Lag (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

SFS nr
1998:1702
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:773

/Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
1 § Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i Förenta
nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
och som företas på en plats under svensk jurisdiktion.

2 § Om en inspektion enligt fördraget aktualiseras skall
regeringen fatta beslut om inspektionens genomförande och
närmare ange vilka åtgärder som får vidtas enligt 4 §.
Regeringen skall utse en myndighet som skall närvara vid
inspektionen och bistå en inspektionsgrupp.

Om en inspektion kan komma att röra en enskilds rätt skall den
enskilde ges tillfälle att yttra sig innan regeringen fattar
beslut om inspektionens genomförande. Den enskilde behöver dock
inte höras, om den tid som står till förfogande inte medger det
eller om ett hörande allvarligt skulle försvåra inspektionens
genomförande.

3 § Den myndighet som regeringen utsett att närvara vid
inspektionen får besluta i frågor som avser verkställighet av
regeringens beslut. Myndigheten skall hänskjuta frågor av
särskild vikt till regeringen. En enskild har rätt att få en
fråga som rör hans rätt hänskjuten till regeringen.

4 § En inspektion får innefatta

1. att en internationell inspektionsgrupp och observatörer
tillsammans med representanter för en svensk myndighet ges
tillträde till områden, anläggningar eller byggnader som inte
utgör bostad,

2. att inspektionsgruppen tillåts att ta med sig och använda
mätapparatur och annan teknisk utrustning för samla in och
registrera uppgifter,

3. att mätningar utförs, att prover tas från marken och under
marken samt att borrningar görs,

4. att överflygningar görs för att fotografera eller filma ett
avgränsat område, och

5. att prover och uppgifter förs ut ur landet av
inspektionsgruppen för undersökning och analys.

5 § Polismyndigheten ska på begäran av regeringen eller av
den myndighet som avses i 2 § första stycket lämna det
biträde som kan behövas för att ett beslut enligt denna lag
ska kunna verkställas. Lag (2014:773).

6 § Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas
intresset av att skydda uppgifter av betydelse för rikets
säkerhet samt företagshemligheter.