Förordning (1998:1626) om faställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1999

SFS nr
1998:1626
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-11-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1447
Upphävd
2001-01-01

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten för
bränslen till följande belopp för år 1999.

Tabellen är inte med. Hänvisning till den tryckta förordningen.

2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi att energiskatten för år 1999 utgör

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i
industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid
yrkesmässig växthusodling,

2. 9,5 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som
avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap.
4 § lagen om skatt på energi,

3. 12,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
för el-, gas, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner
än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och

4. 15,1 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i övriga fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november – den 31
mars förbrukas i elektriska pannor som ingår i en
elpanneanläggning vars installerade effekt överstiger 2
megawatt, utgör dock energiskatten

1. 11,8 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som
anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi för annat ändamål
än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller
yrkesmässig växthusodling, och

2. 15,1 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-,
värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges
i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi.

Övergångsbestämmelser

2000:1447

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.