Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.

SFS nr
1998:1518
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:314

1 § I denna förordning ges bestämmelser om behörighet till
vissa anställningar inom landstingens hälso- och sjukvård och
om hur sådana anställningar sker.

Vad som i förordningen sägs om landsting gäller också kommun
som inte ingår i ett landsting. Bestämmelserna i 6 § gäller
även inom övrig kommunal hälso- och sjukvård.

Behörighet till anställning

2 § Behörig till anställning som läkare för allmäntjänstgöring
är den som avlagt läkarexamen. Detsamma gäller för den som
genomgått medicinsk utbildning utomlands och skall genomgå
kompletterande utbildning.

Behörig till anställning som läkare för
specialiseringstjänstgöring är den som har legitimation som
läkare.

3 § Behörig till annan anställning som läkare än som sägs i 2 §
är den som har specialistkompetens samt den som uppfyller
kraven enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer och punkt 5.1.4 i bilaga V till
direktivet. Förordning (2012:314).

4 § Om särskilda skäl föreligger får Socialstyrelsen förklara
en läkare behörig till anställning som avses i 3 § även om
läkaren inte uppfyller behörighetsvillkoren.

5 § Kan till vikarie för läkare vid semester eller annan
ledighet eller under vakans inte förordnas någon som är behörig
att utöva läkaryrket får Socialstyrelsen medge landstinget att
förordna som vikarie en annan person som styrelsen bedömer i
huvudsak kunna fullgöra de med anställningen förenade
uppgifterna.

6 § Behörig till anställning som barnmorska, fysioterapeut,
psykolog, psykoterapeut, sjukhusfysiker eller sjuksköterska
är den som har legitimation för sådant yrke och, vad gäller
psykolog, även den som genomgår föreskriven praktisk
tjänstgöring.

Detsamma gäller i fråga om vikarie på sådan anställning om
Socialstyrelsen inte medgett undantag. Förordning (2013:1152).

Anställning som läkare

7 § Om anställningar som läkare och andra anställningar som är
förenade med anställning som lärare vid en högskola finns
bestämmelser i 3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434).

8 § Anställning för specialistutbildad läkare skall kungöras
ledig till ansökan av landstinget. Om särskilda skäl föreligger
får dock anställning ske utan kungörelse.

Kungörelser som avses i första stycket skall införas i Post-
och Inrikes Tidningar eller, om regeringen medger det, i en
annan publikation med föreläggande av tre veckors
ansökningstid, räknad från dagen för kungörandet.

9 § Vid andra anställningar för specialistutbildade läkare än
som avses i 7 § vid en enhet inom landstingets hälso- och
sjukvård som upplåtits för grundläggande utbildning av läkare,
skall tre sakkunniga pröva varje sökandes behörighet och bedöma
skickligheten hos samtliga behöriga sökande. Vid bedömningen av
skickligheten skall hänsyn tas främst till utbildning samt till
klinisk och vetenskaplig skicklighet. De sakkunniga skall föra
upp de fyra främsta behöriga sökandena på förslag.

Landstinget får därefter förordna en av de föreslagna på
anställningen.

10 § Två av de sakkunniga som avses i 9 § och suppleanter för
dem utses för högst fyra år på det sätt som högskolestyrelsen
bestämmer. Landstinget utser för samma tid en sakkunnig och
suppleant för denne. Högskolestyrelsen utser ordförande och
vice ordförande bland de sakkunniga.

Om ingen av de sakkunniga är verksam inom det område som den
lediga anställningen avser, skall de tillkalla en läkare inom
verksamhetsområdet att ingå som sakkunnig.

Om det behövs får de sakkunniga, efter medgivande av
landstinget, inhämta yttrande från en annan läkare med särskild
erfarenhet från det verksamhetsområde som den lediga
anställningen avser.

11 § Vid annan anställning för specialistutbildad läkare än som
avses i 7 och 9 §§ skall landstinget fästa avseende främst vid
skickligheten för anställningen.

12 § Sakkunniga skall samråda med varandra och utan onödigt
dröjsmål avge sina anställningsförslag.

Föreskrifterna i 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) om
omröstning och om rätt att få en avvikande mening antecknad
skall tillämpas i fråga om de sakkunnigas beslut.

13 § Vikariat på anställning som läkare som beräknas vara minst
sex månader i följd ges i samma ordning som anställningen om
Socialstyrelsen inte medgett undantag.

14 § Läkare för allmäntjänstgöring anställs genom förordnande
för högst två år.

Läkare för specialiseringstjänstgöring vid enheter som har
upplåtits för grundläggande utbildning av läkare anställs genom
förordnande för högst sex månader utöver den beräknade tid som
behövs för att uppnå de kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt som föreskrivits för specialiteten. Sådana
anställningar för läkare får dock ske genom förordnande tills
vidare, om det med hänsyn till den verksamhet som bedrivs vid
enheten kan ske utan att utbildningens eller forskningens behov
åsidosätts.

Tidsbegränsade förordnanden som har meddelats enligt första
eller andra stycket får förlängas utöver den föreskrivna
längsta tiden om särskilda skäl föreligger.

15 § Den myndighet som skall anställa någon som avses i denna
förordning skall utan dröjsmål anslå de sakkunnigas beslut om
anställningsförslag på landstingets anslagstavla med uppgift om
den dag då anslaget skedde. I kommun som inte ingår i något
landsting anslås förslaget på kommunens anslagstavla.

Överklagande

16 § Beslut av sakkunniga om anställningsförslag får överklagas
hos Socialstyrelsen. Skrivelsen med överklagandet skall ha
kommit in till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag då
beslutet togs.

Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

Övergångs bestämmelser

1998:1518

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 6 § beträffande
psykolog, psykoterapeut och sjukhusfysiker den 1 juli 1999, och
i övrigt den 1 januari 1999, då förordningen (1982:771) om
behörighet till vissa tjänster inom hälso- och sjukvården och
om tillsättning av sådana tjänster skall upphöra att gälla.

2013:1152

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Behörig till anställning som fysioterapeut eller som
vikarie på sådan anställning är även den som har legitimation
som sjukgymnast.