Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

SFS nr
1998:1479
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1998-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:559

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om kontoföring i
avstämningsregister av äganderätt och särskild rätt till sådana
aktier och andra finansiella instrument för vilka aktiebrev,
skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig handling inte har
utfärdats eller, där sådan handling har utfärdats, det genom
förvaring eller på annat likvärdigt sätt har säkerställts att
handlingen inte kommer i omlopp.

Avstämningsregister för de ändamål som avses i första stycket
får föras av auktoriserade centrala värdepappersförvarare.
Frågor om auktorisation prövas av Finansinspektionen.

2 § Auktorisation som central värdepappersförvarare kan
meddelas svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar och
utländska företag.

3 § I denna lag betyder:

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation
enligt 2 kap. att kontoföra finansiella instrument i
avstämningsregister,

avstämningsbolag: sådant avstämningsbolag som avses i
aktiebolagslagen (2005:551),

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat
finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av
instrumentet,

kontoförande institut: den som av en central
värdepappersförvarare medgetts rätt att vidta
registreringsåtgärder i avstämningsregister,

finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § första
stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

skuldförbindelse: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän
omsättning,

värdepappersinstitut: detsamma som i 1 kap. 5 § 27 lagen om
värdepappersmarknaden,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen om
värdepappersmarknaden, och

koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen,
varvid det som sägs om moderbolag ska tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag. Lag (2010:2062).

2 kap. Auktorisation av centrala värdepappersförvarare

Allmänna krav

1 § En central värdepappersförvarare skall bedriva sin
verksamhet så att den tillgodoser högt ställda krav på säkerhet
och effektivitet. Verksamheten skall även i övrigt bedrivas på
sådant sätt att allmänhetens förtroende för kontoföringen
upprätthålls och enskildas intressen inte äventyras.

Svenska företag

2 § Auktorisation som central värdepappersförvarare får
meddelas ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk
förening endast om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag
eller annan författning,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de
krav som anges i 1 §,

3. den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget
bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över
ledningen av en central värdepappersförvarare,

4. den som avses ingå i styrelsen för företaget eller vara
verkställande direktör i det, eller dennes ställföreträdare,
har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av en central värdepappersförvarare och även i
övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna
lag.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om en innehavare
är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det
ska också beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att den centrala
värdepappersförvararens verksamhet drivs på ett sätt som är
förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

En auktorisation får förenas med villkor och begränsas till
att avse vissa finansiella instrument eller begränsas på
annat sätt.

Till en ansökan om auktorisation ska det fogas en plan över
den tilltänkta verksamheten. Lag (2009:356).

3 § En central värdepappersförvarares bolagsordning eller
stadgar skall godkännas av Finansinspektionen i samband med att
auktorisation beviljas.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna får
inte registreras innan det har godkänts av inspektionen.

4 § En central värdepappersförvarare som är aktiebolag skall ha
ett bundet eget kapital som med hänsyn till verksamhetens art
och omfattning är tillräckligt stort. Vid bedömningen skall
beaktas även andra finansiella resurser som företaget har eller
kan utnyttja. För en central värdepappersförvarare som är
ekonomisk förening gäller vad som sägs om bundet eget kapital i
stället summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
storleken av det bundna egna kapitalet och summan av gjorda
medlemsinsatser och förlagsinsatser.

5 § En central värdepappersförvarare skall ha en styrelse med
minst fem ledamöter och en verkställande direktör.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga
för europabolag eller artiklarna 37-41 i rådets förordning (EG)
nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska
kooperativa föreningar (SCE-föreningar) skall bestämmelserna om
styrelsen i 2 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning
samt i 9 kap. 3 § första stycket 4 och fjärde stycket om
återkallelse av auktorisation tillämpas på tillsynsorganet. Vad
som sägs om styrelseledamöter i 8 kap. 4 § om meddelandeförbud
skall tillämpas på ledamöter i tillsynsorganet.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag
samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om
europakooperativ framgår att bestämmelserna om styrelsen eller
dess ledamöter i andra stycket skall tillämpas också på ett
europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller
förvaltningsorgan eller dess ledamöter. Lag (2006:609).

5 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen
(2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen
fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller
även för styrelsen i en central värdepappersförvarare som är
ett privat aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8
kap. 46 b § samma lag för styrelsen i ett publikt aktiebolag
att i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:559).

Utländska företag

6 § Auktorisation för ett utländskt företag att driva
verksamhet som central värdepappersförvarare här i landet får
meddelas endast om

1. företaget i sitt hemland bedriver motsvarande verksamhet och
där står under tillsyn av en myndighet eller något annat
behörigt organ,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de
krav som anges i 1 §, och

3. verksamheten skall bedrivas från avdelningskontor med
självständig förvaltning (filial).

