Lag (1998:1705) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

SFS nr
1998:1705
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:774

1 § Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i
konventionen den 18 september 1997 om förbud mot användning,
lagring, produktion och överföring av antipersonella minor
(truppminor) samt om deras förstöring och som företas på en
plats under svensk jurisdiktion.

2 § Om en inspektion enligt konventionen aktualiseras skall
regeringen fatta beslut om inspektionens genomförande och
närmare ange vilka åtgärder som får vidtas enligt 4 §.
Regeringen skall utse en myndighet som skall närvara vid
inspektionen och bistå en undersökningsdelegation.

Om en inspektion kan komma att röra en enskilds rätt skall den
enskilde ges tillfälle att yttra sig innan regeringen fattar
beslut om inspektionens genomförande. Den enskilde behöver dock
inte höras, om den tid som står till förfogande inte medger det
eller om ett hörande allvarligt skulle försvåra inspektionens
genomförande.

3 § Den myndighet som regeringen utsett att närvara vid
inspektionen får besluta i frågor som avser verkställighet av
regeringens beslut. Myndigheten skall hänskjuta frågor av
särskild vikt till regeringen. En enskild har rätt att få en
fråga som rör hans rätt hänskjuten till regeringen.

4 § En inspektion får innefatta

1. att en undersökningsdelegation tillsammans med
representanter för en svensk myndighet ges tillträde till
områden, anläggningar eller byggnader som inte utgör bostad,
och

2. att undersökningsdelegationen tillåts att ta med sig och
använda teknisk utrustning för att samla in och registrera
uppgifter.

5 § Polismyndigheten ska på begäran av regeringen eller av
den myndighet som avses i 2 § första stycket lämna det
biträde som kan behövas för att ett beslut enligt denna lag
ska kunna verkställas. Lag (2014:774).

6 § Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas
intresset av att skydda uppgifter av betydelse för rikets
säkerhet samt företagshemligheter.