Förordning (1998:1634) om regionalt utvecklingsarbete

SFS nr
1998:1634
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:595
Upphävd
2003-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:853

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser om regionalt
utvecklingsarbete för länsstyrelser eller i förekommande fall
samverkansorgan eller regionala självstyrelseorgan samt övriga
statliga myndigheter. Utvecklingsarbetet avser regionala
utvecklingsstrategier, projektverksamhet, sektorssamordning och
myndighetsinformation. Förordning (2002:853).

Det regionala utvecklingsarbetet

2 § Länsstyrelsen och i förekommande fall samverkansorganet
eller det regionala självstyrelseorganet skall verka för att de
av riksdagen fastställda målen för regional utveckling uppnås i
länet och i detta syfte samordna det statliga och inomregionala
utvecklingsarbetet.

Länsstyrelsen eller i förekommande fall samverkansorganet eller
det regionala självstyrelseorganet skall ansvara för att en
långsiktig sektorsövergripande utvecklingsstrategi utarbetas
och hålls aktuell.

I 31-33, 35 och 36 §§ finns bestämmelser om de fall när ett
samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i
länen eller ett regionalt självstyrelseorgan som avses i lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning skall överta uppgifter från länsstyrelsen.
Förordning (2002:853).

Regional utvecklingsstrategi

3 § Den regionala utvecklingsstrategin skall

1. innehålla en analys av de specifika utvecklingsmöjligheterna
i länet som helhet och i dess olika delar med beaktande av
ekologisk hållbarhet samt jämställdhet,

2. redovisa de långsiktiga målen för länets utveckling grundade
på analysen av länets förutsättningar och med beaktande av de
av riksdagen fastställda regionalpolitiska målen,

3. redovisa inom vilka sektorsområden åtgärder skall vidtas för
att de i 2 uppsatta målen skall uppnås,

4. innehålla en tydlig prioritering mellan de olika
sektorsområdena,

5. redovisa hur de samverkande organen medverkar i
genomförandet av strategin,

6. redovisa hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas.

4 § I den regionala utvecklingsstrategin bör det ingå
gemensamma långsiktiga mål för länets utveckling. När strategin
utarbetas skall det särskilt iakttas vilka prioriteringar som
är nödvändiga för att förbättra den inomregionala balansen och
utvecklingen av gles- och landsbygden.

5 § Den regionala utvecklingsstrategin skall utformas så att
den kan utgöra underlag för olika planeringsprocesser och för
utarbetandet av regionala tillväxtavtal och
strukturfondsprogram.

6 § Den regionala utvecklingsstrategin skall utformas så att
den kan utgöra underlag för samordning av statlig och kommunal
verksamhet.

Den regionala utvecklingsstrategin skall också utformas så att
den kan vara ett underlag i Europeiska unionens arbete med
Utvecklingsplanering i Europeiskt perpektiv (ESDP) där
regionalekonomisk och fysisk planering sammanförs.

7 § Har upphävts genom förordning (2002:853).

8 § Har upphävts genom förordning (2002:853).

Länsstyrelsens regionala utvecklingsarbete

9 § Länsstyrelsen skall i sitt regionala utvecklingsarbete

1. utgå från den regionala utvecklingsstrategin,

2. använda tilldelade resurser för regionala
utvecklingsinsatser enligt den regionala utvecklingsstrategin
och i överensstämmelse med de regionalpolitiska målen för
länets utveckling,

3. initiera samverkan med andra statliga myndigheter,
landstinget, länets kommuner, ALMI Företagspartner AB:s
dotterbolag i länet, fackliga organisationer,
näringslivsorganisationer m.fl. organisationer i länet,

4. vidta de åtgärder i övrigt inom ramen för sina befogenheter
som är motiverade från regionalpolitisk synpunkt.

10 § Länsstyrelsen skall ta initiativ för att tillsammans med
landstinget och länets kommuner utveckla den regionala
utvecklingsstrategin för länets långsiktiga utveckling.
Länsstyrelsen skall därvid verka för att statliga myndigheter,
näringslivsorganisationer och andra berörda organisationer
engageras i arbetet.

11 § Länsstyrelsen skall i sitt arbete med länets långsiktiga
utveckling beakta kommunernas översiktliga planering.

12 § Länsstyrelsen skall följa upp och utvärdera de åtgärder
som vidtas för att målen i den regionala utvecklingsstrategin
för länets utveckling skall uppnås.