För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i
tillämpliga delar. I övrigt gäller lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m.

Annan verksamhet

7 § En central värdepappersförvarare får, utöver den verksamhet
som auktorisationen omfattar, driva endast börs- eller
clearingverksamhet och annan verksamhet som har nära samband
med verksamheten som central värdepappersförvarare.

Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen tillåta en
central värdepappersförvarare att driva även annan verksamhet
än som avses i första stycket.

Organisationsförvärv

8 § En central värdepappersförvarares förvärv av aktier eller
andelar i företag kräver tillstånd av Finansinspektionen, om
förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamheten.

3 kap. Kontoförande institut och förvaltarregistrering

Kontoförande institut

1 § En central värdepappersförvarare får som kontoförande
institut anta Riksbanken och Riksgäldskontoret samt juridiska
personer som har en betryggande kapitalstyrka och teknisk och
juridisk sakkunskap och i övrigt är lämpliga att vidta
registreringsåtgärder i avstämningsregister hos den centrala
värdepappersförvararen.

2 § Ett kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder
för egen räkning.

En central värdepappersförvarare får medge följande juridiska
personer rätt att som kontoförande institut vidta
registreringsåtgärder för annans räkning:

1. Riksbanken och andra centralbanker,

2. svenska och utländska clearingorganisationer,

3. centrala värdepappersförvarare samt utländska företag som i
sitt hemland får driva verksamhet som är jämförbar med central
kontoföring, och

4. värdepappersinstitut samt utländska företag som i sitt
hemland får bedriva värdepappersrörelse.

Utländska företag som avses i andra stycket 2-4 skall i
hemlandet stå under betryggande tillsyn av myndighet eller
annat behörigt organ.

3 § Om den centrala värdepappersförvararen antar ett
kontoförande institut, skall värdepappersförvararen tillämpa
principerna om

fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de
krav som ställs i denna lag och av den centrala
värdepappersförvararen skall antas som kontoförande institut,
och

neutralitet, som innebär att regler som ställs upp av den
centrala värdepappersförvararen utformas och tillämpas på ett
likformigt sätt.

4 § Ett kontoförande institut skall lämna den centrala
värdepappersförvararen de upplysningar som behövs för att denne
skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag eller
andra författningar.

5 § Om ett kontoförande institut inte längre uppfyller de krav
som anges i 1 §, skall den centrala värdepappersförvararen
besluta att institutet inte har rätt att vara kontoförande
institut.

En central värdepappersförvarare får även meddela ett beslut
som avses i första stycket, om ett kontoförande institut trots
uppmaning från den centrala värdepappersförvararen inte lämnar
de uppgifter som avses i 4 §.

6 § Kontoförande institut som inte står under
Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i
hemlandet är skyldiga att lämna inspektionen de uppgifter den
begär som rör verksamheten som kontoförande institut.

Om ett kontoförande institut inte fullgör sin skyldighet enligt
första stycket, får Finansinspektionen förelägga institutet att
lämna de begärda uppgifterna.

Förvaltarregistrering

7 § En central värdepappersförvarare får medge sådana juridiska
personer som avses i 2 § andra stycket rätt att registreras som
förvaltare av finansiella instrument. I sådana fall tillämpas
de principer som anges i 3 §.

Ett medgivande att registreras som förvaltare får förenas med
särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda
intressen. Ett medgivande skall återkallas av den centrala
värdepappersförvararen, om ett villkor för medgivandet har
åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om annars
förutsättningarna för medgivande inte längre finns.

8 § En förvaltare skall ha ett eller flera avstämningskonton
för de finansiella instrument som han förvaltar.

9 § Ett avstämningskonto för förvaltarregistrerade finansiella
instrument skall innehålla

1. förvaltarens firma, organisationsnummer eller annat
identifieringsnummer samt postadress,

2. anmärkning om att instrumenten förvaltas för annans räkning,

3. i fråga om aktier, de uppgifter som avses i 4 kap. 18 §
första stycket 1-5 samt andra stycket, och

4. i fråga om skuldförbindelser, de uppgifter som avses i 4
kap. 19 §.

10 § För förvaltarregistrerade finansiella instrument tillämpas
6 kap.

Vad som sägs i 6 kap. 1 och 4 §§ om den som är antecknad på ett
avstämningskonto som ägare skall dock i stället avse
förvaltaren.

Underrättas förvaltaren om att ett finansiellt instrument har
överlåtits eller pantsatts, inträder samma rättsverkningar som
om överlåtelsen eller pantsättningen hade registrerats i ett
avstämningsregister.

11 § Ett pantsatt eller utmätt finansiellt instrument får inte
förvaltarregistreras utan panthavarens respektive
kronofogdemyndighetens samtycke.

