Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan

SFS nr
1998:1591
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1234

Svenska kyrkan som trossamfund

1 § Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund som
framträder som församlingar och stift. Svenska kyrkan har också
nationella organ.

2 § Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan
mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver
en rikstäckande verksamhet.

3 § Svenska kyrkan får förvärva rättigheter och ta på sig
skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter.

Samma rätt har var för sig Svenska kyrkans församlingar,
sammanslutningar av församlingar (kyrkliga samfälligheter) och
stift.

Organisatorisk uppbyggnad

4 § Församlingen är lokal enhet inom Svenska kyrkan och
omfattar de personer som tillhör Svenska kyrkan och är bosatta
inom församlingens område.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst,
bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Det kan också finnas icke-territoriella församlingar.

5 § Stiftet är regional enhet inom Svenska kyrkan och omfattar
församlingarna inom stiftets område.

Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn
över församlingslivet.

För varje stift skall det finnas en biskop.

6 § Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Kyrkomötet får inte besluta i sådana enskilda frågor som det är
en församlings eller ett stifts uppgift att besluta i.

Kyrkoavgift

7 § Den som tillhör Svenska kyrkan skall betala lokal och
regional kyrkoavgift.

8 § Församlingen beslutar om lokal kyrkoavgift. Om församlingen
ingår i en kyrklig samfällighet, får samfälligheten besluta om
hela eller del av avgiften.

Stiftet beslutar om regional kyrkoavgift.

Kyrklig egendom

9 § Prästlönefastigheter och prästlönefonder
(prästlönetillgångar) har till ändamål att bidra till de
ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse.
Endast avkastningen får användas för ändamålet.

Prästlönetillgångarna skall förvaltas av Svenska kyrkan såsom
självständiga förmögenheter. Regeringen får besluta om tillsyn
av förvaltningen.

Förmögenheten skall vara placerad på ett godtagbart sätt.

Rätten att ta del av handlingar

10 § Bestämmelser om rätten att ta del av Svenska kyrkans
handlingar när det gäller vissa verksamheter finns i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:478).

11 § Även utöver vad som följer av 10 § skall var och en ha
rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar. Denna rätt får
begränsas bara om det är särskilt motiverat med hänsyn till

1. skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska
förhållanden,

2. Svenska kyrkans ekonomiska intresse, eller

3. något synnerligen väsentligt intresse.

Kyrkans arkiv

12 § Svenska kyrkans arkiv bildas av de handlingar från Svenska
kyrkans verksamhet som avses i 11 §.

Svenska kyrkans arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas
så att de tillgodoser

1. rätten enligt 11 § att ta del av kyrkans handlingar,

2. behovet av information för rättskipning och förvaltning, och

3. forskningens behov.

Vid arkivbildningen och arkivvården skall beaktas att Svenska
kyrkans arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

Överprövning

13 § Beslut som innebär att någon inte får ta del av sådana
handlingar som avses i 11 § överprövas på det sätt som Svenska
kyrkan bestämmer. I den utsträckning som Svenska kyrkan
bestämmer får också andra beslut överprövas.

För att inom Svenska kyrkan ytterst pröva frågor enligt första
stycket skall ett särskilt organ inrättas. Ordföranden i detta
organ skall vara eller ha varit ordinarie domare.

Skyldighet att lämna uppgifter

14 § Svenska kyrkan ska till det register som avses i 7 §
lagen (1998:1593) om trossamfund lämna uppgifter om

1. stadgar,

2. indelning i församlingar, kyrkliga samfälligheter och
stift, och

3. en kontaktperson som är behörig att företräda Svenska
kyrkan i frågor om registrering samt kontaktpersonens namn,
postadress och personnummer eller samordningsnummer eller, om
sådana nummer saknas, födelsedatum. Motsvarande uppgifter får
lämnas för varje församling, kyrklig samfällighet eller
stift.

Ändringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas
för registrering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna
bestämmelse. Lag (2009:1234).

Övergångsbestämmelser

1998:1591

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen
(1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska
kyrkan.