13 § Länsstyrelsen skall fortlöpande följa utvecklingen i länet
och vid behov ta initiativ till förändringar av den regionala
utvecklingsstrategin.

14 § Länsstyrelsen skall hålla sig underrättad om hur den
löpande verksamheten vid de statliga regionala myndigheterna
följer den regionala utvecklingsstrategin.

15 § Länsstyrelsen bör bereda landstinget och berörda kommuner
tillfälle att yttra sig i frågor som har regionalpolitisk
betydelse.

Om landstinget eller någon av länets kommuner begär det, skall
länsstyrelsen informera dem om de statliga insatserna för
regional utveckling.

Regional projektverksamhet

16 § Länsstyrelsen disponerar medel för projektverksamhet m.m.
för att kunna genomföra vissa regionalpolitiska åtgärder.

17 § Projektverksamhetens syfte skall vara att genomföra
åtgärder som behövs för att målen enligt den regionala
utvecklingsstrategin skall kunna uppnås. Ett projekt kan
innebära samarbete över läns- eller riksgräns.

Projekten skall ha en tydlig regionalpolitisk inriktning och
den geografiska fördelningen av projektmedlen skall avspegla
den regionalpolitiska prioriteringen i länet. Projekttiden bör
normalt inte överstiga tre år.

Varje projekt skall vara väl avgränsat och grundas på ett
beslut som innehåller en projektbeskrivning. Det skall framgå
av beslutet hur projektet skall följas upp och utvärderas.

18 § Projektverksamheten bör så långt som möjligt bedrivas i
programform. Program bör tas fram för de sektorsområden som
prioriteras i den regionala utvecklingsstrategin. När program
utarbetas skall beaktas om det behövs särskilda insatser för
miljö, hushållning med naturresurser och jämställdhet.

19 § Medlen för projektverksamhet får inte användas som en
allmän resurs i länet eller för åtgärder som skall finansieras
med andra statliga medel. Medlen får dock användas som
komplement till annan statlig finansiering i väl avgränsade
projekt under en period av högst tre år. Medlen får inte
användas till åtgärder som omfattas av stöd enligt förordningen
(1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning,
industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag, förordningen
(2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag, förordningen
(2000:282) om småföretagsstöd, förordningen (2000:283) om
landsbygdsstöd eller förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service. Förordning (2000:1142).

20 § Medlen får användas för tidsbegränsad anställning av
personal och övriga utgifter för att sätta igång och genomföra
ett väl avgränsat projekt.

Medlen får inte användas som driftstöd eller för att ensamma
finansiera verksamhet som bedrivs av någon annan. Om
projektmedel och privata medel samfinansierar en regional
utvecklingsåtgärd får projektmedlen uppgå till högst 50 procent
av utgifterna för åtgärden.

21 § Medlen skall betalas ut i efterhand efter redovisning av
nedlagda kostnader. Om det finns särskilda skäl får
länsstyrelsen, efter prövning av projektets ekonomiska
bärkraft, betala ut förskott på del av beloppet.

Regeringens tillstånd krävs för att medlen skall få användas
för finansiering av utgifter för omlokalisering av
länsstyrelsernas verksamhet.

22 § Om länsstyrelsen ställer medel för projektverksamhet till
någon annans förfogande skall länsstyrelsen lämna riktlinjer
för medlens användning som överensstämmer med målen för
projektverksamheten.

23 § Länsstyrelsens beslut om användning av medel för
projektverksamhet får inte överklagas.

Regionalt utvecklingsarbete hos övriga statliga myndigheter
samt sektorssamordning

24 § Övriga statliga myndigheter skall inom ramen för de
uppdrag de har fått i sina instruktioner och regleringsbrev

1. i sin planering ta hänsyn till verksamhetens betydelse för
ekonomisk tillväxt, sysselsättning och service i olika
regioner,

2. i sin planering av verksamheten beakta den regionala
utvecklingsstrategin,

3. beakta möjligheterna till decentralisering av sin
verksamhet,

4. inom sina verksamhetsområden även i övrigt verka för att de
regionalpolitiska målen uppnås,

5. i god tid samråda med länsstyrelsen om de avser att minska
eller dra in service i glesbygds- eller landsbygdsområden,

6. vid överväganden om verksamhetsminskningar, särskilt i de
nationella regionalpolitiska stödområdena och EG:s
strukturfondsområden, undersöka andra myndigheters verksamheter
på orten och i regionen för att utröna om det genom samordning
finns möjlighet till alternativa lösningar som gör det möjligt
att behålla hela eller delar av verksamheten. För att minska
verksamheten på dessa orter bör det finnas särskilda skäl.