12 § På begäran av den centrala värdepappersförvararen skall en
förvaltare lämna uppgifter till värdepappersförvararen om de
aktieägare vars aktier han förvaltar. Uppgifterna skall avse
aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller
annat identifieringsnummer samt postadress. Förvaltaren skall
dessutom ange det antal aktier av olika slag som varje
aktieägare äger. Uppgifterna skall avse förhållandena vid den
tidpunkt som den centrala värdepappersförvararen bestämmer.

Den centrala värdepappersförvararen skall på begäran av ett
avstämningsbolag kräva in sådana uppgifter om bolagets
aktieägare som avses i första stycket.

Avstämningsbolag har rätt att hos den centrala
värdepappersförvararen få tillgång till de uppgifter som har
lämnats om bolagets aktieägare.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge
förvaltare undantag från den uppgiftsskyldighet som följer av
första och andra styckena. Lag (2005:558).

13 § Hos den centrala värdepappersförvararen skall det för
varje avstämningsbolag finnas en sammanställning över
aktieägare med mer än femhundra förvaltarregistrerade aktier i
bolaget. Sammanställningen skall innehålla de uppgifter som
anges i 12 § första stycket. En utskrift av sammanställningen
skall hållas tillgänglig för var och en hos bolaget och hos den
centrala värdepappersförvararen. Utskriften får inte vara äldre
än tre månader. Var och en som begär det har vid var tid rätt
att mot ersättning för kostnaderna få en aktuell utskrift av
sammanställningen från den centrala värdepappersförvararen.
Lag (2005:558).

4 kap. Avstämningsregister och avstämningskonton

Avstämningsregister

1 § Avstämningsregister består av avstämningskonton som läggs
upp för ägare av finansiella instrument som registreras enligt
denna lag. Sådana register förs med hjälp av automatiserad
behandling. Den centrala värdepappersförvararen är
personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204)
för den behandling av personuppgifter som
värdepappersförvararen utför.

Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen vid
behandling av personuppgifter om ägare och innehavare av
särskild rätt till finansiella instrument.

2 § Aktier i ett avstämningsbolag ska vara registrerade i ett
avstämningsregister för bolaget. Aktier i svenska bolag som
inte är avstämningsbolag får inte registreras i
avstämningsregister.

Bestämmelserna i denna lag om aktier i avstämningsbolag
tillämpas också på följande rättigheter i sådana bolag,
nämligen

1. fondaktierätt och teckningsrätt som avses i 11 kap. 4 §
aktiebolagslagen (2005:551) samt företrädesrätt att delta i
emission som avses i 11 kap. 8 § andra stycket
aktiebolagslagen,

2. rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission av aktier
enligt 13 kap. aktiebolagslagen, samt

3. rätt på grund av teckning av aktier med utnyttjande av
optionsrätt enligt 14 kap. aktiebolagslagen. Lag (2010:2062).

3 § En central värdepappersförvarare får registrera
skuldförbindelser eller andra svenska eller utländska
finansiella instrument i ett avstämningsregister för
emittenten. Bestämmelserna i denna lag om skuldförbindelser
gäller i tillämpliga delar även andra finansiella instrument än
sådana som avses i 2 §.

4 § Registrering enligt 2 eller 3 §§ sker enligt avtal mellan
den centrala värdepappersförvararen och emittenten. Om de
finansiella instrumenten har utfärdats i ett annat land än
Sverige, får sådan registrering också ske enligt avtal mellan
den centrala värdepappersförvararen och företag med motsvarande
uppgifter i det landet, om de finansiella instrumenten har
avskilts för sådant ändamål.

Samma finansiella instrument får inte registreras på
avstämningskonto hos mer än en svensk central
värdepappersförvarare. Ett aktiebolag måste anlita samma
centrala värdepappersförvarare för all registrering som avser
aktier och sådana rättigheter i bolaget som avses i 2 § andra
stycket.

5 § För finansiella instrument som registreras enligt denna lag
får inte utfärdas aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis,
teckningsoptionsbevis eller optionsbevis som avses i
aktiebolagslagen (2005:551) eller skuldebrev eller
motsvarande handling. Har en sådan handling utfärdats, gäller
den inte som förbindelse. Bestämmelserna i aktiebolagslagen
gäller inte heller för handlingen.

Första stycket tillämpas inte i fråga om finansiella instrument
utfärdade i ett annat land än Sverige.

Om aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande handling har
utfärdats för ett sådant instrument som avses i andra stycket
ska handlingen vara inlämnad för förvaring hos den centrala
värdepappersförvararen eller för detta företags räkning innan
registrering i avstämningsregister får ske, om det inte på
annat sätt är säkerställt att handlingen inte kommer i omlopp.
Handlingen ska vara kvar i sådant förvar så länge instrumentet
är registrerat i avstämningsregister. Lag (2010:2062).

