Förordning (1998:1633) om statsbidrag till kooperativ utveckling

SFS nr
1998:1633
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1194
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1184

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till lokala kooperativa utvecklingscentrum.

Lokalt kooperativt utvecklingscentrum

2 § Med lokalt kooperativt utvecklingscentrum avses i denna
förordning en ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse
som har framför allt lokala och regionala ideella och
kooperativa organisationer som medlemmar och som

1. har till huvudsaklig uppgift att ge information och råd till
kooperativ verksamhet,

2. bedriver information och opinionsbildning om kooperation som
idé och verksamhetsform, och

3. arbetar med att utveckla nya kooperativa verksamheter.

Förutsättningar för bidrag

3 § Statsbidrag får lämnas för ett år i sänder till lokala
kooperativa utvecklingscentrum för att ge kostnadsfri
information och rådgivning om kooperativa företagsformer.

4 § Det lokala kooperativa utvecklingscentrumets verksamhet
skall omfatta ett län eller, i de fall länets storlek,
invånarantal eller i övrigt starka skäl motiverar det, en eller
flera kommuner.

Bidrag lämnas endast om verksamheten bedöms vara väl skött och
varaktig.

5 § Ett lokalt kooperativt utvecklingscentrum som fått
statsbidrag för det senaste verksamhetsåret skall ha fullgjort
redovisningsskyldigheten i 10 § för att få ytterligare bidrag.

Beräkning av bidrag

6 § Statsbidrag till ett lokalt kooperativt utvecklingscentrum
ges i form av ett grundbidrag och ett rörligt bidrag.

Grundbidragets storlek bestäms med hänsyn till folkmängden inom
det län eller de kommuner som verksamheten omfattar.

Det rörliga bidraget grundas på prestation och resultat i
förhållande till de riktlinjer för stödet till kooperativ
utveckling som Verket för näringslivvsutveckling särskilt
beslutar om. Förordning (2000:1184).

7 § Bidrag får lämnas med högst 50 procent av den beräknade
totala kostnaden för det kooperativa utvecklingscentrumets
verksamhet.

Förfarandet i bidragsärenden

8 § Ansökan om statsbidrag skall göras skriftligen. Den skall
ha kommit in till Verket för näringslivsutveckling senast
den 31 december året före det år för vilket bidrag söks. Till
ansökan skall fogas stadgar eller stiftelseförordnande för den
förening eller stiftelse som söker bidraget.

Ett lokalt kooperativt utvecklingscentrum som bedrivit
verksamhet under året före ansökningsåret skall senast den 1
maj bidragsåret komplettera sin ansökan med en
verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning av
informations- och rådgivningsverksamheten samt en redogörelse
för utvecklingsprojekten för det senaste verksamhetsåret.
Förordning (2000:1184).

9 § Verket för näringslivsutveckling beslutar om bidragets
storlek.

Verket kan, i avvaktan på att en ansökan skall kompletteras
enligt 8 § eller på att redovisningsskyldigheten enligt 10 §
för det senaste verksamhetsåret skall fullgöras, besluta om att
betala ut förskott på bidraget. Förordning (2000:1184).

Särskild redovisning

10 § Ett lokalt kooperativt utvecklingscentrum som har tagit
emot bidrag är skyldigt att senast den 1 maj året efter
bidragsåret redovisa hur bidraget använts det senaste
verksamhetsåret enligt de riktlinjer för stödet till kooperativ
utveckling som Verket för näringslivsutveckling särskilt
beslutar om. Förordning (2000:1184).

Återbetalningsskyldighet

11 § Verket för näringslivsuteckling kan besluta att

– ett förskott på bidrag skall betalas tillbaka om en ansökan
inte kompletterats enligt 8 §,

– ett bidrag eller ett förskott på bidrag som inte har kommit
till avsedd användning skall betalas tillbaka, eller att

– om ett bidrag inte har redovisats enligt 10 § skall bidraget
och utbetalt förskott för nästkommande bidragsår betalas
tillbaka. Förordning (2000:1184).

Övriga bestämmelser

12 § Verket för näringslivsutveckling beslut enligt denna
förordning får inte överklagas. Förordning (2000:1184).

13 § Verket för näringslivsutveckling får meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna
förordning. Förordning (2000:1184).

Övergångsbestämmelser

1998:1633

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:569) om
statsbidrag till kooperativ utveckling. Föreskrifterna om
redovisning och återbetalning i den äldre förordningen skall
dock tillämpas för bidrag som utgått enligt den förordningen.

3. En ansökan om statsbidrag till kooperativ utveckling som
avser bidragsåret 1999 skall ha kommit in till
Regeringskansliet senast den 1 februari samma år.

2001:1194

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:1633) om
statsbidrag till kooperativ utveckling. Föreskrifterna i den
upphävda förordningen skall dock tillämpas för bidrag som
beslutats enligt den förordningen.