Tillkännagivande (1998:1689) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen

SFS nr
1998:1689
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1998-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:208
Upphävd
1999-04-27

Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och
om verkställighet av domar på privaträttens område och
tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober
1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonven-
tionen), samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-domstolens
tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda
tillträdeskonventioner, träder för Sveriges del i kraft den 1
januari 1999. Brysselkonventionen i dess lydelse enligt 1996
års konvention om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde
träder i kraft i förhållande till övriga konventionsstater när
dessa har tillträtt nämnda tillträdeskonvention. För samtliga
EU-stater, med undantag av Österrike, Finland och Sverige, har
1978, 1982 och 1989 års tillträdeskonventioner trätt i kraft.

Brysselkonventionen finns publicerad i Europeiska gemenskaper-
nas tidning (EGT, 98/C 27/01 s. 1). Brysselkonventionens
svenska, engelska och franska texter finns intagna som bilaga
till lagen (1998:358) om domstols internationella behörighet
och om verkställighet av utländska domar enligt
Brysselkonventionen.

Följande stater har anslutit sig till konventionen om
Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till
Brysselkonventionen .

Stat Dag för konventionens Reservationer och
ikraftträdande för staten förklaringar

Danmark 1998-12-01 –

Nederländerna 1998-12-01 –

Sverige 1999-01-01 Sverige har motsatt sig det
förfarande vid delgivning
som beskrivs i artikel IV
andra stycket i konven-
tionens protokoll.

Tyskland 1999-01-01 –

Österrike 1998-12-01 Österrike har motsatt sig det
förfarande vid delgivning
som beskrivs i artikel IV
andra stycket i konven-
tionens protokoll.