Statistiska centralbyråns kungörelse (1998:1698) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
1998:1698
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1998-11-17

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som
avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
inte skall ändras från och med den 1 februari 1999.