Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

SFS nr
1998:1707
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:323

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag syftar till att förebygga att mobila maskiner och
motorer till dessa skadar eller orsakar olägenheter för
människors hälsa eller för miljön genom utsläpp av avgaser och
andra föroreningar samt genom buller.

Med mobila maskiner avses i denna lag traktorer, motorredskap,
terrängmotorfordon, spårfordon, industriella maskiner och andra
anordningar som är konstruerade för att kunna röra sig eller
flyttas på marken och som är försedda med förbränningsmotor.
Med mobila maskiner avses dock inte motorfordon.

Om det är påkallat med hänsyn till Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen, får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer föreskriva att lagen skall tillämpas även
i fråga om annan utrustning som förorsakar buller och avgaser.
Lag (2001:1083).

2 § I fråga om bullerkrav för mobila maskiner finns också
särskilda föreskrifter i andra författningar.

I fråga om mobila maskiner som är avsedda för konsumenter eller
kan antas komma att användas av konsumenter gäller också
produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2004:465).

Buller- och avgaskrav

3 § Mobila maskiner skall vara så konstruerade och utrustade
att de inte avger mer buller eller släpper ut avgaser och andra
föroreningar i större mängd än vad som kan godtas från hälso-
och miljöskyddssynpunkt.

3 a § Ett dieselbränsle som är avsett att användas i mobila
maskiner och som omfattas av nr 2710 19 41 eller 2710 19 45 i
Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning
(EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan får inte
saluföras om det inte uppfyller villkoren för miljöklass 3
enligt 10 § drivmedelslagen (2011:319). Lag (2011:323).

4 § I fråga om buller och utsläpp av avgaser och andra
föroreningar från mobila maskiner får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

1. begränsning av buller samt utsläpp av avgaser och andra
föroreningar,

2. motorers utrustning, hållbarhet, funktion, installation
eller beskaffenhet i övrigt,

3. skyldighet att underhålla utrustning som begränsar buller
och utsläpp,

4. skyldighet att använda visst bränsle,

5. tillsyn och annan kontroll,

6. krav på EU-typgodkännande och förfarandet vid utfärdande,
ändring och återkallelse av sådant godkännande,

7. krav på försäkran om överensstämmelse med gällande
bestämmelser och förfarandet vid bedömning av
överensstämmelse, och

8. krav på märkning. Lag (2011:323).

Undantag

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva om undantag eller i ett enskilt fall besluta om
dispens från krav som har meddelats med stöd av lagen om det
finns särskilda skäl för det.

Ansvar för att gällande krav uppfylls

6 § Den som tillverkar, importerar eller saluför mobila
maskiner eller motorer till dessa ansvarar för att maskinerna
eller motorerna uppfyller de krav som föreskrivits med stöd av
4 § 1, 2 och 6-8 när de släpps ut på marknaden.

Den som brukar en mobil maskin ansvarar för att maskinen
uppfyller de krav som föreskrivits med stöd av 4 § 1-4.
Lag (2001:1083).

Tillsyn

7 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen utövas av den eller de
myndigheter som regeringen bestämmer.

8 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud
som behövs i ett enskilt fall för att denna lag och
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall
efterlevas.

9 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som tillverkar,
importerar eller saluför mobila maskiner eller motorer till
dessa att utan ersättning till myndigheten lämna de
upplysningar och handlingar, tillhandahålla de mobila maskiner,
motorer och motordelar och utföra de undersökningar som behövs
för tillsynen.

För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt till
tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte
bostäder, hos dem som är ansvariga enligt 6 §, och får där
utföra undersökningar och provningar.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för
tillsynen.

10 § Beslut om förelägganden och förbud får förenas med vite.

Information

11 § Tillsynsmyndigheten får besluta att de som är ansvariga
enligt 6 § första stycket genom annonsering eller på något
annat lämpligt sätt skall informera berörda användare om sådana
fel som framkommit och som bör åtgärdas.

Avgifter

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att särskilda avgifter ska tas ut
för prövning för EU-typgodkännande och ansökan om undantag
samt tillsyn enligt denna lag eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen. Lag (2011:323).

Straffbestämmelser

13 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som med uppsåt eller av oaktsamhet yrkesmässigt saluför mobila
maskiner eller motorer till dessa i strid mot föreskrifter som
har meddelats med stöd av 4 § 1, 2, 6, 7 eller 8. Det sagda
gäller dock inte motorer som är EU-typgodkända i en annan
stat. Lag (2011:323).

14 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som med uppsåt eller av grov oaktsamhet förser en motor till
en mobil maskin med märke om att den överensstämmer med ett
EU-typgodkännande trots att så inte är fallet. Lag (2011:323).

15 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som med uppsåt eller av grov oaktsamhet ändrar eller gör
ingrepp i utrustning som reglerar avgaser på en EU-typgodkänd
motor till en mobil maskin på ett sådant sätt att motorn inte
längre uppfyller kraven för det typgodkända utförandet.
Lag (2011:323).

Överklagande

16 § Beslut av en förvaltningsmyndighet i enskilda fall enligt
denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

1998:1707

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 men tillämpas inte
på mobila maskiner eller motorer till dessa som släppts ut på
marknaden före ikraftträdandet.