Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

SFS nr
1998:1709
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:296

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller avgaskrav för

1. motorer som installeras i mobila maskiner som inte är
avsedda att användas för transporter på väg,

2. hjälpmotorer som monteras i fordon avsedda för passagerar-
eller godstransport på väg,

3. motorer avsedda för lokomotiv och motorvagnar,

4. utbytesmotorer för motorer som avses i 1–3, samt

5. motorer avsedda för traktorer.

Förordningen gäller inte motorer som driver motorfordon,
fartyg, luftfartyg och fritidsfordon såsom snöskotrar,
terrängmotorcyklar och terrängfordon. I förordningen finns
dock en bestämmelse om typgodkännande av motorer avsedda för
fartyg i inlandssjöfart. Förordning (2013:150).

1 a § Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 1 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller
och avgaser från mobila maskiner i fråga om 5 §,

2. med stöd av 4 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser
från mobila maskiner i fråga om 3 och 3 a §§, 4 § andra
stycket, 5 a, 6, 11 och 12 §§,

3. med stöd av 12 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser
från mobila maskiner i fråga om 9 §, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Förordning (2013:150).

Uttryck i förordningen

2 § /Upphör att gälla U:2015-06-30/
I denna förordning avses med

hjälpmotor: motor installerad i eller på ett motorfordon, men
som inte har att göra med framdrivningen av fordonet,

lokomotiv: självgående rälsfordon avsett att flytta eller
driva vagnar utformade för att transportera gods, passagerare
eller annan utrustning,

mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter
på väg: en mobil maskin, en transportabel industriell
utrustning eller ett mobilt fordon med eller utan karosseri
som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt avsnitt
1.1 i bilaga 1 till denna förordning,

motorvagn: självgående rälsfordon särskilt avsett för
transport av passagerare eller gods,

traktor: traktor enligt definitionen i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om
typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av
släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana
traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska
enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv
74/150/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv
2010/62/EU, och

utbytesmotor: nybyggd motor avsedd att ersätta en motor i en
maskin, tillhandahållen endast för detta ändamål, och som
uppfyller de gränsvärden som den motor den ersätter skulle
uppfylla när den ursprungligen sattes på marknaden.
Förordning (2013:501).

2 § /Träder i kraft I:2015-06-30/
I denna förordning avses med

hjälpmotor: motor installerad i eller på ett motorfordon, men
som inte har att göra med framdrivningen av fordonet,

lokomotiv: självgående rälsfordon avsett att flytta eller
driva vagnar utformade för att transportera gods, passagerare
eller annan utrustning,

mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter
på väg: en mobil maskin, en transportabel industriell
utrustning eller ett mobilt fordon med eller utan karosseri
som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt avsnitt
1.1 i bilaga 1 till denna förordning,

motorvagn: självgående rälsfordon särskilt avsett för
transport av passagerare eller gods,

traktor: traktor enligt definitionen i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om
typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av
släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana
traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska
enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv
74/150/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv
2014/44/EU, och

utbytesmotor: nybyggd motor avsedd att ersätta en motor i en
maskin, tillhandahållen endast för detta ändamål, och som
uppfyller de gränsvärden som den motor den ersätter skulle
uppfylla när den ursprungligen sattes på marknaden.
Förordning (2015:296).

2 a § Med handhållen motor avses i denna förordning en motor
som ska användas i utrustning som

1. bärs av operatören eller manövreras i skiftande lägen,

2. har en torrvikt som understiger 20 kilogram och som
används genom att operatören stödjer, bär eller
lägeskontrollerar utrustningen, eller

3. är en generator eller pump och hela enheten har en
torrvikt som understiger 20 kilogram. Förordning (2013:501).

2 b § I denna förordning avses med

motortyp: en kategori av motorer utan inbördes skillnader i
fråga om väsentliga motoregenskaper,

motorfamilj: en motortillverkares gruppering av två eller
flera motortyper vilka genom sin konstruktion förväntas ha
likartade egenskaper vad gäller avgasutsläpp och som var och
en uppfyller kraven i denna förordning,

små motorfamiljer: motorfamiljer med gnisttändning vars
sammanlagda årliga produktion uppgår till mindre än 5 000
motorer, och

traktortyp: traktorer som inte uppvisar några väsentliga
skillnader i fråga om egenskaper. Förordning (2013:501).

2 c § Med motorproduktionsdag avses i denna förordning den
dag när motorn går igenom den sista kontrollen efter det att
den lämnat produktionsbanan och är klar att levereras eller
att ställas i lager. Förordning (2013:501).