6 § I fråga om aktiebolag som övergår till att bli
avstämningsbolag gäller följande. Behörighet att första gången
antecknas som aktieägare eller förvaltare på ett
avstämningskonto tillkommer den som visar upp ett aktiebrev och
enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller på annat
sätt styrker sitt förvärv. Aktiebrevet skall makuleras på
betryggande sätt av den centrala värdepappersförvararen. Vad
som nu har sagts tillämpas på motsvarande sätt i fråga om
interimsbevis och emissionsbevis som utfärdats av ett
aktiebolag innan denna lag blev tillämplig på bolaget.
Lag (2005:558).

7 § Om det i annat fall än som anges i 6 § är fråga om en
rättighet enligt 2 § andra stycket som har utfärdats av ett
aktiebolag innan denna lag blev tillämplig på rättigheten, är
den som styrker sitt förvärv behörig att första gången
antecknas som ägare eller förvaltare av rättigheten på ett
avstämningskonto.

8 § Om ett skuldebrev har utfärdats för en skuldförbindelse
innan denna lag blev tillämplig på förbindelsen gäller
följande. Behörighet att första gången antecknas som ägare
eller förvaltare på ett avstämningskonto tillkommer den som
enligt reglerna i lagen (1936:81) om skuldebrev är behörig att
som ägare förfoga över skuldebrevet. Skuldebrevet skall
makuleras på betryggande sätt av den centrala
värdepappersförvararen.

9 § Om ett emissionsbevis eller teckningsoptionsbevis har
utfärdats för en rättighet som avses i 11 kap. aktiebolagslagen
(2005:551) innan denna lag blev tillämplig på rättigheten
gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som
ägare eller förvaltare av rättigheten på ett konto för
skuldförbindelser tillkommer den som visar upp beviset och
enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen eller på annat sätt styrker
sitt förvärv. Beviset skall makuleras på betryggande sätt av
den centrala värdepappersförvararen. Lag (2005:558).

10 § Om det i annat fall än som anges i 8 eller 9 §§ är fråga
om en rättighet som avses i 3 §, är den som styrker sitt
förvärv behörig att första gången antecknas som ägare eller
förvaltare på ett avstämningskonto.

11 § Ägaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan denna lag
blev tilllämplig på skuldförbindelsen har inte, när det gäller
därefter förfallen betalning, rätt till betalning förrän
innehavet har registrerats på ett avstämningskonto. Med
betalning jämställs andra ekonomiska rättigheter gentemot
emittenten som följer med skuldebrevet. I samband med att
skuldförbindelsen första gången registreras på kontot får den
centrala värdepappersförvararen fastställa avstämningsdag för
ränta och kapitalbelopp.

12 § En panthavare är behörig att påkalla att vad som sägs i 6-
10 §§ skall tillämpas. Kravet på uppvisande av aktiebrev eller
annan handling anses därvid uppfyllt om panthavaren visar upp
handlingen.

13 § En handling som har makulerats enligt 6, 8 eller 9 §
skall förvaras av den centrala värdepappersförvararen i
original eller kopia i minst tio år.

14 § Vad som enligt 6-13 §§ åligger en central
värdepappersförvarare kan av denne uppdras åt kontoförande
institut att utföra på den centrala värdepappersförvararens
vägnar.

15 § Upphör finansiella instrument att vara registrerade i
avstämningsregister hos en central värdepappersförvarare till
följd av att ett avstämningsförbehåll tagits bort eller att
avtalet mellan emittenten och värdepappersförvararen upphört
att gälla, är värdepappersförvararen skyldig att till
emittenten eller till annan central värdepappersförvarare som
emittenten anvisar lämna upplysning om innehållet i samtliga
avstämningskonton. Upphör registreringen hos den centrala
värdepappersförvararen till följd av att ett avtal mellan
värdepappersförvararen och ett utländskt företag som avses i 4 §
första stycket andra meningen upphört att gälla, skall det
utländska företaget få motsvarande upplysning.

I fall som avses i första stycket skall samtliga kontohavare
och innehavare av rättigheter som registrerats på
avstämningskonto underrättas genom den centrala
värdepappersförvararens försorg.

Avstämningskonton

16 § Varje innehavare av sådana finansiella instrument som
registreras enligt denna lag skall ha ett eller flera
avstämningskonton, om inte instrumenten är
förvaltarregistrerade.

