Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv

SFS nr
1998:1620
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1303

1 § Ett företag som vid utgången av det beskattningsår som
avslutas närmast före den 31 december 1999 har valutakursreserv
får återföra denna till beskattning i den omfattning som anges
i denna lag. Detsamma gäller avsättning till valutakursreserv
som har gjorts i bokslut per den 31 december 1999 eller under
år 2000 under förutsättning att det räkenskapsår som ligger
till grund för bokslutet har påbörjats före den 1 januari 1999.

Valutakursreserv anses föreligga om tillgångarna vid
inkomsttaxeringen har tagits upp till ett lägre värde än som
skulle ha följt vid en tillämpning av punkt 4 av anvisningarna
till 24 § den upphävda kommunalskattelagen (1928:370).

Som förutsättning för att lagen skall tillämpas gäller att den
kvarvarande valutakursreserven finns avsatt i räkenskaperna.

Med företag avses i denna lag fysiska och juridiska personer.
Lag (1999:1303).

2 § Avdrag för avsättning till valutakursreserv återförs till
beskattning

vid 2000 års taxering med minst en femtedel,

vid 2000-2001 års taxeringar med minst två femtedelar,

vid 2000-2002 års taxeringar med minst tre femtedelar,

vid 2000-2003 års taxeringar med minst fyra femtedelar, och

vid 2000-2004 års taxeringar eller, om taxering inte sker år
2004, vid 2000-2005 års taxeringar, med hela beloppet.

3 § Om det beskattningsår som ligger till grund för taxeringen
år 2000 har påbörjats före den 1 januari 1999 behöver ingen del
återföras till beskattning vid denna taxering. Vid följande års
taxeringar återförs avdraget i den ordning som anges i 2 §.

Om det beskattningsår som ligger till grund för taxeringen år
2001 har påbörjats före den 1 januari 1999 behöver ingen del
återföras till beskattning vid denna taxering. Vid följande års
taxeringar återförs avdraget i den ordning som anges i 2 §.

4 § Överstiger det sammanlagda belopp som skall återföras till
beskattning inte 10 000 kronor återförs hela beloppet vid 2000
års taxering. Om det räkenskapsår som ligger till grund för
taxeringen år 2000 har påbörjats före den 1 januari 1999 eller
om taxering inte sker år 2000 skall beloppet i stället
återföras vid närmast följande taxering.

5 § Som intäkt tas upp 74 procent av den kvarvarande
valutakursreserven multiplicerad med statslåneräntan vid
beskattningsårets utgång.

6 § Kvarvarande valutakursreserv återförs omedelbart till
beskattning om

1. den skattskyldige eller, i fråga om handelsbolag, detta har
upphört att bedriva verksamhet i den förvärvskälla som
valutakursreserven hänför sig till,

2. delägare i handelsbolag har avyttrat sin andel i bolaget,

3. företaget har upplösts genom fusion och 8 § inte är
tillämplig,

4. beslut har fattats om att företag som innehar
valutakursreserv skall träda i likvidation,

5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall
försättas i konkurs, eller

6. skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan har upphört
eller sådan inkomst skall undantas från beskattning på grund av
ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning.

7 § Överför en fysisk person sin näringsverksamhet eller
driften av denna till ett aktiebolag eller överförs
näringsverksamheten i ett handelsbolag till ett aktiebolag får
kvarvarande valutakursreserv övertas av och återföras hos
aktiebolaget under förutsättning

1. att överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt 22
kap. inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, såvida det
inte är fråga om apportemission, skjuter till ett belopp
motsvarande överförd valutakursreserv till aktiebolaget.

Tillskott som avses i första stycket 2 beaktas inte vid
beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna. Vid
apportemission skall anskaffningsutgiften för aktierna minskas
med ett belopp motsvarande överförd valutakursreserv minskad
med den avsättning som bolaget gör i räkenskaperna för skatt
som belöper sig på valutakursreserven. Lag (1999:1303).

8 § Vid en sådan fusion eller fission som anges i 4 respektive
5 § lagen (1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner
och verksamhetsöverlåtelser skall – om villkoren i 9 och 10 §§
den lagen är uppfyllda – valutakursreserv övertas.

1998:1620

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
första gången vid 2000 års taxering.

1999:1303

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.