Förordning (1998:1647) med instruktion för Statens kvalitets- och komptensråd

SFS nr
1998:1647
Departement/myndighet
Finansdepartementet F
Utfärdad
1998-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:865
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:160

Uppgifter

1 § Statens kvalitets- och kompetensråd är en central
förvaltningsmyndighet med uppgift att i medborgarnas intresse
stödja och stimulera arbetet med kvalitetsutveckling och
kompetensförsörjning inom den statliga förvaltningen.

2 § Inom sitt verksamhetsområde skall rådet utföra uppdrag åt
främst regeringen.

3 § Rådet skall stödja myndigheterna att utöva sitt ansvar för
kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning. Därvid skall
rådet utgå från de behov som finns inom statsförvaltningen som
helhet.

4 § Rådet skall

1. utveckla och sprida former för arbete med kvalitet inom
statsförvaltningen,

2. initiera samverkan mellan myndigheter i frågor om kvalitet
och kompetens i syfte att utveckla metoder och tekniker,

3. ta fram underlag för att stödja den statliga förvaltningen i
arbetet med att skaffa, utveckla och behålla rätt kompetens,

4. förmedla grundläggande förvaltningsutbildningar,

5. utveckla, stödja och förmedla utvecklingsprogram för chefer
och andra personer med strategiska uppgifter,

6. uppmärksamma och förmedla statsförvaltningens krav på
högskolornas reguljära utbildning,

7. stimulera forskning och utbildning om statlig verksamhet och
dess bidrag till samhällsutvecklingen,

8. verka för en god förvaltningskultur och etik hos de statliga
myndigheterna.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet med
undantag av 3-5, 12, 19-20 och 34 §§. Vad som sägs i 6-9 §§ om
chefens ansvar skall i stället gälla styrelsen.
Förordning (2005:160).

Myndighetens ledning

6 § Rådet leds av en styrelse som ansvarar för myndighetens
verksamhet. Generaldirektören ansvarar för och leder den
löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

7 § Styrelsen består av ordföranden och högst åtta andra
ledamöter, generaldirektören inräknad. En ledamot tillsätts
efter förslag av Offentliganställdas förhandlingsråd, en efter
förslag av SACO-S och en efter förslag av SEKO.

Referensgrupp

8 § Vid rådet skall det finnas en referensgrupp bestående av
forskare och praktiker, till stöd för arbetet. Rådet utser
ledamöterna i referensgruppen.