17 § På ett avstämningskonto ska anges

1. kontohavarens namn och personnummer, organisationsnummer
eller annat identifieringsnummer samt postadress,

2. panthavares namn och personnummer, organisationsnummer eller
annat identifieringsnummer samt postadress,

3. det antal finansiella instrument som kontot omfattar,

4. i förekommande fall att kontohavaren har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning
av aktierna eller att aktierna företräds av en förvaltare som
förordnats enligt 14 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse, 24 kap. 10 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden eller 15 kap. 18 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043),

5. pantsättning och förekomst av annan särskild rätt som gäller
ett finansiellt instrument,

6. konkurs avseende kontohavaren samt utmätning, kvarstad eller
betalningssäkring avseende ett finansiellt instrument eller
avseende panträtt i detta, och

7. inskränkning enligt 13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14
kap. 21 § första stycket 4 föräldrabalken. Lag (2010:2062).

18 § Utöver vad som följer av 17 § skall på ett
avstämningskonto beträffande aktier anges

1. för varje aktie om full betalning har erlagts för aktien
till avstämningsbolaget,

2. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag
kan finnas enligt bolagsordningen,

3. om en aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie av
annat slag,

4. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad
att lösa aktie som övergår till ny ägare,

5. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning
av aktiens kvotvärde eller vid skifte av bolagets tillgångar,

6. namn, personnummer och postadress för förmyndare eller god
man för aktieägare och för konkursförvaltare i aktieägares
konkurs,

7. uppgift om att Kronofogdemyndigheten verkställer utmätning,
kvarstad eller betalningssäkring avseende kontohavarens aktier,
samt

8. namn, personnummer, organisationsnummer eller annat
identifieringsnummer samt postadress för den som på grund av
pantsättning, uppdrag eller villkor i testamente eller gåvobrev
har rätt att i stället för den i aktieboken införde aktieägaren
lyfta utdelning och vid fondemission ta emot ny aktie samt
utöva företrädesrätt att delta i emission.

I förekommande fall skall även anges aktiernas nominella belopp
och utbetalning som görs vid minskning av det nominella
beloppet. Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det
nominella beloppet ändrats, skall även detta anges på kontot så
snart som möjligt. Lag (2006:729).

19 § Utöver vad som följer av 17 § skall på ett
avstämningskonto beträffande skuldförbindelser anges

1. skuldbelopp, valuta och skuldförbindelsernas nominella
belopp,

2. verkställd utbetalning av kapitalbelopp eller ränta,

3. om en konvertibel har konverterats till aktie enligt 15 kap.
aktiebolagslagen (2005:551),

4. om en till skuldebrevet kopplad teckningsoption har
utnyttjats för aktieteckning enligt 14 kap. aktiebolagslagen,

5. andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning
eller att i övrigt göra betalningsutfästelsen gällande samt
namn och personnummer, organisationsnummer eller annat
identifieringsnummer och postadress för den som har en
rättighet på grund av en sådan inskränkning. Lag (2005:558).

20 § En central värdepappersförvarare får vägra att öppna
avstämningskonto för förvärvare av ett sådant finansiellt
instrument som kontoförs av värdepappersförvararen endast om
det finns grund för det enligt denna lag eller annan
författning.

Föreskrifter och underrättelseskyldighet

21 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
kontoföring och övriga frågor som avses i detta kapitel.

22 § När en central värdepappersförvarare enligt särskild
föreskrift har underrättats om en konkurs skall
värdepappersförvararen omedelbart vidarebefordra underrättelsen
till samtliga förvaltare som har medgivande enligt 3 kap. 7 §.

5 kap. Registreringsåtgärder

1 § En central värdepappersförvarare eller ett kontoförande
institut skall genast registrera anmälningar om sådana
förhållanden som skall framgå av avstämningsregistret och ange
tidpunkten för registreringen. När samtliga villkor för slutlig
registrering är uppfyllda skall registrering ske på ett
avstämningskonto.

2 § Om en anmälan som avses i 1 § är ofullständig men bristen
går att avhjälpa, skall anmälaren föreläggas att inom en vecka
från föreläggandet komplettera sin anmälan. Om komplettering
inte sker, är registreringen av anmälan utan verkan.

3 § En begäran om registrering på avstämningskonto skall
avslås, om förutsättningar för registrering saknas och
komplettering inte har skett eller inte kan ske. Anmälaren
skall skriftligen underrättas om beslutet och skälen för detta.

4 § En registrering skall rättas, om den innehåller någon
uppenbar oriktighet till följd av att den som vidtagit
registreringsåtgärden eller någon annan har gjort sig skyldig
till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till
följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall ges
möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för
denne eller yttrande annars är uppenbart obehövligt.

5 § Den centrala värdepappersförvararen får ur ett register som
avses i 1 § avföra uppgifter som uppenbarligen saknar
betydelse.

De avförda uppgifterna skall bevaras i minst tio år.

6 kap. Rättsverkan av registrering

1 § Den som är antecknad som ägare på ett avstämningskonto
skall, med de begränsningar som framgår av kontot, anses ha
rätt att förfoga över det finansiella instrumentet.