2 d § /Upphör att gälla U:2015-06-30/
Med EG-typgodkännande avses i denna förordning

1. ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en
förbränningsmotortyp eller en motorfamilj uppfyller de
relevanta kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv
97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas-
och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som
ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att
användas för transporter på väg, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/46/EU, eller

2. en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en
motortyp eller en motorfamilj som en separat teknisk enhet
eller en traktortyp uppfyller de tekniska kraven i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22
maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga
föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- och
skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv
74/150/EEG, senast ändrat genom Kommissionens direktiv
2011/87/EU. Förordning (2013:501).

2 d § /Träder i kraft I:2015-06-30/
Med EG-typgodkännande avses i denna förordning

1. ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en
förbränningsmotortyp eller en motorfamilj uppfyller de
relevanta kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv
97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas-
och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som
ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att
användas för transporter på väg, i lydelsen enligt
kommissionens direktiv 2012/46/EU, eller

2. en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en
motortyp eller en motorfamilj som en separat teknisk enhet
eller en traktortyp uppfyller de tekniska kraven i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22
maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga
föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- och
skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv
74/150/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv
2014/43/EU. Förordning (2015:296).

2 e § I denna förordning avses med

godkännandemyndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat
som ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid
typgodkännande av en motor eller en motorfamilj, som har
behörighet att utfärda och återkalla intyg om typgodkännande
och att sköta dels kontakterna med godkännandemyndigheterna i
övriga medlemsstater, dels kontrollen av tillverkarens
åtgärder för att åstadkomma produktionsöverensstämmelse,
och

teknisk tjänst: en organisation eller ett organ som har
utsetts till provlaboratorium för att utföra provning och
inspektion för godkännandemyndighetens räkning.
Förordning (2013:501).

2 f § I denna förordning avses med

tillverkare: den fysiska eller juridiska person som inför
godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga delar av
förfarandet vid typgodkännande och för kontroll av
produktionsöverensstämmelse, även om denna person inte är
direkt engagerad i samtliga stadier av motorns eller
traktortypens konstruktion,

utrustningstillverkare: tillverkaren av en typ av mobila
maskiner som inte är avsedda att användas på väg, och

små motortillverkare: tillverkare av motorer med
gnisttändning vars sammanlagda årliga produktion uppgår till
mindre än 25 000 motorer. Förordning (2013:501).

2 g § I denna förordning avses med

släppa ut på marknaden: att mot betalning eller kostnadsfritt
göra en motor tillgänglig på marknaden för första gången, för
distribution eller användning inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, och

flexibelt system: ett förfarande som ger en
utrustningstillverkare möjlighet att under perioden mellan
två gränsvärdessteg släppa ut ett begränsat antal motorer på
marknaden som är avsedda att installeras i mobila maskiner
som inte är avsedda att användas på väg och som uppfyller
endast det föregående stegets utsläppsgränsvärden.
Förordning (2013:501).

2 h § I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma
betydelse som i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och
avgaser från mobila maskiner. Förordning (2013:501).

Avgasreningskrav

3 § För att en mobil maskin som inte är avsedd att användas för
transporter på väg skall få släppas ut på marknaden skall
motorn uppfylla kraven i bilaga 1 och omfattas av ett giltigt
EG-typgodkännande som tillåter användning i maskinen. Detsamma
gäller motorer som släpps ut på marknaden utan att vara
installerade i en sådan maskin samt hjälpmotorer som monteras i
fordon avsedda för passagerar- eller godstransport på väg.

Vad som sägs i första stycket gäller inte utbytesmotorer,
motorer som skall användas för militära ändamål eller motorer
som är avsedda för sjösättning och upptagning av räddningsbåtar
eller båtar som sjösätts från stranden. Förordning (2005:1104).

3 a § För att en traktor eller en motor till en traktor skall
få tas i bruk för första gången skall motorn uppfylla kraven i
bilaga 1 och omfattas av ett giltigt EG-typgodkännade som
tillåter användning i fordonet.

Vad som sägs i första stycket gäller inte motorer som skall
användas för militära ändamål och motorer som monteras i
traktortyper ämnade för export till tredje land eller motorer
som skall ersätta motorer i traktorer som är tagna i bruk.
Förordning (2000:761).

Förfarandet vid EG-typgodkännande i Sverige

4 § Transportstyrelsen ska fullgöra uppgifter som
godkännandemyndighet enligt direktiv 97/68/EG och direktiv
2000/25/EG. Utseende och anmälan av en teknisk tjänst ska dock
ske enligt bestämmelserna om anmälda organ enligt lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för
EG-typgodkännande. Förordning (2011:820).

