Förordning (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m

SFS nr
1998:1519
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:434

1 § I denna förordning ges föreskrifter om behörighet till
vissa anställningar inom folktandvården och om hur sådana
anställningar sker.

2 § Behörig till en anställning som tandläkare under
specialiseringstjänstgöring är den som har legitimation som
tandläkare och som har utövat allmän tandläkarpraktik under
minst två år.

3 § Tandläkare under specialiseringstjänstgöring anställs för
högst sex månader utöver den beräknade tid som behövs för att
uppnå de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
föreskrivits för den sökta specialiteten.

Tandläkare, i vars arbetsuppgifter det ingår att i väsentlig
omfattning medverka i högskoleutbildning för tandläkarexamen,
anställs tills vidare, dock längst för tre år.
Förordning (2007:434).

4 § Vid anställning som chef vid en enhet för
specialisttandvård skall landstinget fästa avseende främst vid
skickligheten för anställningen.

Övergångsbestämmelser

1998:1519

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då
förordningen (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom
folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster skall
upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter om allmäntjänstgöring som tandläkare
gäller fortfarande i fråga om tandläkare som skall fullgöra
sådan tjänstgöring för att få legitimation för tandläkare.