Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

SFS nr
1998:1656
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:825

1 § I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera
nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) som
bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting,

2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och
den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som
ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt

3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs
eller helt eller delvis finansieras av landsting.

För sådana nämnder gäller vad som är föreskrivet i
kommunallagen (1991:900).

Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen
(2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
Lag (2010:670).

2 § Nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och
hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling
och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården genom att

1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den
information patienterna behöver för att kunna ta till vara
sina intressen i hälso- och sjukvården,

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,

3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt

4. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för
patienterna till vårdgivare och vårdenheter.

Nämnderna ska informera allmänheten, hälso- och
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.
Lag (2014:825).

3 § En kommun som ingår i ett landsting får överlåta
uppgifterna enligt 1 § till landstinget, om kommunen och
landstinget har kommit överens om detta. Kommunen får lämna
sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som motiveras av
överenskommelsen.

4 § Nämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg
uppmärksam på förhållanden som omfattas av myndighetens
tillsyn.

Nämnderna ska senast den sista februari varje år till
Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en
redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående
år. Lag (2012:943).

5 § Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är
förenad med frihetsberövande och annat tvång finns i lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och i lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter om stödpersoner finns
även i smittskyddslagen (2004:168). Lag (2004:189).