5 § Vid prövningen av en fråga om ett EG-typgodkännande ska
Transportstyrelsen typgodkänna en motortyp eller motorfamilj,
om

1. kraven i bilaga 1 till denna förordning är uppfyllda,
eller

2. kraven i direktiv 97/68/EG för typgodkännande av sådana
motorer avsedda för fartyg i inlandssjöfart som avses i
artikel 7a i direktivet är uppfyllda och prövningen gäller
ett sådant typgodkännande. Förordning (2013:150).

5 a § Förbränningsmotorer med kompressionständning som är
avsedda att användas för andra ändamål än framdrivning av
motorvagnar får släppas ut på marknaden inom ramen för ett
flexibelt system. Förordning (2012:231).

Märkning

6 § Tillverkaren skall märka varje enhet som tillverkats i
överensstämmelse med EG-typgodkännandet i enlighet med det
förfarande som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv
97/68/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG.
Förordning (2005:1104).

Miljöklasser

7 § Sådana mobila maskiner och traktorer som avses i 3 § första
stycket och 3 a § första stycket och som omfattas av krav på
EG-typgodkännande kan av tillverkaren delas in i miljöklasser i
enlighet med bilaga 2. Förordning (2000:761).

Tillsyn

8 § Transportstyrelsen ska utöva den centrala tillsynen över
efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter som har
meddelats med stöd av förordningen. Den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet ska utöva den lokala tillsynen i varje
kommun.

Tillsynsmyndigheterna ska vid behov samarbeta i
tillsynsarbetet. Förordning (2008:1197).

Avgifter

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för
prövning för EG-typgodkännande och ansökan om undantag samt
tillsyn enligt 12 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller
och avgaser från mobila maskiner och enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1597).

10 § Transportstyrelsen får bestämma att ett beslut om
betalning skall gälla omedelbart även om det överklagas. Ett
sådant beslut får verkställas enligt utsökningsbalken.
Förordning (2008:1197).

Bemyndiganden

11 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för att motorerna skall uppfylla de krav på
avgasrening och märkning som följer av denna förordning.
Förordning (2008:1197).

12 § Om det är av ringa betydelse från miljösynpunkt får
Transportstyrelsen föreskriva om undantag eller i det enskilda
fallet medge dispens från bestämmelserna i denna förordning
enligt de förutsättningar som anges i direktiv 97/68/EG.
Förordning (2008:1197).

Ansvar och överklagande

13 § Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse enligt
denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen samt om överklagande av en förvaltningsmyndighets
beslut i enskilda fall finns i lagen (1998:1707) om åtgärder
mot buller och avgaser från mobila maskiner.

Övergångsbestämmelser

1998:1709

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Motorer som
tillverkats före den 31 december 1998 behöver dock inte
omfattas av ett typgodkännande för att få registreras eller
släppas ut på marknaden före den 1 juli 1999.

2004:680

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. Ärenden
om dispens enligt 12 § och ärenden som till följd av 4 § i dess
tidigare lydelse har handlagts av Naturvårdsverket men som inte
avgjorts före den 1 september 2004 skall fr.o.m. den 1
september 2004 handläggas av Vägverket enligt bestämmelsernas
nya lydelser.

Bilaga 1

Avgaskrav enligt 3 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för
vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

1 Tidpunkter för införande av avgasreningskrav

1.1 Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för
transporter på väg och hjälpmotorer i fordon avsedda för
passagerar- eller godstransport på väg

För att villkoren i 3 § ska anses uppfyllda krävs att motorn
vid typgodkännande eller i samband med att motorn släpps ut på
marknaden uppfyller de angivna kraven i Europaparlamentets och
rådets direktiv 97/68/EG. I det följande redovisas de
tidpunkter som gäller för olika kravnivåer för de tre typer av
förbränningsmotorer som används i de aktuella mobila
maskinerna.

1.1.1 Förbränningsmotorer med kompressionständning med en
nettoeffekt på minst 19 kilowatt men högst 560 kilowatt och som
drivs vid varierande varvtal

Följande datum gäller för dessa motorer.