2 § Har en anmälan om överlåtelse av ett finansiellt instrument
registrerats, får instrumentet därefter inte tas i anspråk av
överlåtarens borgenärer för andra rättigheter än sådana som var
registrerade när anmälan registrerades.

3 § Har samma finansiella instrument överlåtits till flera var
för sig, har den överlåtelse företräde för vilken anmälan om
överlåtelse registrerades först.

Registreringen av anmälan ger dock inte en överlåtelse
företräde framför en tidigare överlåtelse, om förvärvaren när
anmälan om överlåtelsen registrerades kände till eller borde ha
känt till den tidigare överlåtelsen.

Vad som sägs i första och andra stycket skall även tillämpas på
förvärv genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
liknande förvärvssätt när fråga uppkommer om företrädet mellan
ett sådant förvärv och en senare överlåtelse.

4 § Har ett finansiellt instrument i annat fall än som avses i
3 § överlåtits av någon som inte ägde det, blir överlåtelsen
giltig om överlåtaren vid tidpunkten för överlåtelsen var
antecknad på ett avstämningskonto som ägare till instrumentet
samt anmälan om överlåtelsen har registrerats och förvärvaren
då varken kände till eller borde ha känt till att överlåtaren
inte ägde det finansiella instrumentet. Vad nu sagts tillämpas
även vid överlåtelse från den som ägde det finansiella
instrumentet men som saknade rätt att förfoga över instrumentet
genom överlåtelse.

5 § För skuldförbindelser som registrerats i
avstämningsregister tillämpas även 15-18 §§ lagen (1936:81) om
skuldebrev. Med besittning av eller anteckning på skuldebrev
jämställs motsvarande registrering på konto i
avstämningsregistret.

6 § Den som på förfallodagen eller på fastställd avstämningsdag
är antecknad på ett konto i avstämningsregistret som ägare
eller i andra fall berättigad att ta emot betalning för en
skuldförbindelse skall anses ha rätt att ta emot betalningen.
Betalningen är dock inte giltig, om gäldenären insåg eller
borde ha insett att betalningsmottagaren inte var berättigad
att ta emot betalning för skuldförbindelsen.

7 § Bestämmelserna i 1–5 §§ tillämpas även vid pantsättning.

Särskilda bestämmelser om pantsättning av finansiella
instrument finns i lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Lag (2014:482).

7 kap. Skadestånd

1 § Om till följd av 6 kap. 4 § en överlåtelse av ett
finansiellt instrument, beträffande vilket överlåtarens eller
en tidigare överlåtares äganderätt grundas på en handling som
är förfalskad, gäller mot den som ägde det finansiella
instrumentet eller mot någon till vars förmån en
rådighetsinskränkning gäller, har denne rätt till ersättning av
den centrala värdepappersförvararen för skada till följd av
överlåtelsen.

Första stycket tillämpas också, om till följd av 6 kap. 7 § en
pantsättning av ett finansiellt instrument gäller mot den som
äger det finansiella instrumentet eller mot någon till vars
förmån en rådighetsinskränkning gäller.

2 § För skada som tillfogas en ägare av ett finansiellt
instrument till följd av en oriktig eller missvisande uppgift i
ett avstämningsregister eller i annat fall genom fel i samband
med uppläggning eller förande av ett sådant register svarar den
centrala värdepappersförvararen eller, om felet kan hänföras
till ett kontoförande institut, institutet. Ersättningsansvar
gäller dock inte om den centrala värdepappersförvararen
respektive det kontoförande institutet visar att felet beror på
en omständighet utanför dess kontroll vars följder inte
skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. Indirekt förlust
ersätts endast om den beror på försummelse av den centrala
värdepappersförvararen eller det kontoförande institutet. Vad
som nu har sagts om ägaren till ett finansiellt instrument
gäller också panthavare och den till vars förmån en
rådighetsinskränkning gäller.

Första stycket gäller på motsvarande sätt om felet beror på
någon som har anlitats av den centrala värdepappersförvararen
eller av ett kontoförande institut.

För skada som kan hänföras till ett kontoförande institut
svarar den centrala värdepappersförvararen solidariskt med
institutet. Den centrala värdepappersförvararens ansvar är dock
i sådant fall begränsat till fem miljoner kronor för varje
skadefall. Den centrala värdepappersförvararen har rätt till
ersättning av det kontoförande institutet för vad
värdepappersförvararen har betalat till följd av det
solidariska ansvaret.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd
skall gälla då personuppgifter behandlats i strid med den
lagen.

