbetet

Protokoll

11 § Vid sammanträden med en kommitté skall protokoll föras.

Årlig arbetsredogörelse

12 § Kommittén skall varje år före den 1 november till
Regeringskansliet lämna en redogörelse för arbetsläget.

Betänkanden

13 § Kommittén skall redovisa sitt uppdrag i ett eller flera
betänkanden.

Kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar

14 § Om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller
intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra
enskilda, skall en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i
betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska
konsekvenser i övrigt, skall dessa redovisas. När det gäller
kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner
eller landsting, skall kommittén föreslå en finansiering.

15 § Om förslagen i ett betänkande har betydelse för den
kommunala självstyrelsen, skall konsekvenserna i det avseendet
anges i betänkandet. Detsamma gäller när ett förslag har
betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande
arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar
av landet, för små företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till
större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och män
eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

15 a § Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller
ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra
konsekvenser anges i betänkandet. Konsekvenserna ska anges på
ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i
konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Förordning (2008:269).

16 § Regeringen anger närmare i utredningsuppdraget vilka
konsekvensbeskrivningar som skall finnas i ett betänkande.

Betänkandenas utformning

17 § Betänkanden skall vara koncentrerade och inriktade på
väsentligheter.

Innehållet skall disponeras och presenteras så att läsarna lätt
kan ta del av och bedöma kommitténs förslag och andra
slutsatser.

I varje betänkande skall det finnas en sammanfattning.

18 § Språket i betänkanden skall vara enkelt och klart.

Reservationer och särskilda yttranden

Ledamöter

19 § Ledamöter får foga reservationer och särskilda yttranden
till kommitténs betänkande.

Sakkunniga

20 § Sakkunniga får foga särskilda yttranden till kommitténs
betänkande.

Experter

21 § Om kommittén går med på det, får den som är expert foga
ett särskilt yttrande till kommitténs betänkande i frågor som
omfattas av expertuppdraget.

Publicering av betänkanden

22 § Betänkanden skall tryckas och ges ut i serien Statens
offentliga utredningar (SOU).

Förvaltningslagens tillämpning

23 § Hos kommittéer skall förvaltningslagen (1986:223)
tillämpas endast vid deras handläggning av

1. administrativa ärenden, och

2. ärenden om utlämnande av allmänna handlingar.

Förordnanden

24 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, ett
statsråd utser och entledigar ordförande och andra ledamöter
och beslutar om sakkunniga, experter, sekreterare och annat
biträde åt kommittéer.

Ersättning till ordförande

25 § Ersättning för uppdrag som ordförande skall bestämmas till
ett belopp per månad eller, när det är lämpligare, till ett
engångsbelopp.

Ersättning till andra ledamöter och till sakkunniga och
experter

Dagarvode

26 § Andra ledamöter än ordföranden får dagarvode med 350 kr
per sammanträdesdag. Detsamma gäller sakkunniga och experter.

Dagarvode får bara den som är närvarande vid sammanträdet, om
det inte finns särskilda skäl för något annat.

Ersättning för extra arbete

27 § Den som utför extra arbete kan få skälig ersättning utöver
dagarvodet.

Ersättning för inkomstförlust

28 § Ersättning för inkomstförlust enligt 29 och 30 §§ lämnas
utöver dagarvode och ersättning för extra arbete.

29 § Den som på grund av sitt kommittéuppdrag går miste om
avlöningsförmåner har rätt till ersättning med motsvarande
belopp.

30 § Den som på grund av sitt kommittéuppdrag går miste om
inkomster som egenföretagare har rätt till ersättning med högst
det belopp per sammanträdesdag som motsvarar den
sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är fastställd
för egenföretagaren enligt 25 och 26 kap.
socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1704).

Vem som beslutar om ersättning

Huvudregel

31 § Regeringskansliet beslutar om ersättning enligt denna
förordning.

Överlåtelse av beslutanderätt

32 § Regeringskansliet får överlåta åt ordföranden i en
kommitté att besluta om ersättning till andra medverkande i
kommittén.

Ytterligare föreskrifter

33 § Regeringskansliet skall besluta de ytterligare
föreskrifter som behövs för kommittéväsendets organisation och
formerna för kommittéernas verksamhet. Förordning (2006:1073).

Övergångsbestämmelser

1998:1474

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Genom förordningen upphävs

– kommittéförordningen (1976:119),

– förordningen (1996:1529) om ersättning för kommittéuppdrag,

– regeringens beslut den 19 december 1996 Ersättning till
ordförande i en kommitté m.m. (dnr Fi96/5290),

– regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda
utredare att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att
redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att
redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124)
samt att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).