Kravnivå Motoreffekt Dag för nya Dag för registrering
P (kW) typgodkännandena eller utsläppande på
marknadenb

Steg Ic 130=P=560 30 juni 1998 31 december 1998
75=P<130 30 juni 1998 31 december 1998 37=P<75 30 juni 1998 31 mars 1999 Steg II 130=P=560 31 december 2000 31 december 2001 75=P<130 31 december 2001 31 december 2002 37=P<75 31 december 2002 31 december 2003 18=P<37 31 december 1999 31 december 2000 Steg III A 130<-P<-560 30 juni 2005 31 december 2005 75<-P<130 31 december 2005 31 december 2006 37<-P<75 31 december 2006 31 december 2007 19<-P<37 31 december 2005 31 december 2006 Steg III B 130<-P<-560 31 december 2009 31 december 2010 75<-P<130 31 december 2010 31 december 2011 56<-P<75 31 december 2010 31 december 2011 37<-P<56 31 december 2011 31 december 2012 Steg IV 130<-P<-560 31 december 2012 31 december 2013 56<-P<130 30 september 2013 30 september 2014 Steg III A P>130 30 juni 2005 31 december 2005
i motor-
vagnar

Steg III B P>130 31 december 2010 31 december 2011
i motor-
vagnar

Steg III A 130<-P<-560 31 december 2005 31 december 2006 i P>560 31 december 2007 31 december 2008
lokomotiv

Steg III B P>130 31 december 2010 31 december 2011
i
lokomotiv

a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte
avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda.

b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller
en maskin med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den
aktuella kravnivån är uppfyllda. För motorer tillverkade före
angivet datum ska avgaskraven för den aktuella kravnivån
skjutas upp med två år.

c Typgodkännanden enligt rådets direktiv 88/77/EEG av den 31
december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från
dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom bilaga
II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl., ska godkännas för
steg I. Denna giltighet ska dock upphöra med verkan från det
obligatoriska genomförandet av steg II.

1.1.2 Förbränningsmotorer med kompressionständning med en
nettoeffekt på minst 19 kilowatt men högst 560 kilowatt och som
drivs vid konstant varvtal

För dessa motorer gäller samma gränsvärden som för motorerna
under rubrik 1.1.1. Gränsvärdena ska dock tillämpas först från
och med den 31 december 2006. För steg III A ska följande datum
för typgodkännanden och datum för registrering eller
utsläppande på marknaden gälla.

Kravnivå Motoreffekt Dag för nya Dag för registrering
P (kW) typgodkännandena eller utsläppande på
marknadenb

