Lag (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris

SFS nr
1998:1600
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1339

Inledande bestämmelser

1 § Överlåts en tillgång som ingår i näringsverksamhet utan
ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet
utan att detta är affärs-mässigt motiverat och är villkoren
enligt denna lag uppfyllda, skall uttagsbeskattning enligt
punkt 1 a första stycket av anvisningarna till 22 §
kommunalskattelagen (1928:370) inte ske.

Har inte ersättning utgått med ett belopp som motsvarar minst
tillgångens skattemässiga värde, skall, om de nämnda villkoren
uppfylls, överlåtelsen behandlas som om tillgången avyttrats
mot en ersättning som motsvarar det skattemässiga värdet.
Tillgången anses i sådant fall förvärvad för samma belopp.

2 § Lagen gäller inte om

1. förutsättningar föreligger för undantag från omedelbar
beskattning på grund av överlåtelsen enligt bestämmelserna om
fusion eller fission i lagen (1998:1603) om beskattningen vid
fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser,

2. överlåtelsen avser utdelning eller utskiftning enligt 3 § 7
a mom. eller 3 § 8 mom. tredje stycket lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt av aktier eller andra andelar som utgör
omsättningstillgångar enligt punkt 4 av anvisningarna till 21 §
kommunalskattelagen (1928:370) eller

3. marknadsvärdet av tillgången är lika med eller lägre än
tillgångens skattemässiga värde.

Definitioner

3 § Begrepp som används i denna lag har, om inte annat anges,
samma innebörd som i kommunalskattelagen (1928:370) och lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

4 § Med fysisk person avses även svenskt dödsbo.

5 § Med företag avses

1. svenskt aktiebolag,

2. svensk ekonomisk förening,

3. svensk sparbank,

4. svensk stiftelse,

5. svensk ideell förening,

6. svenskt ömsesidigt försäkringsföretag eller

7. sådant utländskt bolag som anges i 16 § 2 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt.

Som företag räknas inte bostadsförening eller
bostadsaktiebolag, invest-mentföretag eller utländskt
skadeförsäkringsföretag.

6 § Med handelsbolag avses svenskt handelsbolag som har endast
fysiska personer eller andra företag än svenska stiftelser och
svenska ideella föreningar som delägare.

7 § Med andel avses aktie eller annan andel i sådant företag
som anges i 5 § första stycket 1, 2 eller 7.

8 § En tillgång skall anses ingå i näringsverksamhet om
ersättning eller realisationsvinst vid avyttring utgör intäkt
av näringsverksamhet.

9 § Med skattemässigt värde avses följande:

1. För lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och
liknande tillgångar: det värde som gäller vid beskattningen. I
fråga om fastighet som utgör lagertillgång skall hänsyn tas
till värdeminskningsavdrag som har gjorts vid beskattningen men
inte i räkenskaperna.

2. För tillgångar, på vilka reglerna i 25-31 §§ lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt är tillämpliga:
omkostnadsbeloppet. I fråga om fastigheter skall
omkostnadsbeloppet, beräknat med bortseende från bestämmelserna
i 25 § 4 mom. tredje stycket första meningen och 5 mom. första
stycket lagen om statlig inkomstskatt, minskas med medgivna
värdeminskningsavdrag och sådana andra avdrag som anges i punkt
5 första stycket första och andra meningarna av anvisningarna
till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). Detta gäller dock
inte avdrag som hänför sig till tiden före år 1952. I fråga om
bostadsrätter och dylikt beräknas omkostnadsbeloppet med
bortseende från bestämmelsen i 26 § 5 mom. tredje stycket
första meningen lagen om statlig inkomstskatt.

3. För inventarier och övriga andra tillgångar än sådana som
avses i 1 och 2: anskaffningsvärdet minskat med medgivna
värdeminskningsavdrag och liknande avdrag.

10 § Har ett överlåtet inventarium eller en annan tillgång på
vilken reglerna om avdrag för värdeminskning i punkterna 12-14
av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) är
tillämpliga utgjort endast en del av överlåtarens hela bestånd
av sådan egendom, skall som skattemässigt värde anses en skälig
del av hela värdet.

11 § Med marknadsvärde avses marknadsvärdet enligt punkt 1 a
fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen
(1928:370).

12 § Med verksamhetsgren avses sådan del av en rörelse som
lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Med
rörelse avses annan verksamhet än innehav av kontanta medel
eller värdepapper. Innehav av kontanta medel eller värdepapper
hänförs dock till en rörelse om medlen eller värdepappren
innehas som ett led i rörelsen.

Innehav av andelar i ett företag anses som en verksamhet eller
en verksamhetsgren om förvärvaren efter förvärvet under samma
beskattningsår äger näringsbetingade andelar i företaget.

