Socialförsäkringsregisterförordning (1998:1576)

SFS nr
1998:1576
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:766
Upphävd
2003-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:876

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om
socialförsäkringsregister enligt socialförsäkringsregisterlagen
(1997:934).

Användning av socialförsäkringsregister

2 § Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om hur
Statens pensionsverk och det för kommunerna och landstingen
gemensamma organet för administration av personalpensioner får
använda och ha direkt åtkomst till socialförsäkringsregister
enligt 4 och 15 §§ socialförsäkringsregisterlagen (1997:934).

Sambearbetning

3 § Socialförsäkringsregister får genom sambearbetning
tillföras uppgifter från

1. folkbokföringsdatabasen som förs enligt lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens
folkbokföringsverksamhet,

2. beskattningsdatabasen som förs enligt lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet,

3. register hos Centrala studiestödsnämnden,

4. utsöknings- och indrivningsdatabasen som förs enligt lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i
kronofogdemyndigheternas verksamhet,

5. register hos Arbetsmarknadsstyrelsen, länsarbetsnämnder och
arbetslöshetskassor,

6. sådana register som innehåller uppgifter om hyra för
hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet,

7. register hos sådana organ i andra stater som har att
handlägga ärenden om social trygghet i enlighet med EG-
rättsliga regler,

8. register hos Pliktverket, och

9. register hos Kriminalvårdsstyrelsen och Statens
institutionsstyrelse.
Förordning (2002:876).

4 § I de fall uppgifter i socialförsäkringsregister får lämnas
ut på medium för automatiserad behandling får sådana
identifieringsuppgifter som är nödvändiga för utlämnandet
tillföras socialförsäkringsregister genom sambearbetning.
Förordning (2001:1160).

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling
och direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister

5 § Uppgifter i socialförsäkringsregister får lämnas ut på
medium för automatiserad behandling till sådana organ som avses
i 3 § 7. Förordning (2001:1160).

5 a § Uppgifter om enskilds namn, personnummer och i
förekommande fall samordningsnummer samt de uppgifter som avses
i 7 § 1, 2 och 16 socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får
av de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket
lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Centrala
studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna.

Centrala studiestödsnämnden och arbetslöshetskassorna får ha
direkt åtkomst till uppgifter som avses i första stycket.
Förordning (2001:1160).

6 § För information om fastställd dagpenning och för
redovisning av utbetalade aktivitetsstöd får uppgifter i
socialförsäkringsregister lämnas ut på medium för automatiserad
behandling till Arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (2000:1043).

7 § För verkställighet enligt utsökningsbalken och annan
författning får uppgifter i socialförsäkringsregister om
utbetalda socialförsäkringsersättningar och bidrag lämnas ut på
medium för automatiserad behandling till kronofogdemyndighet.

För beskattningsändamål får följande uppgifter i
socialförsäkringsregister lämnas ut på medium för automatiserad
behandling till skatteförvaltningen:

1. försäkring mot kostnader för sjuklön,

2. sjukpenninggrundande inkomst av annat förvärvsarbete, och

3. utsänd person.
Förordning (2001:1160).

8 § För utbetalning av socialförsäkringsersättningar och bidrag
och för information får uppgifter i socialförsäkringsregister
lämnas ut på medium för automatiserad behandling till det för
kommunerna och landstingen gemensamma organet för
administration av personalpensioner. Förordning (2001:1160).

9 § För betalningar får nödvändiga identifieringsuppgifter och
uppgifter om belopp lämnas ut från socialförsäkringsregister på
medium för automatiserad behandling till bank och till den som
bedriver bankgiro- eller postgiroverksamhet.
Förordning (2001:1160).

10 § I de fall uppgifter får tillföras
socialförsäkringsregister genom sambearbetning får nödvändiga
identifieringsuppgifter lämnas ut på medium för automatiserad
behandling till den som skall tillhandahålla uppgifterna.
Förordning (2001:1160).

Sökbegrepp

11 § Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om
begränsningar av användningen av uppgifter som sökbegrepp i
socialförsäkringsregister enligt 18 § fjärde stycket
socialförsäkringsregisterlagen (1997:934).

Gallring

12 § Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om kortare
gallringsfrist enligt 19 § första stycket
socialförsäkringsregisterlagen (1997:934).

Riksarkivet får efter samråd med Riksförsäkringsverket meddela
föreskrifter om undantag från gallring med stöd av 19 § tredje
stycket socialförsäkringsregisterlagen.

Verkställighetsföreskrifter

13 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för verkställigheten av
socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) och denna förordning.

Särskilt om Premiepensionsmyndighetens register

14 § Om föreskrifter enligt 2, 11, 12 eller 13 § gäller
socialförsäkringsregister som förs särskilt för
Premiepensionsmyndigheten skall Riksförsäkringsverket och
Riksarkivet samråda med Premiepensionsmyndigheten innan
föreskrifterna beslutas.