3 § Den som tillfogas skada till följd av ett beslut om
rättelse enligt 5 kap. 4 § har rätt till ersättning av den
centrala värdepappersförvararen. Ersättning utgår dock inte, om
den skadelidande med hänsyn till felets beskaffenhet eller
andra omständigheter borde ha insett att fel förekommit.

4 § Ersättning enligt 1-3 §§ kan efter skälighet sättas ned
eller helt falla bort, om vållande på den skadelidandes sida
har medverkat till skadan.

5 § I fall som avses i 1-3 §§ har den centrala
värdepappersförvararen eller ett kontoförande institut rätt att
kräva tillbaka utbetald ersättning från den som genom vållande
har medverkat till skadan, i den mån det är skäligt med hänsyn
till skadans orsak och omständigheterna i övrigt.

6 § En central värdepappersförvarare skall ha en ändamålsenlig
organisation för hantering av ersättningskrav enligt detta
kapitel.

8 kap. Insyn och tystnadsplikt

1 § Var och en som är registrerad på ett avstämningskonto som
ägare eller panthavare eller i annan egenskap, har rätt att på
begäran få besked från den centrala värdepappersförvararen om
kontots innehåll i den mån innehållet berör den registrerades
rätt.

Den centrala värdepappersförvararen skall varje år före
utgången av januari lämna innehavaren av ett avstämningskonto
besked om kontots innehåll per den 31 december föregående år.
Om innehavaren begär det, skall beskedet ange de förändringar
på kontot som har ägt rum under det föregående året. Regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får
meddela föreskrifter om skyldighet för centrala
värdepappersförvarare att lämna besked till kontohavare i andra
fall än som avses i första meningen.

Besked enligt andra stycket skall lämnas utan avgift.

2 § Den som är eller har varit anställd hos en central
värdepappersförvarare eller hos ett kontoförande institut får
inte obehörigen röja uppgifter som har registrerats i ett
avstämningsregister eller som har lämnats till
värdepappersförvararen eller institutet av en förvaltare.

Uppgiftsskyldighet

2 a § En central värdepappersförvarare och ett kontoförande
institut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas
förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt
bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av
undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp
i brottmål på framställning av en annan stat eller en
mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Om skyldighet för centrala värdepappersförvarare och
kontoförande institut att lämna uppgifter till överförmyndaren
finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.
Lag (2008:911).

3 § Om Finansinspektionen behöver uppgifter för övervakningen
av att bestämmelserna i lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument följs
eller åklagare finner anledning att anta att brott enligt samma
lag har begåtts eller Finansinspektionen finner anledning att
anta att en bestämmelse i lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument har överträtts, skall den centrala
värdepappersförvararen på begäran lämna inspektionen eller
åklagaren besked om ett avstämningsregisters innehåll i den
omfattning det har anknytning till tillsynen eller
överträdelsen. Beskedet skall lämnas utan avgift. Regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får
meddela närmare föreskrifter om hur skyldigheten att lämna
sådana besked till inspektionen skall fullgöras.

Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen skall ha
terminalåtkomst till avstämningsregistren för inhämtande av
uppgifter som avses i första stycket och som har anknytning
till ett ärende hos inspektionen.

Uppgifter som skall anmälas enligt 4 § lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument får genom automatisk databehandling lämnas ut till
det insynsregister som förs enligt 9 § samma lag.
Lag (2005:381).

Meddelandeförbud

4 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter
enligt 2 a § får förordna att den centrala
värdepappersförvararen eller det kontoförande institutet samt
förvararens eller institutets styrelseledamöter och anställda
inte får röja för kunden eller för någon utomstående att
uppgifter har lämnats enligt 2 a § eller att det pågår en
förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en
utredning om brott inte skall äventyras eller för att uppfylla
en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till
förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är
motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas
endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om
rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet
med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren
besluta att förordnandet skall upphöra. Lag (2005:490).

Ansvarsbestämmelse

5 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 4 §.
Lag (2005:490).

9 kap. Tillsyn

Upplysningsskyldighet och ägarprövning m.m.

1 § Centrala värdepappersförvarare står under tillsyn av
Finansinspektionen. I fråga om upplysningsskyldighet, tillsyn
och avgifter till Finansinspektionen tillämpas 23 kap. 1, 2,
7, 11, 12 och 14 §§ och 15 § 1, 3 och 4 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden på motsvarande sätt. I fråga om
ägarprövning tillämpas det som gäller för
clearingorganisationer enligt 24 kap. 1 och 3–6 §§, 7 §
första stycket 1, 2 och 4, andra och tredje styckena samt 8–
10 §§ samma lag på motsvarande sätt.

Regeringen får i fråga om centrala värdepappersförvarare
meddela föreskrifter om handläggningen av tillståndsärenden
enligt 24 kap. 1, 3 och 3 a §§ lagen om
värdepappersmarknaden. Lag (2009:356).