Om uttagsbeskattning inte sker

13 § Om uttagsbeskattning inte sker gäller 14-17 §§.

14 § Har tillgången överlåtits av ett företag, skall
överlåtelsen inte medföra att någon skall ta upp skillnaden
mellan marknadsvärdet och ersättningen som intäkt.

Har tillgången överlåtits till en fysisk person och har
ersättning inte utgått, gäller bestämmelsen i första stycket
inte för ett belopp motsvarande det skattemässiga värdet av
tillgången. Har ersättning utgått med ett belopp som
understiger det skattemässiga värdet, gäller bestämmelsen i
första stycket inte för ett belopp motsvarande skillnaden
mellan det skattemässiga värdet och ersättningen.

Har tillgången överlåtits till ett handelsbolag med fysiska
personer som delägare, tillämpas bestämmelserna i andra stycket
för personerna. Lag (1999:1152).

15 § Har tillgången förvärvats av ett företag, skall kostnad
för förbättring av andel i företaget eller för andel i ett
företag som direkt eller indirekt äger andel i det förvärvande
företaget anses inte ha nedlagts på grund av överlåtelsen.

Har tillgången förvärvats från en andelsägare i företaget
gäller följande. Har ersättning för tillgången inte utgått,
gäller bestämmelsen i första stycket inte för ett belopp
motsvarande det skattemässiga värdet av tillgången. Har
ersättning utgått med ett belopp som understiger det
skattemässiga värdet, gäller bestämmelsen i första stycket inte
för ett belopp motsvarande skillnaden mellan det skattemässiga
värdet och ersättningen.

16 § Avser överlåtelsen en näringsfastighet eller motsvarande
bostadsrätt eller dylikt, tillämpas inte bestämmelserna i punkt
5 första stycket tredje meningen och andra stycket av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370).

17 § Avser överlåtelsen en fastighet som utgör lagertillgång,
tillämpas inte bestämmelsen i punkt 4 andra stycket av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370).

Villkor för undantag från uttagsbeskattning

Överlåtaren och förvärvaren

18 § Överlåtaren och förvärvaren skall vara en fysisk person,
ett företag eller ett handelsbolag.

En svensk stiftelse eller en svensk ideell förening får inte
vara förvärvare. En stiftelse får dock vid ombildning av
sparbank till bankaktiebolag enligt 8 kap. sparbankslagen
(1987:619) förvärva aktier från sparbanken. Vidare får en
ideell förening som är skattskyldig för all sin verksamhet
förvärva en tillgång från en annan ideell förening.
Lag (1999:1339).

Skattskyldighet

19 § Förvärvaren skall omedelbart efter förvärvet vara
skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet i vilken
tillgången ingår. Inkomsten av verksamheten eller del av
verksamheten i vilken tillgången ingår får inte vara undantagen
från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av
dubbelbeskattning. Är förvärvaren ett handelsbolag, gäller vad
som nu sagts samtliga delägare i bolaget.

Koncernbidragsrätt saknas

20 § Kan inte överlåtaren med avdragsrätt lämna koncernbidrag
till för-värvaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen
sker, skall överlåtarens hela verksamhet, en verksamhetsgren
eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren
överlåtas.

Kravet enligt första stycket gäller inte vid överlåtelse mellan
ett handelsbolag och ett företag som är delägare i
handelsbolaget.

Underskott hos förvärvaren

21 § Är förvärvaren en fysisk person, får det under
beskattningsåret närmast före det beskattningsår då
överlåtelsen sker inte ha uppkommit underskott i den
förvärvskälla hos honom som förvärvet avser. Vidare gäller att
personen inte får ha rätt till avdrag för underskott av annan
förvärvskälla enligt 46 § 1 mom. kommunalskattelagen
(1928:370).

22 § Är förvärvaren ett företag, får det under beskattningsåret
närmast före det beskattningsår då överlåtelsen sker inte ha
uppkommit underskott i förvärvskälla hos förvärvaren eller hos
ett företag till vilket förvärvaren kan lämna koncernbidrag med
avdragsrätt avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker.

Första stycket tillämpas inte om överlåtaren kan med
avdragsrätt lämna koncernbidrag till förvärvaren avseende det
beskattningsår då överlåtelsen sker. Som villkor gäller att
sådan begränsning av rätt till avdrag för underskott
(avdragsbegränsning), som anges i 8 § lagen (1993:1539) om
avdrag för underskott av näringsverksamhet, inte skulle gälla
om förvärvaren erhåller koncernbidrag från överlåtaren avseende
det beskattningsår då överlåtelsen sker. Avdragsbegränsning får
inte heller gälla om ett företag, till vilket förvärvaren kan
lämna koncernbidrag med avdragsrätt utan att avdragsbegränsning
gäller för företaget, indirekt via förvärvaren erhåller
koncernbidrag avseende samma beskattningsår från överlåtaren.
Lag (1999:644).

