Förordning (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.

SFS nr
1998:1512
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1705

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om betalning och
avstämning av statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen
(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift samt bestämmelser
om slutlig fördelning av ålderspensionsavgifter enligt lagen
(2000:981) om fördelning av socialavgifter.

Termerna intjänandeår och fastställelseår har samma innebörd
som i 57 kap. 2 § socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1705).

2 § Statlig ålderspensionsavgift ska betalas av
Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Uppsala
universitet, Konstnärsnämnden, Försäkringskassan,
Försvarsmakten och Pensionsmyndigheten. Avgiften betalas
preliminärt för varje intjänandeår med belopp som regeringen
bestämt. Förordning (2009:1188).

3 § Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Uppsala
universitet, Konstnärsnämnden, Försvarsmakten och
Försäkringskassan ska till Pensionsmyndigheten varje månad
under intjänandeåret, senast den 12 i månaderna januari–
juli, september–november och senast den 17 i månaderna
augusti och december, inbetala en tolftedel av den
preliminära avgiften. Förordning (2009:1188).

4 § Pensionsmyndigheten ska under intjänandeåret varje
månad, första bankdagen efter det datum som anges i 3 §,
tillsammans med den preliminära månatliga avgift som
Pensionsmyndigheten ska betala, fördela och överföra
avgifterna till Riksgäldskontoret respektive Första–Fjärde
AP-fonderna. Avgifterna ska fördelas på det sätt regeringen
fastställt i särskild förordning. Förordning (2009:1188).

5 § Slutlig avstämning av statliga ålderspensionsavgifter
enligt 9 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
för det aktuella intjänandeåret ska göras av
Pensionsmyndigheten senast den 31 mars året efter
fastställelseåret. Pensionsmyndigheten ska då räkna fram
skillnaden mellan de avgiftsbelopp som har betalats
preliminärt och de avgiftsbelopp som belöper på fastställda
pensionsrätter och pensionspoäng. Vid beräkningen av
avgiftsbeloppet för de olika ersättningsslagen får
antagandet göras att samma relation råder mellan
avgiftsunderlag och utbetalning för alla ersättningar.

Till det belopp som ska regleras gentemot Riksgäldskontoret
ska läggas den avkastningsränta som beräknas på beloppet.
Regleringen ska göras vid överföringen av den preliminära
avgiften avseende april månad året efter fastställelseåret.

Det belopp som ska regleras gentemot Första–Fjärde AP-
fonderna ska beräknas med den genomsnittliga basränta som
gällde under intjänandeåret. Den del som har reglerats
gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med basräntan för en
period av 15 månader och den återstående delen för en period
av 36 månader. Pensionsmyndigheten ska meddela regeringen
resultatet av den utförda avstämningen.
Förordning (2009:1188).

6 § Slutlig avstämning av ålderspensionsavgifter enligt 7 §
lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter för det
aktuella intjänandeåret ska göras av Pensionsmyndigheten
senast den 31 mars året efter fastställelseåret. Det belopp
som ska regleras gentemot staten ska beräknas med den
genomsnittliga basränta som gällde under intjänandeåret och
beräknas för en period av 21 månader. Till det belopp som
ska regleras gentemot Riksgäldskontoret ska läggas den
avkastningsränta som beräknas på beloppet. Den slutligt
framräknade skillnaden ska regleras vid överföringen av
ålderspensionsavgifterna avseende april månad året efter
fastställelseåret. Förordning (2009:1188).

Övergångsbestämmelser

1998:1512

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Avgift för januari 1999 skall betalas samtidigt som avgiften
för februari 1999 skall betalas.

3. Vad som anges i 2 och 3 §§ om Uppsala universitet skall för
år 1999 även avse Lunds universitet, Göteborgs universitet,
Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings
universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan
och Luleå tekniska universitet.

2001:1123

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
Bestämmelserna i 5 och 6 §§ skall tillämpas första gången vid
avstämningen år 2002.