Förordning (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet

SFS nr
1998:1636
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1998-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:676

1 § Statsbidrag får enligt denna förordning i mån av tillgång
på medel lämnas för utveckling av skolväsendet. Med
skolväsendet jämställs sådan pedagogisk verksamhet som avses i
25 kap. skollagen (2010:800). Förordning (2011:676).

2 § Bidrag får lämnas till elev- och föräldraorganisationer.

Bidrag ska i första hand lämnas för åtgärder som syftar till
att öka elev- och föräldrainflytandet inom skolväsendet.
Bidrag får också lämnas för åtgärder som syftar till att
stärka elevernas lokala organisationer. Förordning (2011:676).

3 § Frågor om bidrag prövas av Statens skolverk.
Förordning (2008:626).

4 § Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2008:626).

5 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställighet av denna förordning. Förordning (2008:626).

Övergångsbestämmelser

2005:570

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.