Steg III A 130<-P<560 31 december 2009 31 december 2010 75<-P<130 31 december 2009 31 december 2010 37<-P<75 31 december 2010 31 december 2011 19<-P<37 31 december 2009 31 december 2010 a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda. b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån är uppfyllda. För motorer tillverkade före angivet datum ska avgaskraven för den aktuella kravnivån skjutas upp med två år. 1.1.3 Bensindrivna förbränningsmotorer med gnisttändning med en nettoeffekt på högst 19 kilowatt Dessa förbränningsmotorer (S) delas in i två kategorier (H och N). Kategori H utgörs av handhållna motorer. Kategori N utgörs av icke handhållna motorer. Motorernas effekt framgår av följande tabell. Klass/kategori Cylindervolym (cm3) SH:1 < 20 SH:2 = 20 < 50 SH:3 = 50 SN:1 < 66 SN:2 = 66 < 100 SN:3 = 100 < 225 SN:4 = 225 Följande datum gäller för motorerna i dessa två kategorier. Kravnivå Motorklass Dag för nya Dag för registrering typgodkännandena eller utsläppande på marknadenb Steg I SH:1, SH:2, 11 augusti 2004 11 februari 2005 SH:3, SN:1, SN:2, SN:3 och SN:4 Steg II SN:1 och 1 augusti 2004 1 februari 2005 Steg II SN:1 och 1 augusti 2004 1 februari 2005 c,d,e,f,g SN:2 SN:4 1 augusti 2006 1 februari 2007 SH:1, SH:2 1 augusti 2007 1 februari 2008 och SN:3 SH:3 1 augusti 2008 1 februari 2009 a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda. b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån är uppfyllda. Tidpunkten för registrering eller utsläppande på marknaden får skjutas upp med två år för de motorer som tillverkats före angivna datum. c För små motortillverkare ska kraven på utsläppsgränsvärden skjutas upp med tre år för respektive kategori. d För handhållna motorsågar, handhållna borrar, handhållna häcksaxar, handhållna häcktrimrar, handhållna skärmaskiner och icke-handhållna motorer av klass SN:3 ska kraven på utsläppsgränsvärden skjutas upp med tre år för respektive kategori. e För små motorfamiljer tillämpas kraven enligt steg I för upp till och med högst 25 000 enheter förutsatt att de olika berörda motorfamiljerna alla har olika cylindervolymer. f De motortyper eller motorfamiljer som före de datum som anges i tabellen uppfyller de i direktiv 97/68/EG angivna gränsvärdena får märkas på sätt som visar att maskinerna i fråga uppfyller gränsvärdena före fastställda datum. g För maskiner med topphandtag för yrkesmässigt bruk, handhållna flerlägeshäcktrimrar samt trädbeskärningsmotorsågar med topphandtag på vilka motorerna i klasserna SH:2 och SH:3 är monterade ska kraven på utsläppsgränsvärden skjutas upp till och med den 31 juli 2013. 1.2 Traktorer För att kraven i 3 a § ska anses uppfyllda från det datum som anges i tidtabellen krävs att motortypen eller traktortypen vid typgodkännande eller i samband med att motorn tas i bruk för första gången uppfyller de angivna kravnivåerna enligt direktiv 2000/25/EG. Kravnivå Motoreffekt Dag för nya Dag för registrering P (kW) typgodkännandena eller utsläppande på marknadenb Steg Ic 130<_P<_560 30 juni 2001 75<_P<130 31 december 2000 30 juni 2001 37<_P<75 31 december 2000 30 juni 2001 Steg IId 130<_P<_560 31 december 2000 31 december 2001e 75<_P<130 31 december 2001 31 december 2002f 37<_P<75 31 december 2002 31 december 2003 18<_P<37 31 december 2000 31 december 2001 Steg III A 130<_P?560 31 december 2005 31 december 2005 75<_P<130 31 december 2005 31 december 2006 37<_P<75 31 december 2006 31 december 2007 19<_P<37 31 december 2005 31 december 2006 Steg III Bg 130<_P<_560 31 december 2009 31 december 2010 75<_P<130 31 december 2010 31 december 2011 56<_P<75 31 december 2010 31 december 2011 37<_P<56 31 december 2011 31 december 2012 Steg IVg 130<_P<_560 31 december 2012 31 december 2013 56<_P<130 30 september 2013 30 september 2014 a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda. b En motor eller traktor får registreras, säljas, tas i bruk och användas endast om avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda. För motorer tillverkade före angivet datum ska avgaskraven för den aktuella kravnivån skjutas upp med två år. c Typgodkännanden enligt direktiv 97/68/EG, enligt direktiv 88/77/EEG eller enligt FN-ECE:s föreskrifter nr 49.02 och nr 96, ska anses som likvärdiga. Denna giltighet ska dock upphöra med verkan från det obligatoriska genomförandet av steg II. d Typgodkännande enligt direktiv 97/68/EG, steg II, ska anses som likvärdigt. e För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2002. f För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2003. g För traktorer i kategorierna T2, T4.1 och C2, enligt respektive definition i kapitel A punkt A.1 andra strecksatsen, kapitel B tillägg 1 del I punkt 1.1 och kapitel A punkt A.2 i bilaga II till direktiv 2003/37/EG, ska datumen för steg III B och steg IV skjutas upp med tre år. Fram till dessa datum ska de krav som anges i steg III A fortsätta att gälla. 2 Gränsvärden 2.1 Gränsvärden för motorer enligt 1.1.1, 1.1.2 och 1.2 Nedan angivna gränsvärden i gram per kilowattimme gäller vid de tidpunkter som anges under 1.1.1, 1.1.2 och 1.2. Där två värden anges i kolumnen för kolväten och kväveoxider avser det första värdet kolväten och det andra värdet kväveoxider. Där endast ett värde anges i kolumnen avser värdet summan av kolväten och kväveoxider. Kravnivå Motoreffekt Kolmonoxid Kolväten och Partiklar P (kW) kväveoxider Steg I 130<-P<-560 5,0 1,3 9,2 0,54 75<-P<130 5,0 1,3 9,2 0,70 37<-P<75 6,5 1,3 9,2 0,85 Steg II 130<-P<-560 3,5 1,0 6,0 0,2 75<-P<130 5,0 1,0 6,0 0,3 37<-P<75 5,0 1,3 7,0 0,4 18<-P<37 5,5 1,5 8,0 0,8 Steg III A 130<-P<-560 3,5 4,0 0,2 75<-P<130 5,0 4,0 0,3 37<-P<75 5,0 4,7 0,4 19<-P<37 5,5 7,5 0,6 Steg III B 130<-P<-560 3,5 0,19 2,0 0,025 75<-P<130 5,0 0,19 3,3 0,025 56<-P<75 5,0 0,19 3,3 0,025 37<-P<56 5,0 4,7 0,025 Steg IV 130<-P<-560 3,5 0,19 0,4 0,025 56<-P<130 5,0 0,19 0,4 0,025 Steg III A 130<-P<-560 3,5 4,0 0,2 lokomotiv P>560 3,5 0,5 6,0 0,2

P>2000 och 3,5 0,4 7,4 0,2
slagvolym >
5 l /
cylinder

Steg III A 130