Ingripanden mot företag som står under tillsyn

2 § Om en central värdepappersförvarare har fattat ett beslut
som strider mot denna lag eller någon annan författning som
reglerar dess verksamhet, mot föreskrift som meddelats med stöd
av denna lag eller någon annan författning eller mot
bolagsordningen eller stadgarna, får Finansinspektionen
förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet redan
verkställts, får inspektionen förelägga värdepappersförvararen
att göra rättelse om detta är möjligt.

Återkallelse av auktorisation

3 § Auktorisation som central värdepappersförvarare skall
återkallas av Finansinspektionen, om

1. värdepappersförvararen genom att överträda denna lag eller
någon föreskrift som har meddelats med stöd av lagen eller på
annat sätt visat sig olämplig att utöva verksamheten,

2. värdepappersförvararen inte bedriver sådan verksamhet som
auktorisationen avser,

3. såvitt gäller ett svenskt aktiebolag, bolagets egna kapital
understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet
och bristen inte har täckts inom tre månader från det att den
blev känd för bolaget, eller

4. någon som ingår i värdepappersförvararens styrelse eller är
verkställande direktör eller dennes ställföreträdare inte
uppfyller de krav som anges i 2 kap. 2 § första stycket 4.

Om det är tillräckligt får Finansinspektionen i fall som avses
i första stycket 1 meddela varning i stället för att återkalla
auktorisationen.

Vid tillämpning av första stycket 3 skall det egna kapitalet
beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

I fall som avses i första stycket 4 får auktorisationen
återkallas bara om Finansinspektionen först invänt mot att
personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör
eller dennes ställföreträdare och om han, efter en av
inspektionen bestämd tid av högst tre månader, fortfarande
finns kvar i styrelsen eller är verkställande direktör eller
dennes ställföreträdare.

Vid återkallelse av auktorisation får Finansinspektionen
besluta om hur verksamheten skall avvecklas. Lag (2005:558).

Vite

4 § Om Finansinspektionen meddelar ett föreläggande enligt 3
kap. 6 § eller 9 kap. 2 § får inspektionen förelägga vite.

10 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag får, med
undantag av det som följer av hänvisningen i 9 kap. 1 § till
bestämmelser i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock
inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller
föreläggande enligt 9 kap. 2 § eller om återkallelse enligt 9
kap. 3 § skall gälla omedelbart. Lag (2007:548).

Övergångsbestämmelser

1998:1479

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Genom lagen upphävs aktiekontolagen (1989:827), lagen
(1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827) och lagen
(1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag.
Bestämmelserna i aktiekontolagen och lagen om
Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag gäller dock fortfarande i
fråga om överklagande av beslut som har meddelats enligt någon
av de lagarna före den 1 januari 1999.

3. Frågor om auktorisation av centrala värdepappersförvarare
får prövas före ikraftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga
skall gälla tidigast från ikraftträdandet.

Om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag har ansökt om
auktorisation när denna lag träder i kraft, får
värdepapperscentralen utan auktorisation fullgöra den
verksamhet som enligt denna lag ankommer på centrala
värdepappersförvarare till dess ansökan har prövats slutligt.

4. Ett tillstånd att vara förvaltare som gäller vid
ikraftträdandet medför rätt att vara förvaltare även efter
ikraftträdandet till dess Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
har prövat om medgivande skall ges enligt 3 kap. 7 §, dock
längst till utgången av september 1999. Under denna tid gäller
fortfarande äldre bestämmelser i 8 kap. 1, 2 och 7 §§ samt 10 §
första stycket och 9 kap. 5 § första stycket aktiekontolagen
(1989:827).

5. Punkt 2 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
personuppgiftslagen (1998:204) skall inte tillämpas i fråga om
avstämningsregister.

2009:356

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

2. I fråga om ansökan om auktorisation enligt 2 kap. 2 §
eller om tillstånd till förvärv enligt 9 kap. 1 § denna lag
jämförd med 24 kap. 1 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden ska äldre bestämmelser gälla om ansökan
har kommit in till Finansinspektionen före lagens
ikraftträdande. Hänvisningen i 9 kap. 1 § till bestämmelser i
24 kap. lagen om värdepappersmarknaden ska då avse de
bestämmelsernas lydelse före den 1 juli 2009.

3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier eller
andelar i en central värdepappersförvarare i sådan omfattning
att han eller hon skulle ha varit skyldig att ansöka om
tillstånd enligt 9 kap. 1 § denna lag jämförd med 24 kap. 1 §
första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden om
aktierna eller andelarna hade förvärvats efter lagens
ikraftträdande ska, om tillstånd inte tidigare har meddelats,
anmäla sitt innehav till Finansinspektionen senast den 2
november 2009.