Lag (1998:1593) om trossamfund

SFS nr
1998:1593
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1236

Allmänna bestämmelser om trossamfund

1 § Bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och
den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2 § Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös
verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

3 § Ingen är skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal
eller löfte som strider mot denna bestämmelse är ogiltigt.

4 § Barn som har fyllt 12 år kan inte inträda i eller utträda
ur ett trossamfund utan eget samtycke.

Registrerat trossamfund

5 § Med registrerat trossamfund avses

1. Svenska kyrkan, och

2. trossamfund som har registrerats enligt denna lag.

6 § Bestämmelser om grunderna för Svenska kyrkan som
trossamfund finns i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

Bestämmelserna i 7-12 §§, 13 § första-tredje stycket och 17 §
gäller inte för Svenska kyrkan.

Registrering

7 § Ett trossamfund skall på egen begäran registreras av den
myndighet som regeringen bestämmer, om trossamfundet har

1. stadgar där det finns bestämmelser om trossamfundets ändamål
och om hur det fattas beslut i trossamfundets angelägenheter,
och

2. en styrelse eller motsvarande organ.

Ett trossamfund får registreras bara om dess namn är ägnat att
särskilja trossamfundets verksamhet från andras. Bestämmelserna
i 10 § firmalagen (1974:156) om hinder mot registrering av
firma skall också tillämpas i fråga om trossamfunds namn.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser får inte
registreras enligt denna lag.

8 § Registreringen ska omfatta

1. trossamfundets namn och postadress,

2. trossamfundets stadgar,

3. en kontaktperson som är behörig att företräda
trossamfundet i frågor om registrering samt kontaktpersonens
namn, postadress och personnummer eller samordningsnummer
eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum.

Ändringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas
för registrering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter i registreringsärenden
enligt denna lag. Lag (2009:1236).

9 § Ett trossamfund som har registrerats enligt 7 § får
förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan
vid domstol och andra myndigheter.

Trossamfundets rättsliga ställning enligt första stycket upphör
när likvidation har avslutats enligt 11 §, när avregistrering
sker enligt 12 § och, om trossamfundet har försatts i konkurs,
när konkursen avslutas utan överskott.

10 § Ansvaret för de skyldigheter som har uppkommit för
trossamfundet före registreringen övergår på det registrerade
trossamfundet genom registreringsbeslutet, om trossamfundet har
utgjort en ideell förening. Genom registreringen övergår även
trossamfundets rättigheter till det registrerade trossamfundet.

11 § Registreringsmyndigheten skall besluta att trossamfundet
skall träda i likvidation om

1. de krav som gäller för registrering enligt 7 § första
stycket inte längre är uppfyllda,

2. likvidationsskyldighet föreligger enligt stadgarna, eller

3. samfundet har försatts i konkurs som har avslutats med
överskott.

Likvidator förordnas av registreringsmyndigheten. Beslut om
likvidation och förordnande av likvidator skall registreras.
För likvidation gäller i övrigt 11 kap. 9-11 och 13 §§, 15 §
tredje stycket samt 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar.

Likvidationen är avslutad när likvidatorerna har avgett
slutredovisning. Detta förhållande skall genast anmälas för
registrering.

12 § Ett trossamfund som uppfyller kraven i 7 § första
stycket kan på egen begäran avregistreras av
registreringsmyndigheten utan föregående likvidation.

Registreringsmyndigheten får också avregistrera ett
trossamfund om det, trots påminnelse, inte betalar
registerhållningsavgiften. Påminnelsen ska ha innehållit en
upplysning om att trossamfundet kan komma att avregistreras.

Vid avregistrering övergår trossamfundet i en ideell
förening, som övertar trossamfundets rättigheter och
skyldigheter. Lag (2009:1236).

Organisatoriska delar

13 § Självständiga organisatoriska delar av ett trossamfund som
har registrerats enligt denna lag får också registreras, om de
uppfyller kraven i 7 §. För registrerade organisatoriska delar
gäller bestämmelserna i 8 §, 9 § andra stycket och 10-12 §§.

Organisatoriska delar som har registrerats enligt denna lag får
var för sig förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter
samt föra talan vid domstol och andra myndigheter.

Förlorar trossamfundet sin rättsliga ställning enligt 9 § andra
stycket och begär dess organisatoriska delar inte
avregistrering enligt 12 § inom en månad därefter eller avslås
en sådan begäran, skall registreringsmyndigheten besluta att de
organisatoriska delarna skall träda i likvidation.

Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift
är registrerade organisatoriska delar av Svenska kyrkan.

Registrerade trossamfunds namn

14 § Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som
är förväxlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd
offentligen användas av någon annan annat än som benämning på
trossamfundet i fråga.

Vid överträdelse av första stycket tillämpas 15 och 18-20 §§
firmalagen (1974:156). Härvid skall vad som sägs om
firmaintrång gälla intrång i trossamfundets namn. I fråga om
registrerade trossamfunds namn skall även 16 § firmalagen
tillämpas.

Första och andra styckena gäller också för registrerade
organisatoriska delars namn.

Registrerade trossamfunds förhållande till tredje man

15 § För ett registrerat trossamfunds skyldigheter i
förhållande till tredje man svarar endast trossamfundets
tillgångar.

För skyldigheter i förhållande till tredje man som ett
trossamfunds registrerade organisatoriska delar har ådragit sig
svarar endast den organisatoriska delens tillgångar.

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

16 § Svenska kyrkan har rätt till hjälp av staten med
bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från dem
som tillhör Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna. Även
andra registrerade trossamfund kan beviljas sådan hjälp.
Bestämmelser om förfarandet meddelas i särskild lag.

Regeringen beslutar att ett annat registrerat trossamfund än
Svenska kyrkan skall få sådan hjälp. Regeringen får besluta att
ett trossamfund som har beviljats hjälp inte längre skall få
det.

Hjälpen får lämnas endast till ett trossamfund som

1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande
värderingar som samhället vilar på, och

2. är stabilt och har egen livskraft. Lag (1999:956).

Överklagande

17 § Beslut av registreringsmyndigheten får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets
dag när det gäller

1. beslut att avskriva en ansökan om registrering eller att
vägra registrering enligt 7 eller 13 §,

2. beslut i frågor om avregistrering enligt 12 §, och

3. beslut enligt 11 § eller 13 § tredje stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:1236).

Övergångsbestämmelser

2009:1236

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

2. De nya bestämmelserna i 12 § andra stycket tillämpas för
första gången i fråga om registerhållningsavgift som har
förfallit till betalning efter ikraftträdandet.