25 § Innan en statlig regional myndighet utarbetar
flerårsplaner för sin verksamhet, skall myndigheten informera
sig om de långsiktiga målen för länets utveckling såsom de
framgår av den regionala utvecklingsstrategin. Innan
myndigheten fastställer sina flerårsplaner, skall den redovisa
för länsstyrelsen hur den avser att beakta de långsiktiga målen
för länets utveckling.

26 § När en statlig regional myndighet anmäler till
länsstyrelsen att den avser att minska eller dra in service i
glesbygds- eller landsbygdsområden bör länsstyrelsen,
tillsammans med myndigheten, andra berörda myndigheter,
kommuner och privata intressenter, undersöka möjligheterna att
genom samordning av olika verksamheter upprätthålla servicen
inom området.

27 § Övriga statliga myndigheter skall bistå länsstyrelsen på
det sätt som behövs för det regionala utvecklingsarbetet.

Myndighetsinformation

28 § De statliga regionala myndigheterna skall årligen
informera länsstyrelsen om pågående och planerad verksamhet som
har betydelse för länets utveckling.

29 § Statliga myndigheter är skyldiga att på begäran av
länsstyrelsen lämna denna sådana uppgifter, om förändringar i
antalet sysselsatta hos myndigheten eller i myndighetens
organisation och om investeringar, som länsstyrelsen kan behöva
i sitt arbete med den regionala utvecklingsstrategin för länets
utveckling och med prognoser.

30 § Statliga myndigheter är skyldiga att löpande rapportera
förändringar i fråga om sysselsättning och organisation till
den myndighet som regeringen bestämmer.

Samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan

31 § I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att i vissa
särskilt angivna län ett regionalt självstyrelseorgan skall
överta det regionala utvecklingsansvaret och beslutanderätten i
fråga om användningen av vissa regionalpolitiska och andra
utvecklingsmedel. I dessa län och i län med samverkansorgan
enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen gäller de
avvikelser från förordningen i övrigt som framgår av 32, 33, 35
och 36 §§. Förordning (2002:853).

32 § Skyldigheten att beakta kommunernas planering vid arbetet
med länets långsiktiga utveckling enligt 11 § skall gälla såväl
länsstyrelsen som samverkansorganet eller det regionala
självstyrelseorganet. Vad som sägs om länsstyrelsen i 12-14, 25
och 28 §§ skall i stället gälla samverkansorganet eller det
regionala självstyrelseorganet. Förordning (2002:853).

33 § För den del av det regionala utvecklingsarbetet som
övergår till ett samverkansorgan eller ett regionalt
självstyrelseorgan är länsstyrelsens uppgift att initiera en
samverkan enligt 9 § 3 begränsad till andra statliga
myndigheter. Samverkansorganet eller det regionala
självstyrelseorganet skall för sin del av det regionala
utvecklingsarbetet samverka med statliga myndigheter och
ersätter därutöver länsstyrelsen i fråga om samverkan med
övriga angivna myndigheter och organisationer.

Länsstyrelsens skyldigheter enligt 15 § gäller inte med hänsyn
till samverkansorganets skyldigheter enligt 6 § lagen (2002:34)
om samverkansorgan i länen respektive det regionala
självstyrelseorganets skyldigheter enligt 6 § lagen (1996:1414)
om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.
Förordning (2002:853).

34 § Har upphävts genom förordning (2002:853).

35 § Statliga myndigheter skall bistå på sådant sätt som avses
i 27 § och lämna sådan information som avses i 29 § till både
länsstyrelsen och samverkansorganet respektive det regionala
självstyrelseorganet i den utsträckning det behövs för att
dessa organ skall kunna fullgöra sina uppgifter.
Förordning (2002:853).

36 § Beträffande regional projektverksamhet skall vad som sägs
om länsstyrelsen i 16 och 21-23 §§ även gälla samverkansorganet
eller det regionala självstyrelseorganet. Förordning (2002:853).

Övergångsbestämmelser

2003:596

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.
Bestämmelserna i 16-23 §§ förordningen (1998:1634) om regionalt
utvecklingsarbete, som upphävts genom förordningen (2003:614)
om regionalt utvecklingsarbete, gäller dock fortfarande för
beslut om regional projektverksamhet som har fattats före
ikraftträdandet av denna förordning.