Förordning (1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

SFS nr
1998:1526
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1998-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:830
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:45

Uppgifter

1 § Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor prövar frågor om
tvister om tillämpningen av avtalet den 31 januari 1986 om
ersättning vid personskada (PSA). Skiljenämnden prövar också
överklaganden av beslut av Kammarkollegiet enligt

-– lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada
m.m.,

-– förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada
till elev i viss gymnasieskolutbildning, och

-– förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till
deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Skiljenämnden prövar även andra frågor i den mån det framgår
av avtal eller andra författningar eller beslut.
Förordning (2002:247).

2 § Skiljenämnden skall lämna underrättelser om sina beslut
till Kammarkollegiet och den av parterna inrättade nämnden för
bedömning av ärenden om personskadeersättning inom det statliga
avtalsområdet (PSA-nämnden). Förordning (2002:247).

Organisation

3 § Skiljenämnden består av ordförande och ytterligare två
ledamöter. Ledamöterna förordnas av regeringen för en bestämd
tid. För ordföranden utser regeringen en personlig ersättare.
För varje övrig ledamot utser regeringen två personliga
ersättare. En ledamot, dock inte ordföranden, och dennes
ersättare utses efter förslag av de statsanställdas
huvudorganisationer.

Ordföranden och ordförandens ersättare skall vara eller ha
varit ordinarie domare. Förordning (2007:45).

4 § Skiljenämndens kansligöromål utförs av Kammarkollegiet, som
utser sekreterare åt nämnden.

5 § Staten som arbetsgivare företräds inför skiljenämnden av
Arbetsgivarverket.

Ärendenas handläggning

6 § Bestämmelserna i 7, 8, 30-34 och 43 §§ lagen (1999:116) om
skiljeförfarande gäller för handläggningen, om inte annat
följer av denna förordning. Förordning (2000:583).

7 § Skiljenämnden sammanträder när ordföranden anser att det
behövs.

8 § Ett ärende avgörs efter föredragning av sekreteraren.

9 § Skiljenämnden får ge den som förväntas kunna lämna
upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara när nämnden
behandlar ärendet, dock inte när den fattar beslut.

Den som har varit närvarande får av skiljenämnden tillerkännas
skälig ersättning av allmänna medel för sina
inställelsekostnader.

Ersättning m.m.

10 § Bestämmelserna i förordningen (1992:1299) om ersättning
för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. skall
tillämpas på skiljenämnden.

11 § Kostnaderna för skiljenämndens verksamhet betalas av
Kammarkollegiet.

Verksamhetsberättelse och årlig redovisning

12 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag skall inte tillämpas på skiljenämnden.
Förordning (2007:45).

13 § Skiljenämnden skall senast den 1 april varje år lämna en
berättelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste
kalenderåret. Förordning (2007:45).

Övergångsbestämmelser

1999:8

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1999. Den
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1999.