Lag (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner

SFS nr
1998:1602
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:646

Inledande bestämmelser

1 § Avyttrar en juridisk person (det säljande företaget) till
en annan juridisk person inom samma koncern (det köpande
företaget) en andel (den överlåtna andelen) i ett företag (det
överlåtna företaget) med realisationsvinst och är villkoren i
denna lag uppfyllda, medges efter yrkande uppskov med
beskattningen av realisationsvinsten vid tillämpning av
kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt.

Är säljaren ett handelsbolag, medges varje delägare efter
yrkande uppskov med beskattningen om villkoren i denna lag är
uppfyllda.

2 § Med realisationsvinst avses i denna lag även

1. belopp för vilket uttagsbeskattning sker vid icke
yrkesmässig avyttring som avses i 1 § och

2. belopp varmed det säljande företagets inkomst vid icke
yrkesmässig avyttring som avses i 1 § skall höjas på grund av
bestämmelsen i 43 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

3 § Med andel avses aktie eller annan andel i ett svenskt
aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, ett svenskt
handelsbolag eller en utländsk juri-disk person.

4 § Vid tillämpning av denna lag skall vid en sådan fusion
eller fission som anges i 4 respektive 5 § lagen (1998:1603) om
beskattningen vid fusioner, fissioner och
verksamhetsöverlåtelser det övertagande företaget anses köpa
sådana andelar i det överlåtande företaget som inte redan ägs
av det övertagande företaget.

5 § Lagen gäller inte om

1. andelen innehas av ett överlåtande företag vid en sådan
fusion eller fission som anges i 4 respektive 5 § lagen
(1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och
verksamhetsöverlåtelser och förutsättningar föreligger enligt
den lagen för undantag från omedelbar beskattning eller

2. undantag från omedelbar beskattning skall medges enligt
bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelser i lagen om
beskattningen vid fusioner, fissioner och
verksamhetsöverlåtelser.

6 § Det som i 1 och 9 §§ sägs beträffande delägare i ett
handelsbolag som är säljande företag gäller, om handelsbolaget
direkt eller indirekt genom handelsbolag ägs av ett annat
handelsbolag, delägare i detta handelsbolag.

Villkor för uppskov

7 § Som villkor för uppskov gäller följande:

1. Moderföretaget i koncernen skall vara ett svenskt
aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, en svensk sparbank
eller ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag.

2. Det säljande företaget får inte ingå i en annan koncern än
den i vilken det köpande företaget ingår.

3. Det säljande företaget skall tillsammans med andra företag i
koncernen vid tidpunkten för avyttringen äga andelar i det
överlåtna företaget med minst en fjärdedel av röstetalet för
samtliga andelar i företaget. Alternativt skall det göras
sannolikt att innehavet av andelen betingas av verksamhet som
bedrivs av det säljande företaget eller av ett annat företag i
koncernen.

Har uppskov med beskattningen medgetts med tillämpning av en
bestämmelse om förbud mot diskriminering i ett avtal om
undvikande om dubbelbeskattning, skall med koncern avses även
utländska motsvarigheter.

Den huvudsakliga innebörden av uppskov

8 § Vinst som avses i 1 § skall tas upp som intäkt först när en
omständighet inträffar som medför att den överlåtna andelen
inte längre existerar eller innehas av ett företag som tillhör
samma koncern som det säljande företaget eller av detta
företag, om inte annat följer av 9-14 §§.

9 § Är det säljande företaget ett handelsbolag gäller följande.
Vinst som avses i 1 § skall tas upp som intäkt enligt vad som
anges i 8 §. Övergår äganderätten till en delägares andel i
handelsbolaget – eller en andel i något handelsbolag som direkt
eller indirekt genom handelsbolag äger andel i handelsbolaget –
till någon som inte tillhör samma koncern som detta, skall
vinsten tas upp till beskattning det beskattningsår då
förändringen av äganderätten inträffar. Detsamma gäller om
delägarens andel upphör att existera.

Det säljande företaget upplöses genom likvidation m.m.

10 § Inträffar en omständighet som medför att det säljande
företaget inte längre existerar, skall vinst som avses i 1 §
tas upp som intäkt vid det tillfället.

Första stycket gäller inte om det säljande företaget genom en
sådan fusion som anges i 4 § lagen (1998:1603) om
beskattningen vid fusioner, fissioner och
verksamhetsöverlåtelser går upp i ett företag som tillhör samma
koncern som det säljande företaget. I stället tillämpas de
bestämmelser som avser det säljande företaget på det
övertagande företaget.

Erhåller det säljande företaget genom ett avtal om undvikande
av dubbelbeskattning hemvist i ett annat land, skall vinst som
avses i 1 § tas upp som intäkt vid det tillfället. Detsamma
gäller om det säljande företaget är en utländsk juridisk person
som bedriver verksamhet från fast driftställe här i landet och
upphör att bedriva sådan verksamhet.