23 § Är förvärvaren ett handelsbolag gäller följande.

Beträffande varje delägare i handelsbolaget som är fysisk
person gäller att det under beskattningsåret närmast före det
beskattningsår då överlåtelsen sker inte får ha uppkommit
underskott i den förvärvskälla hos delägaren som förvärvet
avser. Vidare gäller att delägaren inte får ha rätt till avdrag
för underskott av annan förvärvskälla enligt 46 § 1 mom.
kommunalskattelagen (1928:370).

Beträffande varje delägare i handelsbolaget som är företag
gäller att det under beskattningsåret närmast före det
beskattningsår då överlåtelsen sker inte får ha uppkommit
underskott i förvärvskälla hos delägaren eller hos ett företag
till vilket delägaren kan lämna koncernbidrag med avdragsrätt
avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker. Detta gäller
dock inte beträffande delägare som har överlåtit tillgången.

Tredje stycket tillämpas inte om överlåtaren avseende det
beskattningsår då överlåtelsen sker kan med avdragsrätt lämna
koncernbidrag till varje delägare i det förvärvande
handelsbolaget som inte uppfyller villkoret i det lagrummet.
Som villkor gäller att sådan begränsning av rätt till avdrag
för underskott (avdragsbegränsning), som anges i 8 § lagen
(1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet, inte
skulle gälla för någon sådan delägare om delägaren erhåller
koncernbidrag från överlåtaren avseende det beskattningsår då
överlåtelsen sker. Avdragsbegränsning får inte heller gälla om
ett företag, till vilket någon delägare kan lämna koncernbidrag
med avdragsrätt utan att avdragsbegränsning gäller för
företaget, indirekt via delägaren erhåller koncernbidrag
avseende samma beskattningsår från överlåtaren.
Lag (1999:644).

24 § har upphävts genom lag (1999:644).

25 § Bestämmelserna i 21-23 §§ gäller inte beträffande
underskott hos en fysisk person eller ett företag som avstår
från att utnyttja underskottet. Lag (1999:644).

Villkor avseende kvalificerade andelar m.m.

26 § Är överlåtaren en fysisk person gäller följande.

Förvärvaren skall vara en fysisk person eller ett företag.

Är förvärvaren ett företag, skall samtliga andelar i företaget
vara kvalificerade enligt 3 § 12 a mom. lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt.

En andel skall inte anses kvalificerad om 3 § 12 b mom. lagen
om statlig inkomstskatt inte skall tillämpas på grund av 3 § 12
e mom. den lagen.

27 § Är överlåtaren ett företag och är någon andel i företaget
kvalificerad gäller följande.

Förvärvaren skall vara en fysisk person, ett företag eller ett
handelsbolag med enbart företag som delägare.

Är förvärvaren ett företag, skall minst samma andel av
andelarna i det förvärvande företaget vara kvalificerade som
andelen kvalificerade andelar i det överlåtande företaget.

Är förvärvaren ett handelsbolag, skall minst samma andel av
andelarna i vart och ett av de delägande företagen vara
kvalificerade som andelen kvalificerade andelar i det
överlåtande företaget.

28 § Är överlåtaren ett handelsbolag med fysisk person som
delägare gäller följande.

Förvärvaren skall vara en fysisk person eller ett företag.

Är förvärvaren ett företag, skall samtliga andelar i företaget
vara kvalificerade.

29 § Är överlåtaren ett handelsbolag med enbart företag som
delägare och är i fråga om ett eller flera av företagen någon
andel i företaget kvalificerad gäller följande.

Förvärvaren skall vara en fysisk person eller ett företag.

Är förvärvaren ett företag skall minst samma andel av andelarna
i det förvärvande företaget vara kvalificerade som den största
andelen kvalificerade andelar i ett delägande företag i det
överlåtande handelsbolaget.

30 § En andel i ett överlåtande eller förvärvande företag, som
– direkt eller indirekt – innehas av ett annat företag, skall
anses kvalificerad till den del som svarar mot förhållandet
mellan kvalificerade andelar i det andra företaget och övriga
andelar i det andra företaget.

31 § Villkoret i 26-29 §§ om att en andel i ett förvärvande
företag skall vara kvalificerad skall anses uppfyllt även om
andelen först efter förvärvet men under samma år i samma
innehavares hand blir kvalificerad. Lämnas utdelning på andelen
efter förvärvet men under samma år i samma innehavares hand,
skall andelen vara kvalificerad vid tidpunkten för utdelningen.

Övergångsbestämmelser

1998:1600

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas på
överlåtelser som görs efter ikraftträdandet.

1999:1152

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas på
överlåtelser som görs den 1 januari 2000 eller senare