Den överlåtna andelen avyttras genom ett andelsbyte

11 § Avyttrar det köpande företaget genom ett sådant andelsbyte
som anges i 1 § lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen
vid andelsbyten den överlåtna andelen till någon som inte ingår
i koncernen och erhålls uppskov med beskattningen, skall vinst
som avses i 1 § inte tas upp till beskattning. I stället anses
var och en av de mottagna andelarna som överlåten andel, varvid
vinsten fördelas på dessa andelar. Avyttras vid andelsbytet
även annan andel i det överlåtna företaget än den överlåtna
andelen, gäller detta samtliga mottagna andelar.

Den överlåtna andelen delas ut m.m.

12 § Vinst som avses i 1 § skall inte tas upp som intäkt om det
köpande företaget delar ut den överlåtna andelen och
utdelningen enligt 3 § 7 a mom. första stycket lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt är undantagen från skatteplikt hos
någon mottagare. En förutsättning för detta är att det köpande
företaget inte medges avdrag för förlust på grund av
utdelningen.

13 § Är det köpande företaget ett dotterföretag till ett
svenskt aktiebolag och delar moderföretaget ut sina andelar i
dotterföretaget och är utdelningen enligt 3 § 7 a mom. första
stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt undantagen
från skatteplikt hos någon mottagare, gäller följande.

På yrkande av det säljande företaget skall vinst som avses i 1
§ tas upp som intäkt först när en omständighet inträffar som
medför att andelen inte längre innehas av det köpande företaget
eller av ett företag som tillhör samma koncern som detta.
Intäkten skall i detta fall tas upp hos det köpande företaget.
Yrkandet skall godkännas av det köpande företaget.

En förutsättning för att ett yrkande som avses i andra stycket
skall medges är att det under beskattningsåret närmast före det
beskattningsår då andelarna delas ut inte har uppkommit
underskott i förvärvskälla hos det köpande företaget eller hos
ett företag till vilket det köpande företaget kan lämna
koncernbidrag med avdragsrätt avseende det beskattningsår då
överlåtelsen sker.

Det överlåtna företaget går upp i ett koncernföretag genom
fusion

14 § Vinst som avses i 1 § skall inte tas upp som intäkt om det
överlåtna företaget går upp i ett annat företag genom en sådan
fusion som anges i 4 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid
fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser och det
övertagande företaget ingår i samma koncern som det säljande
företaget. Som överlåten andel skall anses var och en av de
andelar i det övertagande företaget som omedelbart efter
fusionen innehas av det säljande företaget och företag som
ingår i samma koncern som det företaget. Därvid skall summan av
vinsterna på de faktiskt överlåtna andelarna fördelas på de
nämnda andelarna i det övertagande företaget. Lag (1999:646).

Turordning

15 § Äger det köpande företaget vid tidpunkten för en avyttring
som avses i 1 § andelar av samma slag och sort som den
överlåtna andelen (gamla andelar) eller förvärvar företaget
därefter sådana andelar (nya andelar), skall senare avyttringar
som företaget gör anses ske i följande ordning:

1. gamla andelar,

2. överlåtna andelar,

3. nya andelar.

Bestämmelsen i första stycket har motsvarande tillämpning i
fråga om andra företag som tillhör samma koncern som det
säljande företaget och som i ett senare led förvärvar en
överlåten andel.

Motsvarande turordning tillämpas

1. om det köpande företaget vid tidpunkten för ett sådant
andelsbyte som avses i 11 § äger andelar av samma slag och sort
som de mottagna andelarna (gamla andelar) eller därefter
förvärvar sådana andelar (nya andelar) och

2. i fall som avses i 14 § i fråga om andelar som innehas i det
övertagande företaget omedelbart efter fusionen (överlåtna
andelar) och andelar i detta företag som förvärvas senare (nya
andelar). Lag (1999:646).

Uppdelning av uppskovsbelopp m.m.

16 § Har anskaffningsvärdet för en överlåten andel fördelats på
flera andelar på grund av fondemission, split eller liknande
förfarande, skall var och en av dessa andelar anses som
överlåten andel. Realisationsvinsten avseende den tidigare
överlåtna andelen skall fördelas på den överlåtna andelen, om
den finns kvar efter förfarandet, och de nya andelarna.

Sammanläggs överlåtna andelar, skall den nya andelen anses som
överlåten andel. Realisationsvinsterna avseende de tidigare
överlåtna andelarna skall hänföras till den nya andelen.

Övergångsbestämmelser

1998:1602

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas på
avyttringar som görs efter ikraftträdandet.

1999:646

Denna lag träder i kraft den 15 juli 1999 och tillämpas på
fusioner som genomförs efter den 19 mars 1999. En fusion skall
anses genomförd när det eller de överlåtande företagen har
upplösts.